Numer 11/2015

Sieci przemysłowe

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    10,00 zł

  • Wersja PDF

    10,00 zł

Z branży6

Produkty14

Rozmowa

Łączymy nasze doświadczenie z potrzebami firm 22

O obecnych trendach, filozofii prowadzenia biznesu, realiach współpracy global­nej oraz wizjach dotyczących przyszłości rynku automatyki z Wojciechem Wąsi­kiem, CEE Strategic Planning Managerem w Mitsubishi Electric rozmawiają Sylwia Batorska i Jolanta Górska-Szkaradek.

Więcej

Technika

Praktyczne aspekty projektowania sieci przemysłowych 26

Wykorzystanie niedetermini­stycznej sieci, jaką jest Ether­net, do przesyłania danych dla układów bezpieczeństwa czy też przeznaczonych do pre­cyzyjnego sterowania ruchem jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia. Tymczasem malejące koszty rozwiązań technicznych usprawniają­cych działanie tej sieci i zwięk­szających jej przepustowość sprawiły, że Ethernet wkroczył do przemysłu, wypierając tra­dycyjne sieci polowe.

Więcej

Moduły sieci Ethernet 36

Ultrakompaktowa seria TBEN-S eliminuje konieczność stosowa­nia podsieci, dzięki możliwości obsługi przez pojedynczy mo­duł protokołów Profinet, Ether­Net/IP i Modbus TCP.

Bezprzewodowe sieci w przemyśle 39

Projektanci sieci przemysło­wych chętnie sięgają po roz­wiązania bezprzewodowe, po­nieważ taka infrastruktura daje przedsiębiorstwu dużo więcej korzyści, niż tylko pozbycie się kabli.

Więcej

Redundantne systemy sterowania Z SAIA PCD3 40

W wielu dziedzinach gospodar­ki pracują aplikacje krytyczne wymagające zastosowania specjalnych środków zapobie­gających przestojom w pracy instalacji technologicznych i zapewniające stabilne oraz powtarzalne parametry proce­sowe. Doskonałą odpowiedzią na ich potrzeby są systemy redundantne (ang. hot stand­by), gwarantujące utrzymanie ciągłości sterowania i szybkie odtworzenie parametrów pracy urządzeń w przypadku krótko­trwałej awarii.

Więcej

Rozwiązania Allen-Bradley 42

EtherNet/IP w ofercie Rockwell Automation to nie tylko przemy­słowy protokół warstwy apli­kacji Common Industrial Pro­tocol. To także infrastruktura, architektura i bezpieczeństwo sieci. Powszechność przemy­słowego Ethernetu w fabrykach ma przełożenie na wymogi do­tyczące jego funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Diagnostyka w rozproszonych modułach I/O 44

Maksymalizacja produktywno­ści maszyn i urządzeń w zakła­dach przemysłowych jest ce­lem stawianym przed osobami zajmującymi się wdrażaniem w zakładach przemysłowych systemu TPM (ang. Total Pro­ductive Maintenance). Czyn­ności prowadzone w ramach TPM przyczyniają się m.in. do wyeliminowania źródeł po­tencjalnych awarii oraz ciągłe­go udoskonalania procesów produkcyjnych.

Więcej

Routery przemysłowe firmy Moxa 46

Trudno wyobrazić sobie obec­nie działanie dużego przedsię­biorstwa czy organizacji bez serwera Web, sytemu monito­ringu, serwera plików czy baz danych. Komunikacja poprzez sieć komórkową jest już możli­wa w niemal każdym zakątku kraju. Używana powszech­nie technologia LTE pozwala na przesył danych z szybko­ścią rzędu minimum kilkudzie­sięciu megabitów na sekundę. To wszystko sprawia, że wy­godne staje się współdziele­nie zasobów między różnymi oddziałami przedsiębiorstw, a także umożliwia zdalny do­stęp praktycznie z dowolnego miejsca na Ziemi. Dla auto­matyki przemysłowej oznacza to możliwość ciągłego moni­torowania procesów w trudno dostępnych lokalizacjach.

Bezprzewodowa transmisja w przemysłowych systemach automatyki 48

W związku z dynamicznie ro­snącym zapotrzebowaniem w zakresie transmisji danych dotyczących zarówno ilości sygnałów, które należy prze­syłać pomiędzy urządzeniami, jak i wymagań protokołów wy­korzystywanych przy zapew­nieniu poprawnej komunikacji pomiędzy sterownikami, czuj­nikami i systemem SCADA, konieczne jest posiadanie in­frastruktury, którą będzie moż­na łatwo rozbudować i która pozwoli na szybkie osiągnięcie wybranego celu, czyli zapew­nienie niezawodnej komunikacji optymalnymi środkami.

Więcej

Przegląd sprzętu i aparatury

Komunikacja bez barier. Przegląd przemysłowych bramek sieciowych50

Nowoczesne zakłady przemysłowe wyposażone w ogromną liczbę współpracujących ze sobą czujników, elementów wykonawczych oraz urządzeń sterujących. Niektóre z nich mogą działać samodzielnie, ale w większości przypadków zdecydowanie bardziej korzystne jest połączenie tego typu komponentów tak, by mogły się ze sobą komunikować. Zadanie to nie byłoby tak trudne, gdyby wszystkie urządzenia obsługiwały ten sam rodzaj sieci. Niestety, specyfika poszczególnych elementów systemów przemysłowych wymaga stosowania różnych rodzajów magistral komunikacyjnych, których zestawienie ze sobą jest możliwe dopiero z użyciem bramek sieciowych. 

Więcej

Prawo i Normy

Kto odpowiada za robota? 60

Zagadnienie odpowiedzialności za działania robotów znalazło się w samym centrum debaty dotyczącej prawnych aspektów nowych form robotyki. Powięk­szenie zakresu autonomii ma­szyn postawiło nas przed ko­niecznością udzielenia nowych odpowiedzi na najbardziej fun­damentalne pytania dotyczące zasad odpowiedzialności.

Więcej

Bezpieczeństwo robotów, systemów zrobotyzowanych i zintegrowanych systemów produkcyjnych 66

Gwałtowny rozwój roboty­ki przemysłowej, począwszy od wczesnych lat 70. ubiegłego wieku i lawinowo narastająca różnorodność jej zastosowań doprowadziły do opracowania pakietu norm ISO 10218, obej­mującego wymagania odno­śnie robotów, jak też systemów (gniazd, linii) zrobotyzowanych.

Więcej

Rynek

Synergia technologiczna. Rozwiązania firmy SCHUNK68

Złożoność procesów produk­cyjnych, będąca konsekwen­cją wysokich oczekiwań klien­tów względem wytwarzanych produktów, oraz względy eko­nomiczne są obecnie główny­mi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się nowych trendów w obróbce mechanicz­nej i automatyzacji.

Więcej

Uchwyty pod palec 71

Firma Elesa+Ganter, świato­wy lider w produkcji standar­dowych elementów maszyn, wprowadziła do oferty nowy model uchwytu przeznaczony do montażu w niewielkich urzą­dzeniach lub systemach zabu­dów 19”.

Więcej

Kamery i komunikacja w systemach sterowania procesem 72

Najostrzejsze wymogi tech­nologiczne kamer i systemów komunikacji, zaimplementowa­nych w systemach sterowania procesem, dotyczą stref zagro­żonych wybuchem.

Więcej

Demokratyzacja procesu projektowania 74

Zmiana etosu projektowania umożliwia pokonanie wielu wyzwań, przed którymi stają obecnie inżynierowie, umożli­wiając szerszą współpracę oraz znacznie przyspieszając two­rzenie prototypów i rozwijanie koncepcji nowych produktów. RS Components przedstawia nowe, alternatywne i elastycz­ne podejście do projektowania układów elektronicznych.

Więcej

Druk 3D – nowości i wyzwania 76

Coraz częściej do projektowa­nia i drukowania modeli wy­korzystuje się zaawansowane technologie wytwarzania przy­rostowego (druk 3D) i nowe materiały, które sprawdzają się w produkcji użytecznych czę­ści urządzeń mechanicznych. Dużą zaletą nowoczesnego druku 3D jest możliwość wy­twarzania skomplikowanych modeli, które są bardzo drogie lub wręcz niemożliwe do stwo­rzenia tradycyjnymi metodami.

Więcej

Dobra passa dla robotów przemysłowych 80

Jak wynika z najnowszego raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) World Robotics 2015 dynamika sprzedaży robotów w 2014 r. wyniosła 29 proc., co przekłada się na 229 261 zainstalowanych jednostek. Ten najwyższy w historii wynik  świadczy o wysokim potencjale rynku. Według prognoz w ciągu kolejnych trzech lat rynek robotów będzie rósł o około 15 proc. w skali roku, a zapotrzebowanie osiągnie poziom dwukrotnie wyższy – około 400 000 jednostek w 2018 r.

Wydarzenia

20 lat minęło – jubileusz firmy Lenze83

Na początku października do Katowic zjechali liczni goście zaproszeni przez firmę Lenze Polska. Okazja ku temu była wyjątkowa – firma świętowała 20-lecie istnienia.

Nowoczesny transport na szynach – targi TRAKO 201584

Od 22 do 25 września 2015 r. Gdańsk gościł 11. Międzyna­rodowe Targi Kolejowe Trako. Odbywająca się co dwa lata im­preza jest jedną z najważniej­szych w branży infrastruktury transportowej nie tylko w Pol­sce, ale i w Europie. Patronat honorowy nad targami objęła w tym roku Maria Wasiak – Mi­nister Infrastruktury i Rozwoju.

Przyszłość tworzenia – Autodesk Day 201588

W jaki sposób optymalizować proces projektowania? Jak przyspieszyć powstawanie produktu? Jak skutecznie za­rządzać złożoną dokumentacją projektową i przekazywaniem plików w zespole? Te, jak rów­nież wiele innych zagadnień zostało omówionych podczas konferencji „Przemysł: przy­szłość tworzenia – Autodesk Day 2015”.

NIDays 2015 pod znakiem Internetu Rzeczy 90

Tegoroczna konferencja National Instruments przybliżyła inżynierom, naukowcom oraz nauczycielom akademickim najnowsze technologie i trendy w obszarze pomiarów, zautomatyzowanych testów, wbudowanych systemów kontrolno-pomiarowych oraz aplikacji wysokich częstotliwości.

Pomiary materiałów sypkich i utrzymanie ruchu – Targi Symas i Maintenance 2015 92

Na terenie EXPO Kraków w dniach 6-7 października 2015 r. odbyła się siódma edycja Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazyno­wania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas oraz szósta edycja Targów Utrzymania Ruchu, Planowa­nia i Optymalizacji Produkcji Maintenance. Nowym organi­zatorem wspomnianych imprez była spółka Targi w Krakowie.

Metrologia w przemyśle 95

W październiku 2015 r. w ośmiu miastach w Polsce – w Gdań­sku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie i Katowicach – odbył się kolej­ny cykl bezpłatnych semina­riów naukowo-technicznych, poświęconych zagadnieniom z zakresu metrologii prawnej oraz metrologii przemysłowej.

Automatyka bliżej branży spożywczej – Pakfood i Polagra-Tech 201596

W drugiej połowie września w Poznaniu odbyła się kolejna edycja targów Pakfood. W ciągu trzech dni można było zapoznać się z najnowszymi rozwiązania­mi dla branży opakowaniowej, takimi jak etykieciarki, czytni­ki, manipulatory, etykiety czy maszyny pakujące, a także z najnowszymi trendami w tej dziedzinie. Jednym z nich jest coraz silniejsza obecność roz­wiązań z zakresu automatyzacji produkcji w sektorze pakowania żywności, czego najlepszym do­wodem była obecność debiutu­jącej na targach Pakfood firmy Mitsubishi Electric Polska.

Biblioteka98

Współpraca100

Ludzie

Wojciech Jakubowski, WIKA Polska Sp. z o.o. sp.k.102