Number 1-2/2016

Bezpieczeństwo w przemyśle

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    10.00 zł

  • Wersja PDF

    10.00 zł

6
Z branży

14
Produkty

Rozmowa

22

O dynamicznych zmianach na rynku automa­tyzacji, możliwościach, jakie dają nowocze­sne systemy pomiarowe, szansach na nowe rozwiązania technologiczne i roli, jaką w tym wszystkim odgrywa działalność badawczo­-naukowa rozmawiają z nami przedstawi­ciele firmy National Instruments – Paweł Hoerner de Roithberger, menedżer sprzedaży na Europę Wschodnią i Paweł Reszel, mene­dżer sprzedaży w Polsce.

More

26

O zintegrowanych rozwiązaniach jako sposobie na oszczędność i ograniczanie ryzyka inwestycyjnego, o rosnących wymaganiach względem bezpieczeństwa danych oraz o potrzebie zawierania aliansów wynikającej ze wzrostu roli rozwiązań informatycznych w obszarze operacyjnym z Maciejem Sieczką, Country Directorem Rockwell Automation Sp. z o.o. rozmawia Sylwia Batorska.

More

Technika

30

Przy obecnych, gwałtownie rozwijających się technikach cyfrowych oraz globalnym otoczeniu biznesowym, insta­lacje przemysłowe, głównie procesów chemicznych i pe­trochemicznych, gazownic­twa i energetyki są narażone na nowe zagrożenia. Jednym z najpoważniejszych jest cybe­ratak na przemysłowe systemy sterowania i pomiarów.

More

38

Zastosowanie zaworów bezpie­czeństwa MS…-SV-E, -D, -C lub VOFA gwarantuje, że urzą­dzenia o decydującym znacze­niu dla bezpieczeństwa systemu są bardzo szybko odpowietrza­ne i wyłączane w przypadku wy­stąpienia zagrożenia dla ludzi lub awarii maszyn.

More

40

Kübler jest jednym ze świato­wych liderów w branży czuj­ników do pomiarów prędkości i pozycjonowania. Bezpieczeń­stwo od lat było i nadal jest jed­nym z głównych celów firmy. Firma jest postrzegana jako pionier w zakresie bezpieczeń­stwa funkcjonalnego, dzięki wprowadzeniu na rynek pierw­szego enkodera z dopuszcze­niem SIL. 

More

42

Firma Turck – przedstawi­ciel marki Banner Engine­ering w Polsce – wprowadziła do swojej oferty nowe, wytrzy­małe kurtyny bezpieczeństwa EZ-SCREEN LS charakteryzu­jące się prostą obsługą i nieza­wodnością w różnych aplika­cjach przemysłu produkcyjnego i opakowaniowego.

More

44

Pięcioetapowa metodologia pozwala na usystematyzowa­ną analizę potencjalnych za­grożeń, oszacowanie ryzyka wystąpienia zdarzenia niebez­piecznego, opracowanie kon­cepcji bezpieczeństwa, która po jej wdrożeniu zminimalizu­je ryzyko do poziomu akcep­towalnego, zaprojektowanie proponowanych rozwiązań, wdrożenie ich oraz walidację poprawności i efektywności. Jej celem jest przeprowadzenie oceny zgodności i oznaczenie maszyny CE.

More

48

Blokada bezpieczeństwa AZM 400 to duży krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Jej charakterystyczną cechą jest m.in. bardzo wysoka siła ryglo­wania wynosząca 10 000 N, bistabilna, aktywna zasada działania oraz elektrycznie wy­suwany sworzeń ryglujący.

More

Przegląd sprzętu i aparatury

50

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy i sterowania produkcją kolumny sygnalizacyjne są nieodzownym elementem nowoczesnych maszyn czy zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Pozwalają one szybko ocenić stan przebiegu procesu produkcyjnego w danym gnieździe, maszynie lub na linii, a w sytuacji awaryjnej służą za wizualne i akustyczne urządzenia ostrzegawcze.

More

58

Firma Werma Signaltechnik, światowy lider w produkcji urządzeń sygnalizacyjnych, podczas ostatniej edycji tar­gów SPS w Norymberdze zaprezentowała nową rodzi­nę kolumn sygnalizacyjnych. KombiSIGN 40 to nowa genera­cja modułowych kolumn sygna­lizacyjnych o średnicy 40 mm.

More

Prawo i Normy

60

W dziedzinie automatyki i ro­botyki daje się wyróżnić kilka grup norm dotyczących kom­patybilności elektromagne­tycznej. Są to normy ogólne – związane z określonymi śro­dowiskami użytkowania czy grupami wyrobów – precyzu­jące wymagania dotyczące ob­szaru pomiarów i sterowania, a także wybranych układów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego. Wśród tych grup wyróżnia się również normy szczegółowe dotyczące wy­branego wyposażenia do ste­rowania oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego.

More

64

Od 20 kwietnia 2016 r. będzie obowiązywać nowa wersja dyrektywy niskonapięciowej (LVD), która zawiera szereg elementów porządkujących, dostosowujących kwestie bez­pieczeństwa elektrycznego do tzw. Nowych Ram Prawnych (bezpieczeństwa produktów).                            

More

Rynek

68

Nie trzeba nikogo przekony­wać o tym, że najważniejszym zmysłem człowieka jest wzrok. Również w automatyce prze­mysłowej czujniki optyczne, podzespoły wizyjne czy system rozpoznawania obrazu zaczy­nają odgrywać coraz większą rolę.

More

74

Firma Unitronics poszerzyła swoją wielokrotnie nagradzaną serię sterowników Vision o nowy model V700. Vision V700-T20BJ to sterownik PLC zintegrowany z 7″ dotykowym i kolorowym panelem operatorskim. Zestaw wejść/wyjść jest dobierany w za­leżności od wymagań projektu. Wszystko w jednym urządzeniu za rozsądną cenę.

More

76

Firma Posital Fraba to znany producent czujników pozycjonujących, a dokładniej enkoderów (absolutnych i inkrementalnych), czujników linkowych (enkoderów linkowych) oraz inklinometrów. Od 2007 r. czujniki oferowane firmę Posital Fraba produkowane są w zakładzie w Słubicach w woj. lubuskim.

More

80

Produkcja w strefach czystych staje się powszechna, a wy­magania w tym zakresie coraz bardziej restrykcyjne. W odpo­wiedzi na oczekiwania rynku fir­ma SCHUNK rozszerza swoją ofertę produktów z certyfikatem potwierdzającym możliwość za­stosowania w pomieszczeniach czystych.

More

82

Dyrektywa Ecodesign to zbiór przepisów określających wy­magania dotyczące wszystkich produktów związanych z ener­gią w sektorach prywatnym, komercyjnym i przemysłowym w całej Europie. 

More

85

Technologia iTRAK umożliwia niezależne sterowanie wieloma elementami transportującymi z niezmiernie duż dynamiką. Ten innowacyjny system, łączą­cy możliwości ruchów liniowego i obrotowego, stanowi elastycz­ne i w pełni zintegrowane roz­wiązanie z kontrolerami PAC Logix Rockwell Automation.

More

86

Zaawansowane systemy me­chatroniczne SEW-Eurodrive, powstałe poprzez połączenie elementów mechaniki, elektro­niki i elektrotechniki, gwaran­tują użytkownikom redukcję Całkowitych Kosztów Posia­dania – TCO (ang. Total Cost of Ownership), w tym kosztów energii, czasu uruchomienia etc.

More

Wydarzenia

88

Jak co roku, pod koniec listo­pada, Norymberga na kilka dni stała się światowym centrum spotkań i rozmów ekspertów i praktyków rynku automatyki kontrolno-pomiarowej i elektro­niki, a także areną prezentacji nowinek z tej dziedziny. Ostat­nia edycja mogących pochwa­lić się ponad ćwierćwiekową już tradycją targów SPS IPC Drives odbyła się pod znakiem wszechobecnego dziś tematu automatyzacji przemysłu oraz dyskusji na temat możliwych kierunków rozwoju.

More

93
Pierwsza edycja TOP automotive

3 dni, 17 godzin prelekcji i warsztatów, 10 prezentacji, 11 prelegentów, 140 uczestni­ków z 75 firm – tak w liczbach można podsumować zorgani­zowaną przez Team Prevent Poland konferencję TOP auto­motive 2015, która odbyła się w dniach 9–11 grudnia 2015 r. w Serocku.

94

Ostatnia, 45. edycja targów Midest w Paryżu, największej we Francji imprezy targowej przeznaczonej dla branży podwykonawstwa przemysłowego, upłynęła w szczególnej atmosferze. Tragiczne wydarzenia z 13 listopada 2015 r., kiedy to w wyniku ataków terrorystycznych w północnych dzielnicach Paryża ucierpiało blisko 500 osób, mocno pokrzyżowały plany wystawcom i organizatorom. Część zwiedzających w ostatnim momencie zrezygnowała z uczestnictwa w targach, mimo iż władze Paryża wzmocniły ochronę parku wystawowego w Villepinte, a komunikacja w stolicy Francji (i wokół niej) funkcjonowała normalnie. Ci, którzy mimo obaw zdecydowali się przyjechać na Midest, z pewnością nie mieli jednak czego żałować. 

More

98
Bezpieczeństwo przemysłowe 4.0

Cyberbezpieczeństwo w za­kresie użytkowania maszyn i urządzeń było wiodącym tematem ostatniej Konfe­rencji Bezpieczeństwa Prze­mysłowego, która odbyła się w dniach 25–27 grudnia 2015 r. w Solcu-Zdrój. Spo­tkanie zgromadziło blisko 120 projektantów maszyn, służby BHP, osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania bez­pieczeństwem oraz pracowni­ków działów utrzymania ruchu, jakości i inwestycji.

100
Branża energetyczna gotowa na wyzwania rynku

Dziesiąte z serii spotkań specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa energetycznego, czyli konferencja ELGOR 2015, której uczestników od 7 do 9 października 2015 r. gościł Wrocław, była okazją do poruszenia bieżących tematów, wymiany doświadczeń i omówienia prognoz na przyszłość. 

102
Perspektywy cyfryzacji

Cyfryzacja obejmuje już wszystkie sfery gospodarcze i społeczne. Powoduje gruntowne zmiany w przemyśle. Mając ten trend na względzie organizatorzy CeBIT promują targi hasłem d!conomy: join – create – succeed, czyli przyłącz się, twórz, odnoś sukces. Ta najważniejsza światowa impreza branży cyfrowej odbędzie się w tym roku w dniach 14–18 marca, jak zwykle w Hanowerze w Niemczech.

104
Największe spotkanie automatyków

Automaticon 2016

106
Biblioteka

108
Współpraca

Ludzie

110
Ireneusz Martyniuk, Schneider Electric Polska