Number 1-2/2019

Bezpieczna produkcja

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

23
Przepis na rozwój – silne marki i kapitał doświadczeń

O szybko rosnącym poziomie wiedzy odbiorców w zakresie bezpieczeństwa maszyn, wyzwaniach w obszarze automatyki budynkowej, najnowszych projek­tach i inwestycjach firmy, a także kluczowych odbiorcach i filarach działalności rozmawiamy z Januszem Komeckim, wiceprezesem firmy INSTOM.

Temat numeru

26
Bezpieczna produkcja

Nadrzędną kwestią, którą na­leży poddać wnikliwej analizie podczas projektowania syste­mów automatyki i robotyki, jest temat bezpieczeństwa. Zada­niem producentów i integra­torów automatyki jest dbałość o zachowanie wszelkich norm związanych z bezpieczeń­stwem, tak aby do minimum ograniczyć zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi mających styczność z wdrażanymi przez nich systemami zautomatyzo­wanymi.

33
Bezpieczeństwo w mniejszej skali

Kurtyny świetlne to wygodne i popularnie stosowane roz­wiązania. Niewielkie wymiary, wysoka jakość i maksymalny poziom bezpieczeństwa to cechy, dzięki którym kurtyny bez­pieczeństwa SLC4 sprawdzą się w wielu aplikacjach prze­mysłowych.

34
Jak zaprojektować bezpieczne stanowisko zrobotyzowane?

W obecnych czasach nikogo już nie dziwi fakt, że na liniach produkcyjnych pracują roboty. Jednym z  istotnych warunków miejsca pracy jest bezpieczeństwo człowieka. Jest to warunek, na który ze szczególną troską zwracają uwagę integratorzy, projektując stanowiska zrobotyzowane. Starają się w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo dla otoczenia w czasie pracy stanowiska zrobotyzowanego.

36
Safety over IO-Link w zastosowaniach

W efekcie współpracy firmy Balluff i SIM powstał układ kontroli. Rozwiązanie to wpisuje się w standardy Przemysłu 4.0 dzięki inteligentnemu łączeniu standardowych komponentów, zastosowaniu nowoczesnych metod transferu danych i sieci wysokich prędkości oraz wykorzystaniu technologii zabezpie­czeń i sterowania opartych na interfejsie IO-Link. Rozwiązanie Safety over IO-Link firmy Bal­luff pozwoliło na wzbogacenie istniejącego systemu o rozwią­zanie, które – oprócz niezwy­kle łatwej instalacji – umożliwia bardzo sprawną modernizację dotychczasowych systemów bezpieczeństwa. To pierwszy na świecie system bezpie­czeństwa oparty na interfejsie IO-Link bazujący na protokole PROFIsafe.

40
Dane to nowe złoto. Bezpieczna produkcja

Szeroki wachlarz urządzeń do bezpiecznej ewaluacji oferowanych przez Grupę Schmersal zapewnia dopasowane do aplikacji, ekonomiczne rozwiązania oraz poprawę efektywności produkcji.

44
Jak oprogramować robota Universal Robots? Tworzymy pierwszy program

Jedną z najważniejszych za­let robotów współpracujących firmy Universal Robots jest intuicyjny interfejs graficzny, upraszczający proces tworze­nia algorytmu programu robota, testów aplikacji oraz – finalnie – czasu procesu wdrożenia gotowej aplikacji u klienta. Z tego względu producent wło­żył sporo wysiłku w stworzenie optymalnego oprogramowania, które będzie w stanie sprostać wspomnianym wymogom.

Przegląd sprzętu i aparatury

50
Sygnalizacja przemysłowa

Sygnalizacja świetlna, a co­raz częściej również dźwięko­wa stosowana w systemach i maszynach przemysłowych ma za zadanie w zrozumiały, jednoznaczny i widoczny spo­sób komunikować pracowni­kom stany robocze maszyn, a także, w sytuacjach zagro­żenia, awaryjnie ostrzegać obsługę o nieprawidłowym funkcjonowaniu urządzeń lub o grożącym pracownikom nie­bezpieczeństwie. Sygnalizacja może też służyć do wydawania prostych poleceń dotyczących działań związanych z funkcjo­nowaniem maszyn i urządzeń przemysłowych.

Rynek

56
Problem wyboru? Odpowiednie złącze w odpowiednim czasie

Szeroka gama modułowych złączy przemysłowych umoż­liwia elastyczne reagowanie w obszarze jednego systemu na wymagania nowych aplika­cji. Dodatkową zaletą jest to, że w obudowie złącza mogą być zintegrowane różne funkcje.

58
Wytwarzanie przyrostowe w dobie age of experience

Rozwój wytwarzania przyro­stowego niesie ze sobą impo­nujące korzyści ekonomiczne i spektakularne przemiany w branżach związanych z pro­jektowaniem i produkcją.

60
Maksymalna wydajność w unikalnym połączeniu. Moduł obrotowy SRM firmy SCHUNK

Solidny i wysokowydajny moduł obrotowy SRM firmy SCHUNK wyznacza nowe standardy w zakresie gęstości mocy, trwałości, uruchamiania i kon­serwacji.

Wydarzenia

62
Rynek potrzebuje innowacyjnych rozwiązań. Spotkania z robotyką

Konferencja „Innowacyjne roz­wiązania automatyzacji odpo­wiadające trendom rynkowym” odbyła się 14 listopada 2018 r. w siedzibie ABB w Warszawie. W całości została poświęcona różnym aspektom automatyza­cji – od projektu, przez dobór odpowiednich urządzeń i roz­wiązań, aż po kalkulacje opła­calności inwestycji i możliwości dofinansowania. Szczególny nacisk został położony na ro­botyzację, która jest ważnym elementem Przemysłu 4.0 i we­dług ekspertów staje się kluczo­wym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność przedsię­biorstw produkcyjnych.

66
HARTING inwestuje w Polsce. Otwarcie zakładu HCS koło Bydgoszczy

8 stycznia 2019 r. w Osielsku koło Bydgoszczy została otwar­ta fabryka Grupy Technologicz­nej HARTING. W zakładzie HCS (HARTING Customised Solutions) na ponad 500 m² po­wierzchni powstają zindywidu­alizowane, przygotowywane na zamówienie rozwiązania. Wytwarzane tu produkty – m.in. wiązki kablowe i systemy dys­trybucji energii – są przezna­czone przede wszystkim do wy­korzystania w budowie maszyn i urządzeń.

68
Biblioteka

69
Współpraca

Ludzie

70
Maciej Błach, właściciel, Conprod