Number 3/2019

Zrobotyzowany przemysł

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

10
Z branży

18
Produkty

Rozmowa

26

Czy i kiedy można liczyć na powszechną obecność Przemysłu 4.0 w zakładach produkcyjnych? Które obszary produkcji można najszybciej poprawić, wdrażając rozwiązania IoT i IIoT? Jakie aspekty dotyczące bezpieczeństwa maszyn i urządzeń w największym stopniu wymagają dziś pogłębiania wiedzy ze strony użytkowników? Na te i inne pytania odpowiada w rozmowie z nami Tomasz Otrębski, dyrektor ds. technicznych i członek zarządu spółki ELOKON Polska.

More

Temat numeru

30

Jedną z najprężniej rozwijają­cych się dziedzin związanych z nowoczesnym przemysłem jest robotyka. Coraz wię­cej podmiotów działających w przemyśle dostrzega szereg zalet związanych z robotyza­cją wybranych procesów. Pro­ducenci robotów i ich osprzętu oraz integratorzy systemów zrobotyzowanych prześcigają się w udoskonalaniu swoich produktów i wachlarza usług, co korzystnie wpływa na rozwój omawianej branży.

Wydajność, elastyczność, najwyższa jakość usług i produktów – takie cele stawiają sobie współczesne przedsiębiorstwa przemysłowe dążące do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. W dobie Przemysłu 4.0 nie sposób ich osiągnąć bez inwestycji w robotyzację fabryk.

More

40

Robotyzacja i automatyza­cja procesów produkcyjnych to naturalny etap przygotowa­nia przedsiębiorstwa do Prze­mysłu 4.0. Ostatnie dwa lata wskazują na znaczący wzrost dynamiki inwestycji polskich przedsiębiorstw w tym obsza­rze. Na przedsiębiorców, któ­rzy chcą wdrażać robotyzację, czyhają jednak liczne pułapki. Radzimy, jak ich uniknąć.

More

44

W obecnych czasach roboty są wdrażane w obszarach pro­dukcyjnych, w których przed­tem ich nie było. Każda aplika­cja, w której wykorzystuje się robota wymaga indywidualnego rozpatrzenia aspektów bezpie­czeństwa i dla każdej niezbęd­ne jest wdrożenie rozwiązań bezpieczeństwa. Kluczową rolę odgrywają odpowiednio dobra­ne czujniki bezpieczeństwa.

More

Przegląd sprzętu i aparatury

48

17 stycznia 2019 r. Sejm przy­jął ustawę o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, która ma działać na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsię­biorców wspierając ich trans­formację cyfrową. Dzięki temu firmy mają wdrażać najnow­sze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inte­ligencji, technologii teleinfor­matycznych oraz komunikacji między maszynami oraz czło­wiekiem a maszynami – czy­tamy w ustawie. Oczywiście, chodzi tu o Przemysł 4.0

More

56

HoloLens, telefony komórkowe, druk 3D lub inteligentne okulary – rzeczywistością stały się ga­dżety, które ponad 30 lat temu zachwyciły widzów w kinowym hicie „Powrót do przyszłości”. Wszystko dzięki cyfryzacji. Przemysł 4.0 automatyzuje współczesny świat i pomaga konstruktorom maszyn i sys­temów osiągnąć nowy poziom.

More

58

Nowe czujniki ultradźwiękowe marki Turck są w szczególno­ści przeznaczone do aplikacji Przemysłu 4.0. Niewielkie urzą­dzenia mają minimalne strefy martwe i zapewniają wysoką dokładność pomiaru.

More

62

Coraz więcej producentów ma­szyn i linii technologicznych nie chce kupować mechaniki robo­ta i sterowania w pakiecie. Po­wód jest prosty: wprowadzanie oddzielnych sterowników dla robotów i maszyn zwiększa czasochłonność prac oraz koszty procesów projektowa­nia, uruchamiania i utrzymania, a także przechowywania części zamiennych. Wyzwaniem po­zostaje także integracja funk­cji takich jak pakowanie czy paletyzacja z własnymi sys­temami sterowania maszyną. Z rozwiązaniem przychodzi firma MAJAtronic – producent niezależnych od platformy sys­temów kinematycznych typu delta oraz DuoPod. Firma, uzu­pełniając swoje portfolio o ro­boty przegubowe, pokazuje jak dzięki mapp Technology szybko i prosto dokonać integracji przy użyciu sterowników B&R.

More

66

Nasilająca się presja konkuren­cyjna wymaga od producen­tów zdecydowanych działań w zakresie zwiększania mocy produkcyjnych, a dodatkowo wymusza dostosowanie się do zmian zachodzących w glo­balnym przemyśle. W Polsce ma to szczególne znaczenie, ponieważ produkcja przemysło­wa stanowi 20% wartości doda­nej brutto w gospodarce, a za­trudnienie sięga 3,1 mln osób.

More

70

Rozwój demograficzny w kra­jach uprzemysłowionych przy­niesie ze sobą w nadchodzą­cych latach znaczne zmiany w środowisku pracy. Coraz więcej ludzi będzie w przyszło­ści współpracować z robotami albo korzystać w pracy z ich pomocy.

More

72

Dotychczas w rozwiązaniach obsługowych dominowały ele­menty pneumatyczne. Jednak – jak podkreślają specjaliści firmy SCHUNK – przemysł stoi w obliczu decydującej zmiany. O ile dawniej czasy cykli, nie­zawodność procesowa oraz wydajność były praktycznie jedynymi kwestiami liczącymi się w montażu i przenoszeniu, o tyle dziś coraz ważniejsze stają się elastyczność, czułość, współpraca, komunikacja, bez­pieczeństwo i zabezpieczenia.

More

74

Dlaczego inżynier utrzymania ruchu lub administrator IT mieli­by chcieć wysyłać coś do chmu­ry? Czy idea Przemysłowego In­ternetu Rzeczy i Przemysłu 4.0 są dla każdego? Te i inne pyta­nia dręczą obecnie wielu z tej branży, a specyfika czwartej rewolucji przemysłowej jest nie­co zamglona i niekiedy trudno wyobrazić sobie stricte prak­tyczne rozwiązanie dla danego przedsiębiorstwa. W tym arty­kule wyjaśniamy, jak w prakty­ce przesłać dane I/O do usług chmurowych za pomocą opro­gramowania i urządzeń firmy Moxa.

More

76

Przejawy czwartej rewolucji przemysłowej dostrzegamy już w życiu codziennym – to m.in. możliwość przechowywania da­nych w chmurze, robienia za­kupów przez Internet, a także np. obecność inteligentnych, samouczących się komputerów pokładowych w samochodach. Dzięki takim innowacjom nasze społeczeństwo wciąż się rozwi­ja: ulepszamy swoje umiejętno­ści, potrafimy leczyć coraz wię­cej chorób i poprawiamy jakość swojego życia. Takie zmiany zachodzą również w przemyśle, umożliwiając zoptymalizowanie wykonywanych zadań i zwięk­szenie wydajności produkcji.

More

78

Internet Rzeczy to element ko­lejnej rewolucji przemysłowej. Według szacunków analityków do 2020 r. na świecie będzie działać około 24 mld urządzeń IoT podłączonych do sieci, a inwestycje w tym zakresie mogą sięgnąć 6 mld dolarów. Przy tak intensywnym rozwoju i wysokim poziomie inwestycji ochrona każdej podłączonej do sieci „rzeczy” będzie odgry­wać kluczową rolę.

More

80

ASEM 4.0 to pakiet czterech in­nowacji, które powiązane dzięki spójnym technologiom tworzą kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie zgodne z koncep­cją Przemysłu 4.0.

More

83

Testowany przewód chain­flex dla kątów skrętu do 360° bezpiecznie przesyła dane do sześcioosiowych robotów.

More

84

Możemy obecnie zastanawiać się, jak radzi sobie przemysł z wyzwaniami czwartej rewo­lucji i co jest niezbędne, aby wdrażać innowacje związane z systemami cyberfizycznymi. Przemysł 4.0 wprowadza cy­frową przemianę w procesach produkcyjnych. W pierwszych etapach, które możemy okre­ślić jako dojrzewanie, elementy czwartej rewolucji przemysło­wej są skupione głównie wokół analiz zysków oraz korzyści i możliwości, takich jak wzrost wydajności czy optymaliza­cja procesów produkcyjnych. Bazę stanowi Internet Rzeczy, za którym stoją takie zalety, jak optymalizacja procesów produkcyjnych, konserwacja pre­wencyjna, a także inteligentne procesy konserwacji i serwisu.

More

AUTOMATICON

89
Przewodnik po targach

104

Targi Automaticon doczekały się w tym roku 25. edycji. Historia wydarzenia organizowanego dziś przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz spółkę MVM obfituje w wiele wartych wspomnień zdarzeń – zarówno poważnych i doniosłych, jak i zabawnych. Przedstawiamy krótki zarys tego, co działo się przez ćwierćwiecze – od narodzin imprezy, przez jej ewolucję, po kształt obecny i współczesne wyzwania.

More

110

Firma SEW-Eurodrive, świato­wy producent techniki napędo­wej i rozwiązań automatyzacji produkcji, zrealizowała moder­nizację linii produkcyjnej w fa­bryce Audi w Brukseli.

More

113

Dzięki innowacyjnemu modu­łowi SFB – Safety Fieldbox – grupa Schmersal stworzyła zestaw pięciu charakterystycz­nych rozwiązań instalacyjnych do bezpiecznej kontroli maszyn i systemów produkcji.

More

114

Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych jest niezbędnym czynnikiem zachowania przewagi konkurencyjnej i trwałym fundamentem firmy. Dzięki wprowadzaniu do produkcji nowych rozwiązań można szybko odpowiadać na potrzeby rynku i dostarczać klientom innowacyjne rozwiązania. Tak działa firma Technokabel.

More

118

Niemiecka firma steute zapre­zentowała nowe serie wyłącz­ników linkowych zatrzymania awaryjnego ‒ ZS 92 S i czujni­ków zbiegania taśmy przenośni­ków ‒ ZS 92 SR. Charakteryzu­jące się bardzo nowoczesnym wzornictwem urządzenia zostały zaprojektowane spe­cjalnie do pracy w najbardziej wymagających warunkach śro­dowiskowych, a przy ich opra­cowaniu wykorzystano uwagi i wskazówki klientów.

More

120

Murrelektronik oferuje wy­sokiej jakości rozwiąza­nia do efektywnego i nieza­wodnego zasilania maszyn i fabryk. Perfekcyjnie dopa­sowany, uniwersalny system Emparro Premium Power skła­da się z wysokowydajnych zasilaczy impulsowych, nieza­wodnych modułów buforowych i efektywnych filtrów.

More

Prawo i Normy

122

Rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją mogą stanowić przedmiot ochrony patentowej, a ochrona ta jest coraz bardziej atrakcyjna dla podmiotów prowadzących działalność innowacyjną w tym obszarze. Patent jest bowiem prawem wyłącznym, które przy­znaje uprawnionemu monopol na korzystanie z danego roz­wiązania nawet przez 20 lat od daty jego zgłoszenia w odpo­wiednim urzędzie patentowym.

More

Rynek

129

Coraz więcej przedsiębiorców operujących na polskim rynku docenia profesjonalizm na­szych rodzimych firm integra­torskich. Oprócz ceny usługi, która w przypadku polskich firm integratorskich jest często niższa, doceniana jest również wysoka jej jakość.

More

130

Producenci przemienników czę­stotliwości wciąż rozwijają swoje produkty po to, aby ich układy wyróżniały się na tle konkuren­cji. Stąd mamy coraz bardziej wyszukane rozwiązania tech­niczne, które są często odpo­wiedzią na zapotrzebowanie po­szczególnych branż, aktualnie panujące trendy lub wymagania określone obowiązującymi prze­pisami prawnymi i normami. Dodatkowo producenci starają się, aby produkty były atrakcyj­ne cenowo. Walka o ogranicze­nie ceny wytworzenia produktu przy zachowaniu określonych parametrów technicznych wciąż trwa. Często sprowadza się do zabiegów, których klient nie widzi lub z których w pierw­szym momencie nie zdaje sobie sprawy. Na cenę ma wpływ wie­le czynników – najważniejszymi są jakość i parametry zastoso­wanych elementów.

More

134

Moduł 18plus firmy ETA to kom­pletny system dystrybucji prą­du w nowoczesnej technolo­gii Push-In, przystosowany do montażu na szynie DIN. Może być stosowany zarówno w zdecentralizowanych syste­mach dystrybucji zasilania, jak i w scentralizowanych syste­mach.

More

135

Czujniki monitorowania poziomu firmy BEDIA wykrywają, kiedy poziom napełnienia zostanie przekroczony lub spadnie poniżej limitu.

More

136

Firma STEMMER IMAGING – wiodący dostawca kompo­nentów do budowy systemów wizyjnych – coraz bardziej do­stosowuje swoją ofertę do po­trzeb rynku automatyki.

More

124

Przewiduje się, że w ciągu naj­bliższych 20 lat zapotrzebo­wanie na energię elektryczną w skali całego świata wzrośnie o 25%. Przyczyną jest spodzie­wany wzrost standardu życia mieszkańców w krajach rozwi­jających się. Sprostanie temu wyzwaniu będzie niewątpliwie wymagać zwiększenia produk­cji energii elektrycznej. Z uwagi na postępujące zmiany klima­tyczne większość nowo wytwa­rzanej energii musi pochodzić ze źródeł odnawialnych. Jed­nocześnie należy przykładać dużo większą wagę do kwestii oszczędzania.

More

Aplikacje

138

Słowacka firma AeroMobil zaprojektowała latający sa­mochód łączący wszystko, co najlepsze w podróży dro­gowej i powietrznej, a ponadto spełniający zarówno wyma­gania przepisów lotniczych, jak i zasad ruchu drogowego. Firma wykorzystuje platformę 3DEXPERIENCE firmy Das­sault Systèmes – nie tylko do zarządzania cyklem życia pojazdu i zapewnienia zgodno­ści prawnej, ale także projek­towania optymalnego designu przed stworzeniem fizycznego prototypu. Scentralizowane i stale dostępne dla wszystkich użytkowników repozytorium danych usprawnia współpracę, pomaga w uzyskaniu niezbęd­nych certyfikatów, ułatwia iden­tyfikację części wymagających potencjalnej modyfikacji, a tak­że pozwala inżynierom z firmy AeroMobil pracować bardziej kreatywnie.

More

Wydarzenia

142

Profesjonalne szkolenia z za­kresu najnowocześniejszych technologii, a także dysku­sje i spotkania ludzi biznesu to elementy czwartej edycji warsztatów „ifm wiedza i do­świadczenie”, organizowanych przez jednego ze światowych liderów w branży automatyki przemysłowej – firmę ifm elec­tronic. W tym roku wydarzenie odbywać się będzie pod ha­słem „ifmdustry 4.0”.

More

144
Przemysł 4.0 i sztuczna inteligencja na targach Hannover Messe 2019

Od 1 do 5 kwietnia 2019 r. w niemieckim Hanowerze od­będzie się kolejna edycja naj­większych światowych targów przemysłowych Hannover Messe. Krajem partnerskim tegorocznego wydarzenia bę­dzie Szwecja. To pierwszy kraj partnerski z północy Europy. W styczniu w Warszawie od­była się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono główne tematy tegorocznej edycji targowej.

147
Nowe standardy i inteligentne produkty w ofercie firmy HARTING

W styczniu 2019 r. firma HAR­TING Technology Group zapro­siła do swojej siedziby w nie­mieckim mieście Espelkamp międzynarodowe grono dzien­nikarzy. Podczas konferencji prasowej przedstawiono naj­nowsze produkty, rozwiązania i kierunki rozwoju firmy. Przed­stawiciele prasy mieli również okazję zwiedzić Centrum Roz­woju HARTING w Rahden.

150
Nowa era przemysłowa. Hannover Messe Preview 2019

Hasło przewodnie najbliższej edycji największych świato­wych targów przemysłowych Hannover Messe 2019 to: Integrated Industry – Industrial Intelligence. Ponad 100 dzien­nikarzy branżowych przybyłych do Hanoweru 25 stycznia na zaproszenie Deutsche Messe mogło usłyszeć i zobaczyć pod­czas Hannover Messe Preview, co kryje się za tym hasłem.

154
Biblioteka

Przemysł 4.0

157
innowacyjne projekty. Universities of the future

159
Słownik pojęć

169
Słownik pojęć

184
Współpraca

Ludzie

186
Janusz Zajączkowski, menedżer branży energetycznej, Endress+Hauser Polska