Number 5-6/2020

Systemy wizyjne, kamery termowizyjne. Przemysł 4.0

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Realizm kontra moda w systemach wizyjnych

Dlaczego deep learning i sztuczna inteligencja nie mają szansy zagrozić pozycji czło­wieka w tworzeniu i stosowaniu systemów wizyjnych? W czym tkwi największy po­tencjał w zakresie podnoszenia dokładności i niezawodności ich działania? Co należy uwzględnić przy ich projektowaniu? Dlaczego wśród czynników odpowiedzialnych za efektywne wykorzystanie możliwości systemów wizyjnych króluje matematyka? Jakie są najczęstsze źródła błędów w działaniu wizyjnego systemu pomiarowego? Jakie są wady i zalety kamer zintegrowanych i niezintegrowanych? O tym i innych aspektach związanych z rynkiem systemów wizyjnych mówi Marek Kania, właściciel firmy Metrum, specjalizującej się w systemach pomiarowych i wizyjnych oraz wspól­nik i szef firmy IMACO sprzedającej komponenty wizyjne w partnerskiej współpracy z firmą Stemmer Imaging.

Temat numeru

32
Systemy wizyjne, kamery termowizyjne

Systemy wizyjne są nieodzow­nym elementem zautomatyzo­wanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Wpływają na optymalizację produkcji pod względem czasu i kosztów, umożliwiają wnikliwą kontrolę jakości, zabezpieczają strefy niebezpieczne oraz umożliwia­ją kontrolowanie urządzeń wy­konawczych w czasie rzeczywi­stym. Duży potencjał systemów wizyjnych jest efektem bogatej gamy wizyjnych komponentów automatyki oraz obecności na rynku dedykowanych syste­mów i rozwiązań, które przy­spieszają proces projektowania i integracji.

39
Kontrola temperatury. Rozwiązania z oferty Conrad Electronic

Największą zaletą termografii jest brak inwazyjności. Dzięki temu możliwe jest wykonywa­nie pomiarów temperatury bez ingerencji w procesy technolo­giczne oraz bez bezpośredniej interakcji z osobami chorymi.

40
Przetwarzanie obrazu. Czujniki wizyjne firmy ifm

Czujniki wizyjne są współcze­śnie stałym elementem proce­sów kontroli montażu, produk­cji oraz jakości w systemach automatyzacji. Stanowią po­łączenie oświetlenia, układu optycznego, kamery, układu przetwarzającego oraz przyłą­czy procesowych, służących do integracji w układzie sterowa­nia wyższego poziomu, w wy­trzymałej i przystosowanej do zastosowań przemysłowych obudowie.

44
Skanowanie kodów kiedyś i dziś. Najnowsze technologie dla systemów identyfikacji

Coraz większa konkurencja na rynku sprawiła, że produkcja, logistyka i dystrybucja muszą inwestować w coraz nowocze­śniejsze rozwiązania IT. Waż­nym elementem współcze­snych procesów wytwórczych są technologie automatycznej identyfikacji. Bez nich wzrost efektywności przepływu i pro­dukcji towarów nie jest możliwy. Jednak również i te technologie ewoluują, pozostawiając w tyle dawne rozwiązania.

46
Wydajny system wizyjny. Inteligentna kamera SBRD

System wizyjny SBRD firmy Festo umożliwia prostą i intui-cyjną obsługę na każdym eta­pie projektowania aplikacji. Pionierskie oprogramowanie przetwarzania obrazu CCS zapewnia szybkie i pewne wyni­ki, a dwa interfejsy kamery gwa­rantują kontrolę z kilku perspek­tyw lub z dużym polem widzenia.

48
Systemy wizyjne. Roboty ze zmysłem wzroku

Nieustająca kontrola jakości produktów to podstawowy wy­móg współczesnych systemów produkcyjnych. Z uwagi na ko­nieczność szybkiej i precyzyj­nej pracy w tym obszarze rola inspektorów kontroli jakości co­raz częściej przypada robotom. Z myślą o zapewnieniu im naj­wyższego poziomu kompeten­cji firma FANUC wprowadziła nowy system wizyjny iRVision w kontrolerze R-30iB Plus.

51
Technologia głębokiego uczenia w systemie In-Sight D900

Firma Cognex oferuje pierwszą na świecie inteligentną kame­rę przemysłową wyposażoną w technologię głębokiego ucze­nia. In-Sight D900 to komplek­sowe rozwiązanie dla wyma­gających aplikacji w zakresie kontroli na linii produkcyjnej.

52
Robocie czy widzisz…? Systemy wizyjne w stanowiskach zrobotyzowanych

Współcześnie niezwykle trud­no obejść się w aplikacjach przemysłowych bez systemów kontroli wizyjnej. Pod tym poję­ciem, na potrzeby tego artyku­łu, będziemy rozumieli zarówno zaawansowane rozwiązania wi­zyjne, jak i relatywnie prostsze w budowie, użyciu i oprogramo­waniu różne rodzaje czujników.

56
Przemysł 4.0 – od koncepcji do realizacji

Przemysł 4.0 to koncepcja, któ­ra pojawiła się w 2011 r., a już silnie oddziaływuje na kształt przemysłu w Europie i na świe­cie. Dotyczy nie tylko technolo­gii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle, a także funkcjonowania tra­dycyjnej produkcji w cyfrowej rzeczywistości. Przyjrzyjmy się zatem, co kryje się pod tym pojęciem i jakich zmian można oczekiwać w najbliższej prze­mysłowej przyszłości.

66
Dane – DNA produkcji. Trampolina do nowoczesnego przemysłu

Od zarania dziejów informacja stanowiła cenny towar. Zdoby­wanie, przetwarzanie i umiejęt­ne wykorzystywanie potencjału liczb było i jest podstawą sukce­su, szczególnie w gospodarce. Doskonale wiedzą o tym firmy, które konsekwentnie inwestu­ją w nowoczesne technologie oraz systemy do analizowania danych, przeobrażając go­spodarki krajów rozwiniętych. Polskie firmy wciąż stoją przed szansą przyspieszonego, cyfro­wego rozwoju.

70
Turck Cloud – nowoczesne monitorowanie pracy i diagnostyki maszyn

Korzystanie z chmury otwiera nowe możliwości przed zakła­dami produkcyjnymi. Potwier­dza to przykład firmy Velco, która wdrożyła rozwiązanie Turck Cloud do zdalnego mo­nitorowania maszyn. Zbiornik ciśnieniowy, pistolety do wirni­ków i instalacje wtryskowe firmy Velco są stosowane w wielkich piecach, hutach, odlewniach oraz w przemyśle ogniotrwa­łym. Aby zapewnić szybkie wsparcie dla klientów w przy­padku awarii, specjalne ma­szyny są wyposażone w funk­cję zdalnego monitorowania. Ponieważ poprzednie rozwią­zanie nie spełniało już najnow­szych wymagań, Velco szukało rozwiązania w chmurze, które umożliwiłoby zdalny dostęp na całym świecie za pośrednictwem komputera lub smartfona. Po procesie selekcji wybrano rozwiązanie chmurowe Turck, ponieważ jako jedyne spełniało wszystkie wymagania.

74
Przesyłanie danych z urządzenia do innych urządzeń obiektowych

Ethernet jednoparowy (Single Pair Ethernet – SPE) to chwytli­wa fraza z dziedziny infrastruktu­ry sieciowej dla Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things – IioT). Użytkownicy mają nadzieję, że pozwoli im zaimplementować spójną architekturę komunika­cyjną we wszystkich zastosowa­niach, w których występują dane. Nadzieja ta ma źródło w kon­cepcji przedłużenia połączenia ethernetowego aż do poziomu czujnika, tj. wszędzie tam, gdzie brak jest szerokopasmowych połączeń, a użytkownicy potrze­bują kompaktowych urządzeń do transmisji danych, zapew­niających duży zasięg.

76
Protokół MQTT. Najłatwiejszy sposób przesyłania danych do chmury

Poprawa jakości życia od za­wsze była główną motywacją do poszukiwania nowych, lep­szych technologii. Obecny trend podłączania coraz większej liczby urządzeń do Internetu sprawia, że opracowanie nieza­wodnych urządzeń do aplikacji IIoT staje się ogromnym wy­zwaniem. Wspomniane urzą­dzenia, zwane często urzą­dzeniami brzegowymi, zwykle dostarczają dane do systemu centralnego. Dokładne i efek­tywne zbieranie danych z takich urządzeń wymaga wdrażania nowych rozwiązań.

78
Zarządzanie produkcją. Myśl globalnie, działaj lokalnie

Aby dotrzymać kroku dyna­micznej sytuacji na globalnym rynku, firmy produkcyjne muszą optymalizować swoje procesy na całym świecie, nie tracąc z oczu wymagań odbiorców i warunków panujących w lokal­nym zakładzie produkcyjnym. Duży potencjał w tym zakresie oferuje platformowe zarządza­nie operacjami produkcyjnymi MOM – Manufacturing Opera­tions Management.

80
Koronawirus a cyfryzacja. Nowe wyzwanie – nowe szanse

Nagłe zderzenie z problemem i konieczność podjęcia walki z nim finalnie okazuje się początkiem budowania sukcesu – przykłady takich napisanych przez życie scenariuszy można by mnożyć. Podobnie może być obecnie z transformacją cyfrową. To, co do tej pory wiele firm postrzegało jako pożądaną przyszłość, teraz może stać się dla nich nieuniknioną teraźniejszością. A wszystko to „dzięki” COVID-19. Czy pandemia przyspieszy rozwój cyfryzacji? Według niektórych analityków jest to wielce prawdopodobne.

Przegląd sprzętu i aparatury

82
Elektromobilność – o problemach ładowania

Elektromobilność – to pojęcie obejmuje zagadnienia związane ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Odnosi się zarówno do aspektów technicznych, jak i eksploatacyjnych. Porusza tematykę technologii oraz infrastruktury ładowania, jak również kwestii związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i użytkowaniem pojazdów elektrycznych.

91
Rozwijamy elektromobilność

Rozwiązanie, które pomaga upowszechnić proekologiczny styl życia, a jednocześnie samo jest przyjazne dla środowiska – taki jest Smartpole Charger firmy Alumast, który łączy w sobie funkcję ładowania i oświetlenia.

94
Inteligentne systemy transportowe

Inteligentne systemy transpor­towe (Intelligent Trans­portation Systems, ITS) łączą w sobie nowoczesne techno­logie informatyczne i komu­nikacyjne, a także infrastruk­turę transportową i pojazdy. Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo oraz zwięk­szyć efektywność transportu z jednoczesnymi działaniami na rzecz ochrony środowiska. Warunki podróżowania inter­modalnego poprawiają się dzię­ki wymianie informacji między infrastrukturą transportu drogo­wego, morskiego i lotniczego.

100
Transport mobilny. Nowe możliwości wózków AGV

Samojezdne wózki AGV (z ang. Automated Guided Vehicle) funkcjonują na rynku od dawna, ale wciąż ewoluują, nie poddając się jakiejś ścisłej standaryzacji. Dzieje się tak ze względu na galopujący postęp technologiczny i zaostrzające się kryteria bezpieczeństwa. Standaryzacja sterowania i komunikacji z automatyczny­mi lub autonomicznymi wózka­mi, a przynajmniej zawężenie różnorodności, jest jednak już tylko kwestią czasu.

102
Samojezdne wózki AGV dla indywidualnych zastosowań

Firma SEW-Eurodrive oferuje kilka wariantów wózków AGV. Dzięki możliwości elastyczne­go doboru parametrów spraw­dzają się one w różnych zasto­sowaniach i pozwalają dopaso­wać produkt do indywidualnych potrzeb klienta.

106
Cyfrowa transformacja techniki przemieszczeń liniowych

Producenci maszyn doświad­czają obecnie głębokiej zmiany pokoleniowej. Wszyscy inży­nierowie i projektanci przed trzydziestką wyrośli w świe­cie z telefonami komórkowy­mi i Internetem. Technologia cyfrowa odgrywa bardzo dużą rolę w ich życiu prywatnym, więc ich strategie rozwiązy­wania problemów są diame­tralnie różne niż ich starszych kolegów. Wkracza to w coraz większym stopniu do zawodo­wego korzystania z technologii, a firma Bosch Rexroth odpo­wiada na te wyzwania.

107
System ActiveShuttle

Firma Bosch Rexroth opraco­wała system transportu samo­jezdnego ActiveShuttle, który znacznie upraszcza logistykę wewnątrzzakładową. Korzy­ści to m.in. inteligentne zarzą­dzanie ruchem i delegowanie transportu, centralne oprogra­mowanie sterujące dla całej floty ActiveShuttle, aktualność map zapewniona przez auto­matyczną aktualizację oraz łączność z innymi rozwiązania­mi firmy Bosch Rexroth i sys­temami innych dostawców. Sercem systemu transportu samojezdnego jest zaawan­sowane oprogramowanie AMS (ActiveShuttle Management System).

108
Precyzyjna orientacja w środowiskach produkcyjnych i magazynowych

Firma Bosch Rexroth oferuje oprogramowanie do lokalizacji laserowej, które określa pozy­cję wszystkich typów pojazdów na terenie fabryki z częstotli­wością 50 razy na sekundę, bez potrzeby stosowania do­datkowych rozwiązań kon­strukcyjnych.

110
Subskrypcja na mobilność

Kalifornijski start-up Canoo nie tylko definiuje na nowo poję­cie pojazdu, ale także zmienia model biznesowy związany z dostarczaniem produktu klien­tom – firma produkuje samo­chody elektryczne dostępne w modelu subskrypcyjnym. Aby możliwe było wejście z ofertą na rynek, potrzebna była oparta na chmurze cyfrowa platforma do współpracy, która pozwoli­łaby projektantom i inżynierom z całego świata pracować bar­dziej efektywnie. To zadanie zostało zrealizowane dzięki platformie 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes.

Prawo i normy

114
Nie tak się umawialiśmy, czyli wpływ epidemii na zobowiązania umowne

Fundamentem życia społecz­nego są umowy, a prawo, zgod­nie z generalną zasadą „pacta sunt servanda” („umów należy dotrzymywać”), dba o ich bez­względne przestrzeganie. Jed­nak w niektórych, nadzwyczaj­nych okolicznościach kurczowe trzymanie się postanowień umownych może być krzyw­dzące, a nawet szkodliwe spo­łecznie. Do takich okoliczności należy epidemia.

Rynek

116
Przewidywanie awarii. Proste rozwiązanie trudnego zadania

Wiedza o sytuacjach, które mają dopiero nastąpić przyda­łaby się każdemu. Oszczędziło­by to wiele zbędnego wysiłku, przyczyniło do zmniejszenia stresu, byłoby niezwykle po­mocne także w innych kwe­stiach i – tak, tego nie da się pominąć! – skutkowałoby wy­miernym wzbogaceniem posia­dacza takiej niezwykłej cechy. Czy da się przewidywać awarie maszyn? Choćby w niektórych aspektach? Okazuje się, że tak. I to dość łatwo.

120
E-prowadnik igus z 36-miesięczną gwarancją

Firma igus oferuje obecnie 36-miesięczny, gwarantowany okres żywotności e-prowadników ze swojego portfolio. Dzięki kal­kulatorowi żywotności użytkowni­cy mogą określić gwarantowany czas działania wybranego przez siebie e-prowadnika i uzyskać certyfikat on-line.

122
Robotyzacja spawania w Polsce. Doświadczenia Łukasiewicz – PIAP

Przemysłowy Instytut Automa­tyki i Pomiarów PIAP ma długą tradycję wdrażania robotyzacji spawania w Polsce. Jak zmie­niały się możliwości i rozwiąza­nia techniczne w tym zakresie? Można to prześledzić na bazie historycznych wdrożeń i ich ewolucji, prowadzącej aż do współczesności.

Wydarzenia

128
Targi MSV zgodnie z planem

Pomimo obecnej sytuacji, która znacząco wpłynęła na branżę targową, przygotowania do 62. edycji Międzynarodowych Targów Maszynowych MSV są kontynuowane. Zgodnie z pier­wotnymi założeniami impreza odbędzie się w Centrum Wysta­wienniczym w Brnie w dniach 5–9 października 2020 r.

132
Biblioteka

Przemysł 4.0

135
Słownik pojęć – Pneumatyka

150
Zaawansowane technologie. Technologiczna transformacja oko w oko z pandemią

153
Współpraca

Ludzie

154
Daniel J. Kowalski, prezes zarządu 5sAUTOMATE