Number 7-8/2020

Kontrola jakości produkcji

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Inteligentna adaptacja kontroli jakości produkcji

Jak podejść do inwestycji związanej z kontrolą jakości produkcji tak, aby koszty nie przerosły możliwości, a zmiany przyniosły wymierne efekty? W jaki sposób pandemia koronawirusa i spowolnienie gospodarcze mogą przysłużyć się poprawie kontroli jakości produkcji? Jakie kierunki rozwoju produktowego będą kluczowe w strate­gii firmy Omron w najbliższej przyszłości? O tym mówi Bogusław Krasuski, Sales Manager Channel & Panel Omron Electronics.

Temat numeru

30
Kontrola jakości produkcji

Kontrola jakości optymalizuje proces produkcji oraz pozwala na ciągłą kontrolę poprawności działania poszczególnych podzespołów linii produkcyjnych.

38
Smart Robots. Poprawa jakości dzięki digitalizacji

Czy zastanawialiście się Pań­stwo, czy istnieje rozwiązanie które mogłoby poprawić jakość Waszego produktu lub proce­su? A może szukaliście takiego systemu? Firma 5sAUTOMATE już go znalazła i oferuje pomoc w tym zakresie. Smart Robots to urządzenie do percepcji 3D ze sztuczną inteligencją, które wspomaga pracę ludzi w pro­cesach produkcyjnych.

40
Alternatywne linie produkcyjne – przyszłość nowoczesnych fabryk

Stosowane do niedawna narzę­dzia produkcyjne muszą odejść do lamusa, przynajmniej tam, gdzie pozwolą na to zasoby i wielkość komponentów. Stan­dardowe podejście do budowy flow w kształcie litery U lub za po­mocą taśm czy rolotoków nie jest złe, ale firma 5sAUTOMATE proponuje inne, alternatywne rozwiązanie. Do jego zalet nale­ży elastyczność i modułowa bu­dowa, które nie tylko pozwalają na szybkie reagowanie na zmie­niające się potrzeby klientów i tworzenie nowych projektów, ale przede wszystkim umożliwiają sprawniejsze zarządzanie prze­pływem materiału oraz wykorzy­staniem dostępnych narzędzi.

Przegląd sprzętu i aparatury

44
Aparatura kontrolno-pomiarowa w systemach automatyki

Aparatura kontrolno-pomiarowa to ogólne pojęcie określające przyrządy pomiarowe i różne­go rodzaju mierniki wykorzy­stywane w najróżniejszych dziedzinach nauki i techniki, a także w różnorodnych bran­żach związanych z przemy­słem, produkcją, wydobyciem, a nawet transportem. W syste­mach automatyki wykorzystuje się aparaturę kontrolno-pomia­rową po to, aby możliwe było nadzorowanie przez człowieka realizowanego automatycz­nie procesu technologicznego bądź sprawdzenie aktualnego stanu maszyny czy urządzenia.

58
Założenia projektowe dla instalacji pomiaru cieczy zgodnych z dyrektywą MID

Metrologia jest ważna i ma ty­siącletnią historię. Już w cza­sach faraonów architekci bu­dujący piramidy ryzykowali gardłem, gdyż „karą śmierci grożono tym, którzy zapomnieli lub zaniedbali swój obowiązek kalibrowania długości przymia­rów przy każdej pełni księżyca”. To pokazuje, jak istotne są po­prawne założenia projektowe dla rozliczeniowych instalacji pomiarowych zgodnych z dy­rektywą MID.

61
Wczesna detekcja wycieku gazów dzięki czujnikowi ultradźwiękowemu

Firma Dräger rozszerzyła se­rię czujników Polytron 8000 o ultradźwiękowy detektor wy­cieku gazów Polytron 8900 UGLD (Ultrasonic Gas Leak Detector). Nowe urządzenie zapewnia akustyczną detekcję wycieku i gwarantuje skuteczną pracę nawet w środowiskach przemysłowych, w których mamy do czynienia z dużym hałasem.  

62
Przemysł 4.0 przyspiesza. Konieczność zdalnego zarządzania produkcją

Ze względu na pandemię ostat­nie miesiące były dla wszyst­kich bardzo trudne. Koronawi­rus przyniósł ludzkie tragedie, a światowy przemysł musiał szukać rozwiązań, które po­zwolą mu przetrwać. Więk­szość firm wprowadziła pracę zdalną i ku zaskoczeniu nie wpłynęło to negatywnie na ja­kość i efektywność w zakresie pracy biurowej. W przypadku produkcji wprowadzenie pełnej obsługi zdalnej nie jest możli­we. Można jednak ograniczyć do niezbędnego minimum licz­bę osób pracujących w obsza­rach produkcyjnych, wdrażając nowoczesną automatyzację i robotyzację oraz systemy typu SCADA.

Prawo i normy

66
Wpływ pandemii na bieg terminów sądowych i administracyjnych

Pandemia zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 spo­wodowała globalny kryzys i sprawiła, że światowa gospo­darka stanęła przed ogromny­mi wyzwaniami. Sytuacja ta nie pozostała bez wpływu także na świat własności intelektualnej. Ze względu na bezpieczeństwo, zostały wprowadzone liczne ograniczenia w funkcjonowaniu sądów powszechnych i admi­nistracyjnych, a także Urzędu Patentowego RP.

Rynek

68
Przyszłość rozwiązań automatyki. Przekaźnik programowalny czy sterownik PLC?

Gdy projekty automatyki stają się zbyt skomplikowane dla rozwiązań wykorzystujących przekaźniki programowalne, in­żynierowie zaczynają korzystać ze sterowników programowalnych. Problem w tym, że roz­wiązanie oparte na sterowniku programowalnym jest droższe – zwykle znacznie droższe – niż rozwiązanie oparte na przekaź­nikach programowalnych. Jed­nak obecnie dostępne są inne rozwiązania.

Wydarzenia

71
Ostatnie przymiarki do targów Energetab 2020

Już wkrótce Bielsko-Biała po raz kolejny powita wystaw­ców i gości, którzy zjadą na targi Energetab. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 15–17 września 2020 r. Obec­nie trwają ostatnie przygo­towania, które w dobie koro­nawirusa pozwolą zapewnić bezpieczeństwo wszystkim biorącym udział.

72
Hannover Messe w wirtualnej przestrzeni

Epidemia koronawirusa spowodowała odwołanie lub zmianę terminu wielu imprez targowych. Tak też stało się z wiodącymi światowymi targami przemysłowymi Hannover Messe, które tradycyjnie miały odbyć się w dniach 20–24 kwietnia 2020 r. Spółka Deutsche Messe, organizator imprezy, najpierw przesunęła datę targów, a ostatecznie zorganizowała w dniach 14–15 lipca 2020 r. wirtualną targową imprezę, czyli Hannover Messe Digital Days.

75
Targi Polagra gotowe na nowe

Rok 2020 przyniósł więcej wy­zwań, niż ktokolwiek mógł przewidzieć. „Szkołę życia” przeszła m.in. branża wysta­wiennicza. Teraz imprezy tar­gowe powoli wracają do gry, a wśród nich poznańskie targi Polagra. Tegoroczna edycja po­trwa od 28 września do 1 paź­dziernika.

76
Biblioteka

Przemysł 4.0

79
Słownik pojęć – Pneumatyka

94
Zaawansowane technologie. Polska cyfryzacja w bloku startowym

97
Współpraca

Ludzie

98
Witold Bereszczyński, członek zarządu i dyrektor zarządzający Weidmüller