Number 10/2015

Zarządzanie utrzymaniem ruchu w produkcji

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    10.00 zł

  • Wersja PDF

    10.00 zł

6
Z branży

12
Produkty

Rozmowa

20

O rosnącym popycie na enkodery z interfejsami sieciowymi, roli integra­cji i kontroli urządzeń, a także coraz większym zainteresowaniu wspar­ciem posprzedażowym z Pawłem Naglikiem, dy­rektorem zarządzającym Kubler Sp. z o.o. rozma­wia Urszula Chojnacka.

More

Technika

24

Trudno dziś wyobrazić sobie dużą czy nawet średniej wielko­ści firmę działającą bez wspar­cia systemów informatycznych. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych jednym z naj­popularniejszych i najczęściej wdrażanych systemów jest ERP (ang. Enterprise Resour­ce Planning), który w perspek­tywie krótkofalowej przekłada się na usprawnienie produkcji, zaś w długofalowej może po­móc w budowie przewagi kon­kurencyjnej.

More

32

Obsługa operatorska nowo­czesnej linii produkcyjnej była­by praktycznie niemożliwa bez interfejsu służącego do stero­wania. System SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) sprawdza się jako system kontroli maszyn/linii technologicznych – zamiast aplikacji HMI lub jako nadrzęd­ny system wizualizacji.

More

38

Rozważając wybór technologii do wizualizacji danych należy w pierwszej kolejności zasta­nowić się, czy efektem pożą­danym przez użytkownika po­winien być prosty system HMI (Human Machine Interface) czy rozbudowany i rozwojowy system SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

More

40

Rosnące wymagania wzglę­dem współczesnych systemów sterowania odnośnie optymali­zacji produkcji i potrzeba mini­malizacji strat spowodowanych przestojami rodzą konieczność błyskawicznego informowania operatorów i specjalistów służb utrzymania ruchu o zakłóce­niach występujących w pracy urządzeń oraz dostarczania im pełnej diagnostyki ułatwiają­cej szybkie usuwanie usterek. Odpowiedzią na to wyzwanie jest Asix Mobile – moduł pro­gramowy umożliwiający nadzór i sterowanie procesami prze­mysłowymi z poziomu tabletów i smartfonów.

More

Przegląd sprzętu i aparatury

44

Aplikacje napędowe wymaga­jące dużej dynamiki regulacji prędkości i utrzymania wyso­kiego momentu determinowały niegdyś jednoznacznie zasto­sowanie układów z silnikami prądu stałego. Rozwój tech­nik sterowania, a szczególnie upowszechnienie układów mikroprocesorowych, umożli­wił zastąpienie ich prostszymi i tańszymi w eksploatacji silni­kami asynchronicznymi stero­wanymi za pomocą przemien­ników częstotliwości.

More

57

Najważniejsze wyzwania, jakie stawia przyszłość, są związane z obniżaniem kosztów produk­cji, oszczędnością czasu oraz ze wzrostem niezawodności. Obecny proces produkcji ma­szyn wymaga szybkiego pro­jektowania i jeszcze szybszego uruchamiania. Takie wyzwania postawiła sobie firma Lenze, tworząc serię przemienników SMV.

More

59

Firma Parker, specjalizująca się w technologii sterowania i napędu, proponuje przemien­niki częstotliwości dedykowane różnorodnym zastosowaniom, wśród których na uwagę zasłu­gują ekonomiczne, kompakto­we falowniki AC10 czy seria AC30 z możliwością rozbudo­wanej komunikacji.

More

Prawo i Normy

61

Pojęcie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojawiło się w pracach normalizacyjnych Podkomitetu 65A IEC w 1985 r. w Montrealu. Było to związane z potrzebą znormalizowania wymagań dotyczących programowalnego sprzętu i jego oprogramowania stosowanego w technice zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zabezpieczania obiektów. Techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego są nierozerwalnie związane ze stosowaniem elektroniki programowalnej, której nie daje się w pełni sprawdzić tradycyjnymi technikami pomiarowymi i badawczymi ze względu na zbyt wielką mnogość stanów, które mogą przyjmować.

More

Rynek

64

Bezkontaktowe blokady bezpieczeństwa AZM 200 firmy Schmersal zostały zaprezentowane po raz pierwszy kilka lat temu, a mimo to nadal uznawane są za produkt innowacyjny i wciąż budzą zainteresowanie nowych klientów. Dzieje się tak za sprawą cech, które odróżniają AZM 200 od blokad o elektromechanicznej zasadzie działania.

More

66

Przedsiębiorstwa nie mogą so­bie pozwolić na dłuższe przesto­je w produkcji podczas moder­nizacji technologii. W takim przypadku stopniowa migracja do nowych rozwiązań jest po­żądanym rozwiązaniem. Dzięki stopniowo wprowadzanym zmia­nom można zwiększyć dostęp­ność systemów i jednocześnie uniknąć długotrwałych przesto­jów. Przykładem dobrze zorga­nizowanej modernizacji i zmiany na nowocześniejszy system ste­rownia jest projekt migracji zre­alizowany u producenta specja­listycznych substancji chemicz­nych – w firmie CHT/BEZEMA

More

68
Niezawodne procesy dzięki serii MS. Zespoły przygotowania sprężonego powietrza FESTO

Seria MS ustala nowe standar­dy w zakresie rozszerzonego bezpieczeństwa, dostępności urządzeń i efektywnego wyko­rzystania energii. Dzięki wielu dostępnym funkcjom możliwa jest prosta integracja stosowa­nych rozwiązań.

70

W dzisiejszym świecie nie wyobrażamy sobie życia bez prądu elektrycznego. Każdego dnia do produkcji wdrażane są nowe urządzenia, wykorzystujące rozmaite układy przetwarzające sygnały elektryczne. Umożliwia to rozwijająca się od prawie 200 lat technologia, przez niektórych nazywana czwartą rewolucją przemysłową. W ostatnich dziesięcioleciach zaowocowała ona stworzeniem komponentów, które znacznie usprawniły przesył sygnałów i danych.

More

72

Więcej niż 80 proc. wpływu na środowisko mają decyzje podejmowane już na etapie projektowania produktów, a ponad 10 proc. – ich właściwe użytkowanie. Mając to na uwadze, Unia Europejska wprowadza rozporządzenia dotyczące wymogów ekoprojektów dla różnych grup urządzeń. W 2015 r. weszły w życie kolejne, dotyczące silników elektrycznych i wentylatorów.

More

74

Wzrost udziału robotów w pro­cesach produkcyjnych połą­czony ze wzrostem komplika­cji procesów technologicznych wykonywanych przez roboty wymusza rozwój oprzyrządo­wania umożliwiający realizację postawionych zadań.

More

75

Zdalny dostęp do urządzeń z interfejsem USB, np. magazynujących, od pewnego czasu jest wy­magany w aplikacjach przemysłowych. To samo dotyczy dostępu do komputerów znacznie odda­lonych od miejsca, w którym chcielibyśmy mieć do nich dostęp.

More

70

Niezawodny przeładunek ma­teriałów jest niezbędny w przy­padku każdego systemu transportowego – od centrów logistycznych po magazyny i porty lotnicze. Towary muszą być szybko i dokładnie dystry­buowane do określonego miej­sca przeznaczenia. W całym procesie kluczową rolę odgry­wa bezpieczeństwo i wydaj­ność.

More

Wydarzenia

82

W tegorocznej edycji European Rover Challenge – odbywają­cych się w Polsce zawodów ła­zików marsjańskich dla studen­tów – rywalizowały 24 drużyny z całego świata, m.in. Stanów Zjednoczonych, Australii, Turcji, Bangladeszu, Egiptu czy Indii.

More

78

28. edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów Biel­skich za nami. Energetab 2015 zgromadził ponad 730 wystaw­ców z 17 krajów Europy oraz Azji, którzy przedstawili najno­wocześniejsze rozwiązania dla energetyki. Wśród nich pojawiło się wielu przedstawicieli świata automatyki.

More

83
Biblioteka

84
Współpraca

Ludzie

86
Witold Czmich, ASTOR Sp. z o.o.