Number 7-8/2015

Diagnozowanie i monitorowanie systemów technicznych

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    10.00 zł

  • Wersja PDF

    10.00 zł

6
Z branży

14
Produkty

Rozmowa

20

Rozmowa z Robertem Dudzikiem, dyrektorem regionalnym RS Components na Europę Wschodnią

More

Technika

24

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie funkcjonowa­nie służb utrzymania ruchu bez tak pomocnych narzędzi, jak kamery termowizyjne. Pozwa­lają one nie tylko rejestrować obrazy termograficzne przy­datne w kontroli procesu pro­dukcyjnego, ale również szyb­ko zlokalizować miejsce awarii, zanim jeszcze ona nastąpi.

More

36
Monitorowanie stanu maszyn kluczem do poprawy efektywności produkcji

We współczesnym przemyśle efektywność zainstalowanego na terenie fabryki parku maszy­nowego jest jedną z najistot­niejszych kwestii dla każdego producenta. Im szybciej dana maszyna jest w stanie wykony­wać swoją pracę, tym bardziej liczba przepracowanych przez nią roboczogodzin przekłada się na zysk.

Przegląd sprzętu i aparatury

38

Firmy budowlane i przedsiębiorstwa przemysłowe o rozproszonej strukturze lokalizacyjnej coraz częściej wdrażają u siebie nowoczesne rozwiązania mobilne. Mają one za zadanie nie tylko organizować procesy decyzyjne związane z zarządzaniem i sprzedażą, ale również wspomagać kontrolę produkcji, wspierać pracowników w wykonywaniu zadań w terenie oraz ułatwiać inżynierom skuteczną rejestrację danych i zarządzanie nimi.

More

50
Rextorm i nie tylko – urządzenia mobilne Maritex

Przygotowanie do pracy w eks­tremalnej temperaturze, odpor­ność na deszcz i zapylenie oraz dobra czytelność wyświetlacza to bez wątpienia niezbędne ce­chy tabletu, który musi praco­wać w terenie o każdej porze roku. Takie wymagania speł­niają tablety Rextorm klasy fully rugged firmy RuggON, któ­re posiada w ofercie Maritex.

52
Mobilna obsługa instalacji z Saia PCD

Urządzenia mobilne stały się w ostatnich latach popularnym narzędziem do wizualizacji i sterowania, zarówno w świe­cie automatyki budynkowej, jak i przemysłowej. Saia Burgess Controls już od wielu lat produ­kuje sterowniki z wbudowanym webserwerem do zdalnego ste­rowania on-line.

54
Smartfon – narzędzie do zarządzania nie tylko biurem, ale i fabryką?

Technologie mobilne coraz śmielej wkraczają zarówno do mniejszych zakładów pro­dukcyjnych, jak i dużych fa­bryk. Rozwiązania stosowane wcześniej głównie przez fir­my usługowe, dostosowane do potrzeb przemysłu pozwa­lają m.in. na uzyskanie dostępu do informacji na temat produkcji z dowolnego miejsca o dowol­nym czasie czy szybką reakcję w razie awarii.

Prawo i normy

58

W umowach licencji oprogra­mowania bardzo często znaj­dują się postanowienia o tym, że licencja udzielana jest bezterminowo. Co to jednak de facto znaczy i jakie wywołuje skutki prawne?

More

60

Norma podstawowa i sektorowa do przemysłu procesowego

Pojęcie bezpieczeństwa funk­cjonalnego pojawiło się w pra­cach normalizacyjnych Pod­komitetu 65A IEC w 1985 r. w Montrealu. Było to związane z potrzebą znormalizowania wymagań dotyczących pro­gramowalnego sprzętu i jego oprogramowania stosowane­go w technice zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zabez­pieczania obiektów. Techniki bezpieczeństwa funkcjonalne­go są nierozerwalnie związane ze stosowaniem elektroniki pro­gramowalnej, której nie daje się w pełni sprawdzić tradycyjnymi technikami pomiarowymi i ba­dawczymi ze względu na zbyt wielką mnogość stanów, które mogą przyjmować.

More

Rynek

65
PowerFlex 525 – nowa generacja kompaktowych przemienników

Uniwersalny i ekonomiczny przemiennik Allen-Bradley PowerFlex 525 stanowi połączenie różnorodnych opcji z zakresu sterowania silnika, komunikacji, energooszczędności i standardowych funkcji zabezpieczeń.

66
Milowy krok w stronę IoT/Industry 4.0 z HMI/SCADA WebAccess

W 100 proc. webowy, opar­ty na architekturze chmury, WebAccess urzeczywistnia koncepcję Internet of Things w zarządzaniu rozbudowanym systemem sterowania. Jeszcze nigdy monitoring i nadrzędna kontrola nie były tak zoriento­wane na integrację z systema­mi MES/ERP, jak i na zdalny dostęp poszczególnych użyt­kowników.

68
RFID pod naciskiem. Bezpieczeństwo i niezawodność

Systemy RFID pozwalają na in­tegrację automatycznej identyfi­kacji i kontroli produkcji, co daje im przewagę nad metodami optycznymi. Głównymi zaletami systemów RFID są odporność na warunki środowiskowe oraz możliwość magazynowania i wielokrotnego odtwarzania danych kontrolnych.

70
Polska jakość na światowym poziomie

Istnieje przekonanie, że „na Za­chodzie” obowiązują wyższe standardy kultury organizacyj­nej. Firma SEW-Eurodrive po­kazała, że są firmy ulokowane w Polsce, które realizują stra­tegię ciągłego doskonalenia w wielu obszarach działalności.

72
EGP – najbardziej kompaktowy chwytak elektryczny

Mechatronika to dziedzina, w której SCHUNK jest wiodą­cym producentem, posiadają­cym szeroką gamę produktów. Mechatroniczne systemy chwy­tające są skutecznym zamien­nikiem dla istniejących w syste­mie modułów pneumatycznych.

74
Jak dobrać zasilacz do oprawy LED?

Umieszczenie oznaczenia CE na oprawach LED wymaga spełnienia kilku wymagań odnośnie bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), RoHS oraz ekoprojektu. Produkty wchodzące w zakres ekoprojektu mają oznakowanie CE, ale to producent oprawy powinien odnieść się do dyrektywy ramowej 2009/125/WE w deklaracji zgodności CE.

78

DesignSpark Mechanical jest bezpłatną aplikacją przeznaczoną do tworzenia geometrii w środowisku 3D. Z pewnością okaże się pomocna dla każdego inżyniera czy projektanta bez względu na doświadczenie, pozwalając na wygodną, szybką i łatwą pracę z obiektami 3D.

More

Wydarzenia

86
Energetyczne wyzwania dla automatyków. RYTRO 2015

Już po raz 19. Przedstawiciele przemysłu, biur projektowych, instytutów naukowo-badawczych oraz nauki licznie zjechali do Rytra na Konferencję Automatyków. Tegoroczne wydarzenie było prawdziwym „maratonem wiedzy”, realizowanym pod hasłem „OZE, efektywność energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków.

88
Wyprzedzać swoje czasy. Pół wieku instytutu PIAP

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP obchodził w maju okrągły jubileusz 50-lecia działalności. Uroczystość, na której obecni byli przedstawiciele władz państwowych, partnerów oraz emerytowani i obecni pracownicy, stała się okazją do podsumowania dokonań z minionego okresu i zarysowania wizji funkcjonowania instytutu w nadchodzących latach.

90

W dniach 26–28 maja 2015 r. odbyła się XIII edycja Między­narodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2015. Przez trzy dni Bydgoszcz go­ściła najważniejszych przedsta­wicieli branży wodno-kanaliza­cyjnej.

More

92
Biznes & sztuka. ITM 2015

21 tys. m², blisko 1000 wystawców z 27 krajów, 16 955 zwiedzających, setki maszyn w ruchu, innowacje pozwalające na zoptymalizowanie pracy przedsiębiorstw, konferencje, wykłady i pokazy prezentujące właściwą implementację nowych technologii w przemyśle – tak w skrócie można podsumować tegoroczne targi ITM w Poznaniu.

94
Jubileusz KUBLERA

Z okazji 10 lat działalno­ści na polskim rynku firma Kubler Sp. z o.o. zorganizowa­ła 11 czerwca 2015 r. w Pałacu w Czerniejewie pod Poznaniem konferencję prasową i spotkanie z przedstawicielami dystrybuto­rów i współpracujących firm. 

95
Roboty w akcji. III Noc Robotów PIAP

22 maja 2015 r. już po raz trzeci odbyła się Noc Robotów PIAP zorganizowana przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz PIAP-Scien-Tech. Wydarzenie odwiedziła rekordowa liczba fanów nowych technologii, ponad osiem tysięcy osób! Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Misja: Bezpieczeństwo” – zwiedzający mogli więc podziwiać roboty, które skonstruowano z myślą o ochronie zdrowia i życia ludzkiego, a nawet nimi sterować.

98
Biblioteka

100
Współpraca

Ludzie

102
Daniel Wolski, Mitsubishi Electric Europe B.V.