Number 9/2018

Efektywność energetyczna w produkcji

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

18
Produkty

Rozmowa

26

O przewadze konkurencyjnej budowanej przez polskich inżynierów, symbiozie elektrotechniki i automatyki, niezbędnej we wdrażaniu w życie cyfryzacji oraz wymiarze socjologicznym zmian technologicznych rozmawiamy z Witoldem Bereszczyńskim, dyrektorem zarządzającym firmy Weidmüller w Polsce.

More

Temat numeru

30

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. nałożyła obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego we wszystkich dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Jednak nad zagadnieniami oszczędzania energii powinny pochylić się również mniejsze firmy, bo korzyści wynikające z oszczędności energii wpływają  nie tylko na znacznie lepsze funkcjonowanie zakładu, ale również na rynkową przewagę konkurencyjną.

More

36

Początki działalności Chara­lambides Christis w 1945 r. były skromne: dwóch pracowników i jedna krowa. Zarządzanie za­sobami w tych warunkach nie stanowiło większego problemu. 70 lat później Charalambides Christis jest największą firmą mleczarską na Cyprze, a efektywne zbieranie i analizowanie danych w takiej skali nie jest łatwym zadaniem. Znaleziono rozwiązanie: w niespełna sześć miesięcy wdrożono system APROL EnMon, stawiając so­bie za cel zmniejszenie zużycia zasobów nawet o 20% w ciągu najbliższych trzech lat. Firma dysponuje również elastyczną platformą sprzętową, która po­zwoli jej na dalszy rozwój i inwestycje z myślą o przyszłości.

More

38

Energooszczędne rozwiązania effiDRIVE firmy SEW-Eurodrive umożliwiają redukcję kosztów energii elektrycznej.

More

40

Nagłówki gazet i portali informacyjnych prześcigają się w komunikatach o ogromnych podwyżkach cen energii elektrycznej w Polsce. Ceny prądu są już dwukrotnie wyższe niż w 2017 r. Jak szacuje Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), po 2020 r. będziemy mieli najwyższe w Europie hurtowe ceny energii i taryfy dla wszystkich grup odbiorców.

More

42

O tym, że energia wykorzy­stywana w procesach produk­cji dużo kosztuje, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak w przypadku ciężkiego prze­mysłu wydobywczego koszty idą w miliony złotych. Jednym z rozwiązań umożliwiających ich obniżenie jest system mo­nitorowania parametrów jakości sieci energetycznej oraz jej zu­życia opracowany przez firmę Lumel.

More

44

Parlament Europejski i Rada Europejska wprowadzając w październiku 2009 r. dyrek­tywę 2009/125/WE, ustana­wiającą ogólne zasady usta­lania wymogów dotyczących Ekoprojektu (EcoDesign) dla produktów związanych z ener­gią, rozpoczęła długoterminowy projekt związany z ogranicze­niem energochłonności używa­nych produktów w gospodar­stwach domowych i przemyśle. W ww. dyrektywie stwierdzono, że wiele produktów związanych z energią ma znaczny poten­cjał do bycia ulepszonymi, aby zredukować wpływ na środo­wisko i osiągnąć oszczędności energii.

More

47

Firma Skamer-ACM, lider w branży pomiarów i automatyki, kompleksowo realizuje zadania poprawiające efektywność energetyczną w zakładach przemysłowych. Wpisuje się to idealnie w politykę energetyczną Polski.

More

Przegląd sprzętu i aparatury

48
Ruch w przemyśle. Napędy i silniki

Jednym z podstawowych za­dań stawianych przed automa­tyką przemysłową jest wpra­wianie w ruch różnego typu elementów wykonawczych. Aby proces mógł odbywać się w sposób w pełni zautomatyzo­wany, potrzebne są urządzenia, które napędzają dane podze­społy. Analizując rynek auto­matyki przemysłowej, można zauważyć, że napędy i silniki to grupa produktowa oferująca różnorodność oraz bogactwo wyboru. Jak zawsze w tego typu przypadkach przed doko­naniem selekcji odpowiedniego sprzętu dla danej aplikacji na­leży zastanowić się nad warun­kami, które musi spełniać dany podzespół, aby był w stanie sprostać wymaganiom projek­tantów aplikacji.

58

Dynamiczne, precyzyjne i łatwe w konfiguracji – najnowsze roz­wiązania w dziedzinie napędów firmy Bosch Rexroth spełniają wyśrubowane wymogi w zakre­sie automatyki i elektryfikacji.

More

60

Napęd z prowadzeniem DFM wykorzystywany jest w tym sa­mym zakładzie produkcyjnym Festo w Rohrbach, w którym został wyprodukowany. To nie­zwykle wytrzymałe, mocne i kompaktowe rozwiązanie, czy­ni je idealnym wyborem do za­dań zaciskania, podnoszenia, zatrzymywania, chwytania i wciskania w jego produkcji. Cechy nowej generacji napę­dów DFM sprawiają, że te urzą­dzenia świetnie sprawdzają się w produkcji kolejnych napędów DFM na tej samej linii produk­cyjnej.

More

62

Ezi-SERVO II Plus-E to napę­dy serwokrokowe (zwane rów­nież hybrydowymi) pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, która zapewnia doskonałą powtarzalność pozycjonowania. Jednocześnie gwarantuje, że silnik nie zgubi kroku nawet przy nagłych zmia­nach obciążenia. Algorytm pro­gramowego tłumienia wibracji zapewnia natomiast bardzo wysoką kulturę pracy silnika. Producentem opisywanych napędów jest koreańska firma Fastech.

More

64
Motoreduktory VLT OneGearDrive Danfoss Drives w wykonaniu higienicznym

Firma Danfoss należy do nie­kwestionowanych liderów bran­ży napędowej, a jej marki VLT i VACON to przetwornice często­tliwości o najlepszych parame­trach technicznych, najwyższej niezawodności i funkcjonalności. Napędy te pracują w aplikacjach na całym świecie, a Danfoss za­pewnia najbardziej rozległą sieć doświadczonych specjalistów i partnerów z zakresu techniki napędowej. Potwierdzają to do­świadczenia krakowskiej fir­my Control-Service, która jako Autoryzowany Dystrybutor i Partner Serwisowy współpra­cuje z Danfoss od około 15 lat. Artykuł opisuje wdrożenia nowo­czesnych, energooszczędnych i higienicznych układów napę­dowych w liniach rozlewniczych napojów butelkowanych.

69

Silniki elektryczne konsumu­ją w przemyśle ponad połowę zużywanej energii. W związku z tym warto stosować nowocze­sne napędy, które pozwolą po­prawić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, a w konse­kwencji sektora przemysłowego.

More

Prawo i Normy

70

Samouczące się systemy kom­puterowe coraz częściej zaska­kują rezultatami swoich prac. W 2016 r. program komputero­wy stworzony we współpracy m.in. ING, Microsoft i TU Delf po półrocznej analizie danych wszystkich znanych obrazów Rembrandta stworzył nowy obraz, możliwie najbardziej po­dobny do stylu, w jakim w okre­sie od 1632 r. do 1642 r. tworzył holenderski malarz. Skompono­wał portret fikcyjnego mężczy­zny, ubranego w strój z tamtych czasów, w podobnym oświe­tleniu i na podobnym tle, jakie znamy z obrazów Rembrandta.

More

Rynek

72

Nowy system szaf pełnoga­barytowych VX25 Rittal dzięki ulepszonym funkcjonalnościom ma wyraźne zalety ułatwiające montaż. „Mniej znaczy więcej” to idea nowego systemu. W nowym projekcie udało się znacz­nie zredukować złożoność technologii szaf sterowniczych dzięki zastosowanej komplek­sowo, ciągłej siatce wymiaro­wej 25 mm i całkowitej syme­trii. Znacznie zwiększono liczbę części elementów ślizgowych. Rezultat: mniej części, co przekłada się na oszczędność po­wierzchni magazynowej.

More

74
Bezpieczeństwo przede wszystkim

Tryboproszek do druku w tech­nologii SLS firmy igus pięcio­krotnie przewyższa wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiał do druku 3D iglidur I3 prze­chodzi próbę ogniową dla ma­teriałów stosowanych w prze­dziale pasażerskim pojazdów motoryzacyjnych według normy FMVSS 302 dla wnętrz pojaz­dów mechanicznych.

76

Rosnąca szybkość, maksymal­na dokładność – ciągły postęp w procesie cięcia płytek PCB oznacza, że producenci modu­łów elektronicznych stale stają przed nowymi wyzwaniami, któ­re z kolei stawiają coraz więk­sze wymagania przed techno­logią depanelingu. Wydajność końcowa każdego nowocze­snego procesu produkcyjnego decyduje o jego efektywności i produktywności.

More

78

Firma Weidmüller wprowadzi­ła do swojej oferty nowe roz­wiązania Pick-to-Light oraz Put-to-Light, stosowane w reali­zacji zadań pobierania i monta­żu w przemyśle i intralogistyce.

More

80

W ostatnich latach w inżynierii procesowej obok przekaźników do bezpiecznego wyłączania coraz większą rolę odgrywają przekaźniki do bezpiecznego załączania, często wykorzystywane również do separacji galwanicznej i adaptacji mocy. Specjalnie z myślą o tych za­stosowaniach firma Phoenix Contact opracowała przekaźnik sprzęgający PSR-PC50 certyfi­kowany SIL 3.

More

83

Firma Heinrich Kipp Werk po­szerzyła ofertę trzpieni monta­żowych. Nowe trzpienie miały swój debiut na targach Motek w dniach 9–12 października 2017 r. Odwiedzający targi w Stuttgarcie mogli zapoznać się z szerokim wachlarzem uchwytów i przekonać o ich praktycznych cechach.

More

85

Trio Motion Technology dostarcza kontrolery ruchu oraz software, pozwalający je zaprogramować i zmienić ich ustawienia. Niedawno firma wprowadziła nową wersję oprogramowania.

More

86

Technologie bezprzewodowe, takie jak Bluetooth i WLAN, są coraz częściej stosowane również w aplikacjach przemy­słowych. Korzyści są oczywi­ste: niższe koszty i mniej kło­potów z okablowaniem, a także łatwiejsza instalacja, szcze­gólnie w trudno dostępnych miejscach. Dzięki wydajności, bezpieczeństwu i niezawodno­ści, które są obecne na równi z przewodową komunikacją, produkty bezprzewodowe Any­bus pozwalają sprostać wyma­ganiom nowoczesnej fabryki i Przemysłowemu Internetowi Rzeczy.

More

89

Przy projektowaniu maszyn i urządzeń interaktywne konfi­guratory pozwalają pracować szybciej. Grupa Technologicz­na HARTING oferuje konfigura­tor dla złączy przemysłowych, który został zaprojektowany z naciskiem na najistotniejsze kwestie projektowe.

More

91

Technologia Power over Ethernet została opracowana przez firmę Cisco w 2000 r. w trakcie prac na nowym systemem VoIP. Pomysł przesyłania zasilania przez kable Ethernet szybko zyskał dużą popularność i w 2003 r. opracowano standard IEEE 802.3af. Power over Ethernet (PoE) stał się bardzo często używa­nym terminem, jednak jego znaczenie nie zawsze jest do końca zrozumiałe. Istnieje wiele skrótów i sub­telnych różnic odnoszących się do urządzeń (PoE), które mogą zmylić początkujących użytkowników.

More

93
Klucz do zwiększenia produktywności maszyn pakujących

Przemysł opakowaniowy dzia­ła pod ogromną presją czasu, kosztów i elastyczności. Operatorzy systemów muszą stale optymalizować złożone pro­cesy, skracać czas przesto­jów i serwisowania maszyn, przyspieszać modernizację i wytwarzać coraz krótsze se­rie produktów. To nie są łatwe zadania. Pomóc w tym może doskonała baza informacji.

95
Biblioteka

96
Współpraca

Ludzie

98
Maciej Cader, kierownik Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Obliczeń Numerycznych, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Creative Students, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP