Number 12/2019

Wirtualna rzeczywistość w przemyśle

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

22

O wartości badań technologicznych i ich wpływie na finalną jakość produkowanych urządzeń, wyznacznikach poziomu obsługi, zaletach tworzenia własnej segmentacji rynku, strategii działania firmy oraz ofercie Laboratorium Pomiarów Temperatury mówi Zbigniew Juszkiewicz, prezes zarządu firmy Limatherm Sensor.

More

Temat numeru

26

W latach 2017–2018 na ryn­ku konsumenckim mieliśmy do czynienia z prawdziwym wysypem technologii, sprzętu i oprogramowania związanego z wirtualną rzeczywistością VR (Virtual Reality). Spowodowane to było wdrożeniem rozwiązań umożliwiających zabawę z VR na telefonach komórkowych. W systemach tego typu bry­lował Samsung. Głośno też było o Cardboardzie Google’a, czyli tekturowym pudełku prze­noszącym nas do wirtualnych światów. Teraz, gdy boom na konsumencki VR nieco przy­cichł, przyszła pora na profe­sjonalne zastosowania.

More

34

U progu czwartej rewolucji przemysłowej coraz bardziej złożone linie i procesy produk­cyjne przeżywają renesans optymalizacji. Właściciele fa­bryk poszukują możliwości szybszego szkolenia pracow­ników, lepszej kontroli jakości, ścisłej współpracy zespołów rozproszonych oraz nieza­wodnych podzespołów. Te czynniki skutecznie wpływają na zwiększenie elastyczności produkcji oraz efektywniejsze wykorzystanie aktywnego cza­su pracy maszyn i robotów przemysłowych.

More

38

Rzeczywistość rozszerzona wkracza do przemysłu, umoż­liwiając wyświetlanie na urzą­dzeniu mobilnym wszystkich istniejących danych instalacji lub maszyny w czasie rzeczywistym. To oszczędza czas, przy­spiesza działanie i zapewnia precyzyjną konserwację oraz kontrolę obiektów przemysło­wych.

More

Przegląd sprzętu i aparatury

40

Obecnie żaden proces produkcyjny nie odbywa się bez czujników. Czujnik jest elementem  składowym każdego systemu automatyki. W zależności od mierzonego parametru czujniki odpowiadają za jakość procesu produkcyjnego, jego efektywność i bezpieczeństwo.

More

52

Zagrożenie wybuchem pyłów lub gazów, a do tego często wilgoć, agresywna atmosfera, niska temperatura, wibracje czy ryzyko uszkodzeń mechanicz­nych – to czynniki, które mogą mieć niekorzystny wpływ na pra­cę czujników magnetycznych i indukcyjnych stosowanych w przemyśle albo skutkować określonymi wymaganiami cer­tyfikacyjnymi. Niemiecka firma steute produkuje czujniki do zło­żonych i krytycznych zastoso­wań, a oferta jest stale rozsze­rzana, także o wersje radiowe.

More

56

Rozwiązania IO-Link pozwalają na ograniczenie kosztów i przygotowanie infrastruktury do korzystania z zalet inteligentnych czujników zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0.

More

Prawo i normy

58

BIM (Building Information Modeling – technologia kom­puterowego modelowania obiektów budowlanych) w ostat­nich latach wzbudza zaintere­sowanie branży budowlanej. Podstawowym założeniem tej technologii – polegającej na tworzeniu cyfrowego modelu budowli zawierającego szcze­gółowe dane techniczne – jest znaczące usprawnienie prze­biegu procesu budowlanego (m.in. sprawna wymiana infor­macji i podejmowanie decyzji w zakresie zmian projektowych/materiałowych) oraz minimali­zacja ryzyk mogących wystąpić na etapie planowania i realizacji inwestycji budowlanych.

More

Rynek

60

Zaawansowana diagnostyka predykcyjna w produkcji upraszcza programy remontowe, zmniejszając częstotliwość rutynowych działań obsługowych. Ułatwia to opatentowana technologia diagnostyczna firmy Emerson Smart Meter Verification (SMV) – metoda weryfikacji na obiekcie przepływomierzy Coriolisa.

More

63

Większość z nas, czytając arty­kuł zatytułowany „zasilacze LED”, myśli o powszechnie sto­sowanych modelach w metalo­wych/plastikowych obudowach, umieszczanych bezpośrednio w oprawie lub zabudowanych ścianką kartonowo-gipsową. Tymczasem wraz z rozwojem technologii diody LED zaczę­ły być stosowane nie tylko w celach oświetleniowych czy dekoracyjnych, ale również w aplikacjach przemysłowych, np. w laserach dużej mocy, naświetlaczach UV itd. Pociąga to za sobą konieczność ciągłego rozwoju urządzeń zasilających.

More

64

Większe, mocniejsze, szybsze – takie są nowe, bezsmarowe roboty kartezjańskie drylin firmy igus. Pozwalają ekonomicznie automatyzować procesy pro­dukcyjne, które dzięki nim stają się proste, precyzyjne i szybkie.

More

66

Inteligentne fabryki coraz częściej są sterowane za pomocą systemów informatycznych. Niezależnie i w czasie rzeczywistym kontrolują procesy produkcyjne, komunikują się i współpracują ze sobą i z człowiekiem. Dzięki coraz większej integracji ludzi, maszyn i procesów, produkcja staje się bardziej elastyczna i wydajna. W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na automatyzację procesów produkcyjnych, firma SCHUNK rozszerza asortyment Plug & Work dla lekkich robotów Universal Robots o czułe chwytaki o długim skoku do zautomatyzowanego załadunku obrabiarek. Mechatroniczny chwytak EGL jest przeznaczony do robotów serii CB oraz e.

More

68

W amortyzatorach przemysło­wych PowerStop zastosowano wyjątkową technologię rowka spiralnego. W odróżnieniu od tradycyjnych amortyzatorów przemysłowych, z wierconymi otworami dławiącymi, zwęża­jący się równomiernie rowek spiralny gwarantuje precyzyjną amortyzację zapewniającą niski poziom wibracji. Dzięki opty­malnemu obciążeniu amorty­zatory przemysłowe PowerStop zapewniają maksymalne po­chłanianie energii na najmniej­szej przestrzeni konstrukcyjnej.

More

Wydarzenia

70
Automaticon w nowej formule zaprasza wystawców w dniach 17–19 marca 2020 r.

Nowa, odświeżona i bardziej dynamiczna formuła, udogodnienia dla wystawców, w tym elektroniczna forma rejestracji – Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów Automaticon zmieniają się u progu nowego ćwierćwiecza swojego istnienia. Jak podkreślają organizatorzy tego największego w Polsce branżowego forum automatyki przemysłowej, spółka MVM oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, to odpowiedź na  potrzeby wystawców i gości. Najbliższa, 26. edycja wydarzenia – już w marcu 2020. Obecnie trwa nabór zgłoszeń.

71
Norymberga – stolica automatyki

30. edycja targów SPS Jubileuszowa edycja targów SPS przyciągnęła do Norym­bergi imponującą liczbę gości i wystawców, w tym najważniej­szych przedstawicieli branży automatyzacji.

72
Polski akcent świata robotyki w europejskim wymiarze

W połowie listopada Poznań stal się europejskim centrum robotycznym. Stolica Wiel­kopolski była gospodarzem tzw. Centralnego Wydarzenia, które jest najważniejszym ele­mentem Europejskiego Tygo­dnia Robotyki – cyklu ponad tysiąca imprez odbywających się w 37 krajach.

74
Przemysł w pigułce . Czwarta edycja Warsaw Industry Week

Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week, które odbyły się w dniach 13–15 listopada 2019 r., stały pod znakiem prezentowania nowych rozwiązań technologicznych i rozmów prowadzonych w gronie wystawców i gości, w tym prezesów, dyrektorów handlowych i specjalistów z szeroko rozumianego sektora produkcji przemysłowej.

76
Biblioteka

77
Współpraca

Ludzie

99
Agnieszka Staniszewska, specjalista ds. analiz i wsparcia projektów, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Oddział Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu