Number 5/2019

Systemy zarządzania produkcją

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24

O założeniach działalności Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, sposobach wsparcia przedsiębiorców i programie szkoleń Liderów 4.0 opowiada w rozmowie z miesięcznikiem „Automatyka” Andrzej Soldaty, prezes i współtwórca fundacji Platformy.

More

28

O trendach obserwowanych na rynku złączy przemysłowych, kryteriach ich wła­ściwego doboru, a także wyzwaniach, z jakimi muszą mierzyć się dziś ich produ­cenci i użytkownicy rozmawiamy z Markiem Juchimiukiem, menadżerem produktu ds. złączy przemysłowych Han w HARTING Polska, który od 2012 r. pracuje nad rozwojem i sprzedażą tego portfolio na rynkach polskim oraz ukraińskim.

More

Temat numeru

30

Systemy MES (Manufacturing Execution System), czyli sys­temy zarządzania produkcją lub, jak się je również często nazywa, systemy realizacji pro­dukcji, to systemy, które mają na celu dostarczenie informacji potrzebnych do optymalizacji wszystkich operacji produkcyj­nych – począwszy od procesu zamówienia, aż do etapu do­starczenia gotowych produk­tów. Bez nich trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie nowo­czesnego przedsiębiorstwa.

More

36

Dlaczego Asix.Evo zasługuje na uwagę inwestorów? Decy­duje o tym kilka cech, wyróż­niających to oprogramowanie wśród innych środowisk projek­towych tej klasy, dostępnych na rynku.

More

Przegląd sprzętu i aparatury

40

Połączenia w elektryce i auto­matyce nie obejdą się bez odpo­wiednich złączy. Oferta rynko­wa w tym zakresie jest bardzo bogata, zarówno w złącza sy­gnałowe, do transmisji danych oraz zasilające. Odpowiedni sposób połączenia dobiera się m.in. w zależności od rodzaju przesyłanego sygnału, napięcia lub natężenia prądu oraz wa­runków zewnętrznych.

More

46

HARTING mnoży możliwe zastosowania złączy wykona­nych z tworzywa. Seria Han-Eco obejmuje teraz obudowy, które są w pełni kompatybilne z serią metalowych obudów Han B. Otwiera to całe portfolio wkła­dów Han B dla zastosowań z Han-Eco. Nową cechą, i zara­zem ulepszeniem, jest tylne mocowanie wkładów w przeloto­wych obudowach gniazd monto­wanych, np. na elewacjach szaf.

More

47
Han-Modular Flexbox. Modularne złącza do prowadnic łańcuchowych

Elastyczne i niezawodne roz­wiązanie dla szybkiego, linio­wego przemieszczania kompo­nentów maszyn i systemów jest możliwe dzięki Han-Modular Flexbox – najnowszemu w ofer­cie HARTING interfejsu wykona­nego z tworzywa. Zalety to m.in. redukcja konstrukcji systemu oraz ułatwienie łączenia.

48

Złącza przemysłowe są sto­sowane wszędzie tam, gdzie wymagane są podłączenia obwodów zasilania, sterowa­nia i sygnałów. Nie może ich zabraknąć w maszynach elek­trycznych i elektronicznych, narzędziach, robotach, szafach sterowniczych oraz urządze­niach sterujących.

More

Rytro

52
Ochrona środowiska wyzwaniem dla automatyków

Konferencja Automatyków w Rytrze odbędzie się już po raz dwudziesty trzeci i od lat niezmiennie pełnić będzie rolę integracyjnej imprezy automa­tyków z różnych środowisk. Jak zwykle uczestnicy konfe­rencji spotkają się w ryterskim hotelu Perła Południa. Wśród uczestników konferencji będą pracownicy naukowi uczelni technicznych, projektanci, do­stawcy i użytkownicy urządzeń i systemów automatyki.

55

Budynki komercyjne i infrastruk­tura, w których mamy do czynie­nia z obecnością ludzi, a także miejsca, w których zainstalo­wano kosztowne nowoczesne technologie, muszą gwaranto­wać bezpieczny i zdrowy klimat wewnątrz budynku, który po­zwoli użytkownikom – jak rów­nież sprzętowi – funkcjonować jak najlepiej. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom Danfoss Drives, które zapewniają naj­niższy na rynku całkowity koszt posiadania i zwrócą się wielo­krotnie w ciągu cyklu życia.

More

56

Energia jest warunkiem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjne­go świata. Poziom i dynamika zużycia energii elektrycznej za­leży przede wszystkim od liczby mieszkańców, stopnia rozwoju gospodarczego i cywilizacyjne­go oraz struktury i efektywności użytkowania energii. Wdroże­nie odpowiednich rozwiązań może przyczynić się do znaczą­cego obniżenia tego zużycia.

More

58

Produkcja to jeden z bardziej wymagających obszarów dzia­łalności przedsiębiorstw. Skom­plikowane procesy niejedno­krotnie wymagają wdrażania zaawansowanych technolo­gicznie rozwiązań. Powszech­nie przyjęło się dzielenie pro­cesu produkcyjnego na osobne sekcje, które zarządzane są przez różne sterowniki PLC. Różnorodność i mnogość do­stępnych na rynku rozwiązań powoduje, że takie linie często funkcjonują jako „oddzielne światy”. Nowy, kompaktowy moduł I/O TBEN-EN1 firmy Turck umożliwia przesyłanie danych między dwiema sie­ciami Ethernet bezpośrednio na obiekcie, bez konieczności stosowania szafy sterowniczej.

More

61

Konstrukcja czujnika tempe­ratury musi uwzględniać kilka aspektów związanych z warun­kami panującymi w miejscu ich zainstalowania. Podstawowymi wymaganiami stawianymi czuj­nikom są zakres pomiarowy i dokładność, a następnie inne, związane z miejscem montażu i mierzonym medium – m.in. żywotność, czas odpowiedzi, odporność chemiczna, wytrzy­małość mechaniczna, odpor­ność na drgania, wibracje, szczelność obudowy itp.

More

62

Pomiarowe działające w ramach spółki Li­matherm Sensor zmieniło sie­dzibę. Pomieszczenia, w któ­rych wykonywane są pomiary, zostały profesjonalnie dosto­sowane do wymagań najwyż­szego standardu określonych dla laboratorium wzorcującego i spełnienia warunków środo­wiskowych. Zasilanie przyrzą­dów pomiarowych przy użyciu wysokiej klasy filtrów pozwala osiągnąć jeszcze wyższą do­kładność pomiarową. Pomiesz­czenia są tak usytuowane, by umożliwiało to dalszy rozwój i wprowadzanie kolejnych za­kresów pomiarowych.

More

64
Rozwiązania u-mation z obszaru automatyzacji i digitalizacji

Termin „u-mation” odnosi się do szeregu różnych rozwiązań z obszaru automatyzacji i opro­gramowania, które zostały sca­lone przez firmę Weidmüller w jeden system, w celu stworze­nia precyzyjnie przygotowanych rozwiązań, dostosowanych do konkretnych aplikacji klienta.

66

Zastosowania przemysłowe sta­wiają wysokie wymagania doty­czące bezpieczeństwa aplikacji procesowych. Przekaźniki bez­pieczeństwa odgrywają kluczo­wą rolę w tym zakresie.

More

68

Kiedy przeglądamy listę tema­tów konferencji organizowanych przez dostawców technologii, firmy doradcze, a także produ­centów urządzeń, słowa najczę­ściej używane to Przemysł 4.0 lub Internet Rzeczy. W firmie Emerson także rozmawiamy na temat „fabryki jutra” i co to oznacza dla naszych klientów. Właśnie zakończyliśmy cykl seminariów pod hasłem „Przy­spieszamy cyfrową transforma­cję” w Krakowie, Zielonej Górze i Płocku.

More

Prawo i normy

72

Patent europejski to tytuł ochronny przyznawany na wynalazki przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Kon­wencji o patencie europejskim. Uprawnia do wyłącznego korzy­stania z wynalazku w sposób określony w przepisach. Patent ten ma charakter regionalny – obowiązuje na terytorium państw należących do Euro­pejskiej Organizacji Patentowej (tj. państw członkowskich). Obecnie w jej skład wchodzi 38 państw, w tym Polska.

More

Rynek

74

Smartenance – menedżer cy­frowego utrzymania ruchu dla kierowników produkcji, sze­fów UR i operatorów zakładów przemysłowych – umożliwia cyfrowe zarządzanie utrzyma­niem ruchu z wykorzystaniem dokumentów w formie elek­tronicznej. Zadania oraz pla­ny utrzymania ruchu można bardzo elastycznie tworzyć, kopiować, a następnie anali­zować. Dobrze zdefiniowany podział ról zapewnia sprawną współpracę między zespołami i zwiększa efektywność zarzą­dzania utrzymaniem ruchu. Program Smartenance jest intuicyjny i bardzo łatwy do zainstalowania, jest również prostym i ekonomicznym spo­sobem wdrożenia cyfryzacji.

More

76

Wprowadzając systemy modu­łowe o napięciu 24 V, firma SCHUNK wyznaczyła nowy standard w automatyce monta­żowej. Po raz pierwszy w opar­ciu o chwytaki, moduły obroto­wo-chwytające i moduły liniowe można konstruować kompletne układy przenoszenia zasilane napięciem 24 V. W opinii użyt­kowników technologia ta ma wielki potencjał, zwłaszcza teraz, gdy coraz większa liczba dostaw­ców wprowadza na rynek kom­ponenty zasilane takim właśnie napięciem – począwszy od tech­nologii podawania, aż po roboty oraz części odpowiadające za bezpieczeństwo instalacji, które mogą być stosowane mobilnie.

More

80

Wprowadzone przez firmę igus nowe płyty ślizgowe iglidur, wy­konane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych, zapew­niają dużą swobodę projekto­wania lub wykonania elemen­tów zamiennych i są odporne na ścieranie. Cechuje je rów­nież odporność na zużycie i zwiększona żywotność.

More

81

Firma HMS Industrial Networks – wiodący, niezależny dostawca systemów komunikacyjnych dla przemysłu – opracowuje i produ­kuje urządzenia m.in. pod marką Anybus. Produkty te umożliwia­ją komunikację urządzeń prze­mysłowych z różnymi sieciami przemysłowymi, a także ich nad­zór i zdalne sterowanie.

More

82

Opracowana przez firmę KIPP nowa linia produktów FEATURE grip to inteligentne komponenty i rozwiązania, które umożliwiają wymianę informacji i tworzenie sieci, a tym samym spełniają założenia czwartej rewolucji przemysłowej.

More

84

Każde urządzenie elektronicz­ne potrzebuje zasilania. Wyma­gania co do parametrów źródła prądu są jednak różne, w zależ­ności od aplikacji. W przypadku automatyki przemysłowej, bu­dynkowej i niektórych innych zastosowań warto zwrócić uwagę na zasilacze przezna­czone do montażu na szynie DIN. Mogą one stanowić nie tylko bardzo korzystne cenowo rozwiązanie, ale też najbardziej profesjonalne.

More

86

Firma Zimmer wprowadziła szereg nowości. Są wśród nich m.in. chwytaki przeznaczone do współpracy człowiek–ma­szyna, chwytaki z serii pre­mium, rozwiązania systemowe czy systemy mocowania.

More

88

Automatyzacja dzięki robotom przybiera na sile – zwiększa wydajność, przyspiesza proce­sy produkcyjne i wynosi proce­sy tworzenia wartości na wyższy poziom. Zimmer Group jako czo­łowy producent komponentów automatyzacji oferuje ogromny wybór ręcznych i automatycz­nych zmieniaczy narzędzi.

More

89

Branża spożywcza sygnalizuje coraz większe potrzeby w za­kresie kontroli wytwarzanych produktów. Wiąże się to bez­pośrednio ze wzrostem świa­domości konsumentów, którzy zwracają coraz większą uwagę na to, co kupują. W dokładnej analizie produktów pomagają specjalne systemy OCR (Opti­cal Character Recognition), bazujące na optycznym rozpo­znawaniu znaków.

More

90

Dźwignia nastawna to znane od lat rozwiązanie Elesa+Ganter, które umożliwia szybkie i pew­ne mocowanie elementów, bez użycia dodatkowych narzę­dzi. W odpowiedzi na potrze­by klientów firma wprowadza nowe rozwiązanie, idealne dla wszystkich, którzy wykorzystu­ją dźwignie Elesa+Ganter na przyrządach obróbczych.

More

Wydarzenia

92
Wielowymiarowa nowoczesna produkcja

Człowiek czy maszyny i tech­nologie – co jest dziś kluczo­wym czynnikiem skutecznego wdrażania w życie produkcji spod znaku czwartej rewolucji? To „remis bez wskazania” – taki wniosek płynie z tegorocznego Forum Nowoczesnej Produkcji IndustryTech zorganizowanego przez firmę MMConferences. Sukces, któremu sprzyjają zaawansowane rozwiązania nie jest możliwy bez zaangażo­wania i zrozumienia ludzi, któ­rzy mają z nimi do czynienia. Udany mariaż pozwala nato­miast doskonale radzić sobie z wyzwaniami na drodze do Produkcji 4.0.

96
Sztuczna inteligencja w Przemyśle 4.0. 72. edycja targów Hannover Messe

Wiodące światowe targi tech­nologii przemysłowych Han­nover Messe, które odbyły się w dniach 1–5 kwietnia 2019 r., były areną prezentacji zawan­sowanych osiągnięć w dziedzi­nie automatyki przemysłowej, technologii informacyjnej, ener­gii, logistyki, usług oraz badań naukowych. W tym roku połą­czono z nimi Międzynarodowe Targi Teleinformatyczne CeBIT.

102
Inteligentna łączność w fabryce przyszłości. Ekspozycja HARTING podczas Hannover Messe 2019

Od początku organizacji tar­gów Hannover Messe, tj. od 1947 r., Grupa Technologiczna HARTING jest wiernym uczest­nikiem wydarzenia. Tegoroczna edycja była więc jej 72. udzia­łem w targach i jak zwykle firma zaprezentowała wiele interesu­jących rozwiązań, wśród któ­rych nie zabrakło premier.

104
Automatyka przemysłowa w pigułce, czyli 25. edycja targów Automaticon

Międzynarodowe Targi Auto­matyki i Pomiarów Automati­con doczekały się w tym roku wyjątkowej rocznicy – trudno znaleźć w Polsce imprezy tar­gowe, których historia sięga ćwierćwiecza. 25 lat istnienia oznacza 25 lat zmian, toteż te­goroczna edycja szczególnie skłania do podsumowań i za­stanowienia nad kształtem oraz przyszłością takich wydarzeń.

110
Brneńskie Centrum Wystawiennicze. Wydarzenia zaplanowane na lata 2019–2020

12 kwietnia 2019 r. w pomiesz­czeniach reprezentacyjnych Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie odbyła się konfe­rencja prasowa, podczas której przybliżono działalność spółki Targi Brno (Veletrhy Brno, a.s.) – organizatora targów i wystaw w Brnie – oraz jej plany na bie­żący i przyszły rok.

112
IT w parze z automatyką

Tegoroczne targi Hannover Messe, odbywające się na te­renach wystawienniczych Deutsche Messe w dniach 1–5.04.2019 r. zasadniczo róż­niły się od wcześniejszej edycji. W listopadzie 2018 r. organiza­torzy targów CeBIT podjęli decy­zję o odwołaniu zaplanowanego na czerwiec 2019 r. wydarze­nia. Tym samym CeBIT, który z roku na rok notował systema­tyczny spadek odwiedzających – od przeszło 800 000 osób w szczytowym okresie do zale­dwie 100 000 osób w ubiegłym roku – po 33 latach zniknął z targowej mapy Europy. Nie pomogła nawet zmiana formuły z tradycyjnych targów na festi­wal. Spadek liczby zwiedzają­cych przełożył się na mniejsze zainteresowanie ze strony wy­stawców – w 2019 r. zgłosiło się zaledwie 100 firm. W związku z zaistniałą sytuacją ze stanowi­ska zrezygnował Olivier Frese pełniący funkcję dyrektora za­rządzającego CeBIT, a tematy­ka ICT związana z przemysłem, logistyką i energetyką została włączona do targów Hannover Messe.

116
Norymberga platformą prezentacji dla polskich firm

9 kwietnia 2019 r. Polsko-Nie­miecka Izba Przemysłowo­-Handlowa w Warszawie była gospodarzem i współorgani­zatorem spotkania, podczas którego przybliżono temat potencjału gospodarczego Norymbergi, największego po Monachium miasta Bawarii. Do udziału zaproszono przed­stawicieli mediów i przedsię­biorstw przemysłowych.

117
Biblioteka

118
Współpraca

Ludzie

120
Andrzej Oleśkiewicz, lider zespołu ds. audytów bezpieczeństwa, Elokon Polska Sp. z o.o.