Number 7-8/2019

Automatyzacja w branży spożywczej

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24

Coraz większego znaczenia w przemyśle kablowym nabierają prace badawczo­-rozwojowe, m.in. w zakresie miniaturyzacji i odporności na działanie agresywnego środowiska. Rośnie też zainteresowanie kablami do specjalistycznej aparatury po­miarowej. Na te trendy odpowiada spółka Technokabel, a szczegóły przedsięwzięć i strategii przybliża w rozmowie z miesięcznikiem „Automatyka” Anna Germata, prezes firmy.

More

Temat numeru

28

Branża spożywcza to gałąź przemysłu, której celem jest wytwarzanie produktów i pół­produktów zdatnych do spoży­cia przez człowieka. Przedsta­wicielami tej branży są: zakłady przetwórstwa rybnego, mięsne­go, warzywnego, produktów po­chodzenia zwierzęcego i roślin­nego, czyli rzeźnie, mleczarnie, rozlewnie, olejarnie, browary, młyny, piekarnie, cukiernie. Ze względu na postęp techno­logiczny w tego typu zakładach coraz szersze zastosowanie znajduje automatyka. Zauto­matyzowanie procesów pro­dukcyjnych umożliwia ich przy­spieszenie, a co za tym idzie zwiększenie ich wydajności. Automatyzacja ułatwia również kontrolę nad przebiegiem dane­go procesu i zwiększa szansę na sprawne wykrycie ewentu­alnych nieprawidłowości.

More

35

Szybki i kompaktowy system przenośnikowy umożliwia firmie Yamamotoyama, producentowi herbat, równoczesne pakowa­nie torebek z herbatą o różnych smakach z dużą szybkością i bez uszkadzania produktu, w warunkach ograniczonej przestrzeni.

More

36

Wymagania jakościowe wiodą­cych światowych producentów czekolady klasy premium obej­mują nie tylko surowce i pro­cesy produkcyjne, ale także pakowanie produktów. Koniecz­nością jest otrzymanie idealnie zapakowanych tabliczek czeko­lady bez żadnych wad. Szcze­gólnym wyzwaniem są częste zmiany formatu opakowań. Fir­ma LoeschPack wzorowo mu sprostała, wykorzystując naj­nowszy model dwustopniowej owijarki LTM-DUO.

More

40

Higieniczne produkty i rozwią­zania firmy Festo – np. wyspy zaworowe zgodne z wymaga­niami higienicznymi konstrukcji, napędy elektryczne i pneuma­tyczne – pomagają produkować żywność spełniającą wysokie standardy jakości. Program produkcyjny obejmuje również wytrzymałe przewody i złączki Clean Design. To idealny wybór do zastosowań typu „form-fill­-seal”, czyli formowania, napeł­niania i uszczelniania, a także wielu innych.

More

42

Zasada działania chwytaka adaptacyjnego jest inspiro­wana naturą – wzorowana na języku kameleona. Chwytak adaptacyjny może w ramach jednej operacji chwytać, zbie­rać i umieszczać przedmioty o różnych kształtach, bez ko­nieczności dokonywania zmia­ny ręcznie

More

44

Roboty przemysłowe od lat są z sukcesem stosowane w wielu gałęziach global­nego przemysłu. W fabrykach wytwarzających samochody, maszyny czy sprzęt elektro­niczny są wręcz stałym elemen­tem infrastruktury technicznej, bez którego trudno wyobrazić sobie realizację celów produk­cyjnych. Globalizacja, dobra koniunktura gospodarcza oraz rosnąca konsumpcja powodują, że do grona branż szczególnie otwartych na roboty dołącza przemysł spożywczy.

More

48

Automatyzacja w przemyśle spożywczym to już standard, zwłaszcza w nowoczesnych za­kładach produkcyjnych. Wynika to nie tylko z dużego zapotrze­bowania na artykuły spożyw­cze, ale również z konieczności usprawnienia produkcji i pod­niesienia jej zyskowności.

More

52

W dzisiejszych czasach auto­matyzacja jest wprowadzana we wszystkich dziedzinach przemysłu. Przemysł spożyw­czy w dużej mierze został zau­tomatyzowany zarówno w fa­zie produkcji, jak i pakowania oraz przygotowania produktu do sprzedaży. Technologie 3D w systemach wizyjnych po­zwalają na zmianę podejścia do porcjowania czy ważenia gotowego produktu.

More

55

Maszyny na liniach produkcyj­nych pracują z coraz większą prędkością i bardziej skompre­sowanymi cyklami, dostarcza­jąc gotowe produkty w coraz krótszych okresach czasowych. Jest to możliwe dzięki zasto­sowaniu sieci typu Ethernet, w której prędkość transmisji danych znacznie przekracza prędkości uzyskiwane przez standardowe sieci przemysło­we. Co jednak zrobić, gdy trze­ba przesłać sygnały Ethernet z obrotowej części maszyny do drugiej części stacjonarnej?

More

56

Przemysł spożywczy, ze wzglę­du na szczególne wymagania, jest dość specyficznym obsza­rem produkcji. Zarówno tema­tycznie, jak i procesowo obej­muje bardzo szeroki zakres, w którym występują znaczne różnice z punktu widzenia sto­sowania rozwiązań robotyzacji.

More

Przegląd sprzętu i aparatury

60

W praktyce przemysłowej coraz częściej zachodzi koniecz­ność stosowania bezprze­wodowej transmisji danych. Przemysłowy Internet Rzeczy i założenia Przemysłu 4.0 sprawiają, że niezbędna jest wymiana informacji mię­dzy urządzeniami nie tylko w obrębie dobrze okablowanych obszarów hal fabrycznych czy budynków biurowych, ale rów­nież między rozproszonymi w terenie czujnikami czy sprzę­tem mobilnym zainstalowanym np. na wózkach widłowych czy koparkach. Dlatego do wymia­ny danych trzeba tu sięgnąć po fale radiowe.

More

70

Automatyczne systemy skła­dowania i pobierania – AS/RS (Automated Storage and Retrieval System) to syste­my znajdujące coraz szersze zastosowanie w nowoczesnych magazynach. Automatyczne magazynowanie pozwala fir­mom przede wszystkim zopty­malizować koszty i maksymal­nie wykorzystać powierzchnie produkcyjne.

More

74

Seria modułów radiowych ATIM Cloud Wireless (ACW) firmy ATIM stanowi komplet­ne rozwiązanie umożliwiające włączenie urządzeń w świat Przemysłowego Internetu Rze­czy. Modemy monitorują dane w czasie rzeczywistym i zapew­niają prostą instalację i obsługę. Charakteryzuje je bardzo niski pobór mocy (większość mo­deli jest zasilana bateryjnie), duży zasięg sygnału radiowe­go i atrakcyjna cena pozwa­lająca szybko uzyskać zwrot z inwestycji. Komunikacja od­bywa się w sieciach radiowych (w nielicencjonowanym paśmie 868 MHz), Sigfox, LoRa­WAN. Przykładowe zastoso­wania, w których radiomodemy serii ACW znakomicie realizują zadania to inteligentne aplikacje systemów Smart City / Smart Metering / Smart Building, mo­nitoring parametrów gleby, te­renów rolnych czy rozległych obszarów geograficznych.

More

77

System „call-for” pozwala uspra-wnić komunikację między pra­cownikami zakładu przemysło­wego za pomocą bezprzewo­dowej sieci powiązanych ze sobą przycisków i sygnalizato­rów świetlnych, które przeka­zują proste, ale kluczowe dla sprawnej produkcji polecenia i informacje.

More

78

Dla zakładów, które chcą sprawnie wdrożyć inteligent­ne rozwiązania produkcyjne w modernizowanych oddzia­łach, dobrym rozwiązaniem jest Orange Box. To system, który służy do pozyskiwania i analizy danych, a co najważ­niejsze można go łatwo wdro­żyć i dalej rozwijać – wystarczy ustawić niezbędne parametry konfiguracyjne. Aby umożliwić użytkownikom porównywanie danych zebranych z wielu linii, lokalizacji i kontynentów, firma B&R wyposażyła teraz rozwią­zanie Orange Box w interfejs do komunikacji z chmurą.

More

82

Jeśli przedsiębiorstwo chce produkować nowocześnie i elastycznie, musi zapewnić sobie możliwość łatwego pozyskiwania informacji z działów produkcyjnych i stworzyć system ich sprawnego przepływu wewnątrz organizacji. Wiąże się to zwykle z koniecznością zastosowania odpowiedniego oczujnikowania i, coraz częściej, wykorzystania sieci bezprzewodowych. Te ostatnie mają wiele zalet, toteż zaczynają być coraz powszechniej stosowane np. w systemach e-Kanban. Niemiecka firma steute oferuje zarówno urządzenia radiowe, jak i oprogramowanie przeznaczone do tworzenia gotowych rozwiązań w intralogistyce oraz systemach wspomagania produkcji.

More

Prawo i normy

86

Zgodnie z raportem instytutu Gartnera z 2018 r., cyfrowe bliźniaki (digital twins) znaj­dują się w pierwszej dziesiąt­ce najważniejszych trendów technologicznych, a w 2021 r. będzie z nich korzystać poło­wa dużych firm produkcyjnych. Chociaż rozwiązania te są do­stępne na rynku od kilkunastu lat, w ostatnich latach obser­wuje się wzrost ich popular­ności. Jest on spowodowany ogólnym przyspieszeniem pro­cesu digitalizacji w gospodar­ce, w szczególności rozwojem Przemysłu 4.0, oraz większą dostępnością chmury oblicze­niowej, dzięki której rozwiąza­nia dostępne do tej pory jedynie dla wielkich graczy, będą w za­sięgu średnich i małych przed­siębiorców.

More

Rynek

88

Producent urządzeń techniki medycznej Otto Bock korzy­sta ze specjalistycznej wie­dzy Zimmer Group z zakresu amortyzacji, aby zastosować amortyzatory hydrauliczne w protezach kończyn dolnych i wdrożyć je do produkcji.

More

91

Firma Unitronics na nowo defi­niuje świat PLC dzięki nowej koncepcji sterowania przemy­słowego – unikalnemu i wydaj­nemu sterownikowi PLC z wir­tualnym HMI.

More

Aplikacje

92

Firma Control-Service uczestni­czyła w modernizacji pompowni należącej do największego pro­ducenta stali na świecie, kon­cernu ArcelorMittal. W artykule opisano stan pompowni przed i po dokonanych zmianach.

More

95

Firma SEW-Eurodrive Polska, polski oddział światowego lide­ra w dziedzinie techniki napę­dowej, zrealizowała projekt au­tomatyzacji transportu w tłoczni profili aluminiowych firmy Final z Dąbrowy Górniczej w oparciu o system AGV.

More

Wydarzenia

98
Robotyzacja procesów intralogistycznych

Firma VersaBox, producent au­tonomicznych robotów mobil­nych, zainaugurowała 13 czerw­ca 2019 r. serię warsztatów w ramach VersaBox Academy. Blisko 60 gości z całego kraju spotkało się w Warszawie, aby omówić możliwości robotyza­cji procesów intralogistycznych w kontekście wyzwań stoją­cych przed branżą w dobie Przemysłu 4.0.

100
Nowy wymiar logistyki. Otwarcie centrum dystrybucyjnego firmy HARTING

Grupa Technologiczna HAR­TING otworzyła w Espelkamp w Nadrenii Północnej-Westfalii Europejskie Centrum Dystrybu­cyjne. Obiekt pozwoli realizo­wać dziennie nawet do 20 000 indywidualnych zamówień dla klientów z całego świata, a paczki będą wysyłane do odbiorców w tym samym dniu, w którym zostało złożone zle­cenie.

102
Automatycy w ochronie środowiska. XXIII Konferencja Automatyków

W dniach 21–22 maja 2019 r. Rytro koło Nowego Sącza po raz 23. witało uczestników Konferencji Automatyków. Głównym organizatorem spo­tkania była firma Skamer-ACM z Tarnowa oraz Towarzystwo na Rzecz Ochrony Środowiska z Krakowa, a współorganizato­rami i jednocześnie sponsorami – 13 firm. „Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków” – tak brzmiało tegoroczne hasło konferencji, które znalazło od­bicie w licznych prezentacjach firmowych.

106
Przemysł 4.0 a predykcyjne utrzymanie ruchu

Zarządzanie infrastrukturą w zakładach produkcyjnych w ostatnich latach przeszło wiele zmian – od bieżącego re­agowania na zaistniałą awarię, przez prewencyjne naprawy, aż do predykcyjnego zarzą­dzania. W czasie IV konferencji „Automatyka i bezpieczeństwo w służbie utrzymania ruchu”, zorganizowanej przez GT Automation w dniach 16–17 maja 2019 r. w Borkowie, właśnie predykcyjne utrzymanie ruchu zgodne z koncepcją Przemy­słu 4.0 było głównym tematem.  

107
Wyzwania i trendy w świecie przemysłu. Jesienna edycja Forum Nowoczesnej Produkcji

W dniach 23–24 września 2019 r. odbędzie się ósma edycja Forum Nowoczesnej Produkcji. Industry Tech or­ganizowanego przez firmę MM Conferences i z roku na rok zdobywającego coraz szersze grono odbiorców. Po raz drugi będzie mu towarzyszyć kon­gres AI & Big  Data.

108
Nowa era targów Automaticon

Międzynarodowe Targi Auto­matyki i Pomiarów Automaticon wchodzą w kolejne ćwierćwie­cze istnienia z nową energią i pomysłami, dzięki którym naj­większe w Polsce branżowe fo­rum automatyki przemysłowej jeszcze lepiej zaspokoi potrze­by wystawców i gości.

110
Biblioteka

112
Współpraca

Ludzie

114
Dariusz Adamczyk, prezes I dyrektor generalny Honeywell