Number 1-2/2020

Bezpieczna strefa pracy

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Bycie pionierem jest dziś łatwiejsze

O krokach milowych w automatyzacji procesów przemysłowych, postępującej digi­talizacji przemysłu oraz nowych możliwościach zarządzania danymi rozmawiamy z Maciejem Sieczką, dyrektorem zarządzającym Endress+Hauser Polska.

Temat numeru

28
Bezpieczna strefa pracy

Automatyzacja i robotyzacja produkcji wymusza na pro­ducentach oraz integratorach systemów i urządzeń automa­tyki stosowanie odpowiednio dobranych i zaprojektowanych elementów i systemów zabez­pieczeń. Ich zadaniem jest ochrona ludzkiego życia i zdro­wia oraz zapobieganie poten­cjalnym zagrożeniom.

34
Prosta automatyzacja z chwytakiem Co-act EGH SCHUNK

Automatyzacja procesów pro­dukcyjnych to kluczowy czynnik zwiększający ich wydajność, elastyczność i efektywność. Stale rosnące zapotrzebowa­nie na produkty ułatwiające jej wprowadzenie wymaga tworze­nia rozwiązań dla coraz to now­szych obszarów zastosowania, które dotychczas nie były zau­tomatyzowane. Takie obszary to m.in. aplikacje wymagają­ce współpracy człowieka z ro­botem.

Przegląd sprzętu i aparatury

38
Wyłączniki i czujniki bezpieczeństwa

Szeroko rozumiane bezpie­czeństwo pracy, zarówno ludzi, jak i maszyn, to kluczowy warunek, jaki nakładają na przed­siębiorstwo regulacje prawne, czynniki ekonomiczne i po prostu zdrowy rozsądek. Wy­mogi te ciągle się zaostrzają, a poprawie bezpieczeństwa sprzyjają coraz lepsze techno­logie i systemy zabezpieczeń. Równie ważne jest doskonale­nie procedur związanych z bez­pieczeństwem pracy i zarzą­dzaniem produkcją. Niemniej jednak jednym z najpopularniejszych i skutecznych rozwiązań wpływających na wzrost bez­pieczeństwa są tzw. wyłączni­ki bezpieczeństwa, określane również wyłącznikami awaryj­nymi. Ich dobór podyktowany jest najczęściej przeznacze­niem, a działanie określają wy­korzystane w nich technologie.

48
Elektromagnetyczne i pneumatyczne blokady bezpieczeństwa steute

Niemiecka firma steute jest dobrze znana na rynku jako dostawca szerokiej gamy podzespołów systemów au­tomatyki i bezpieczeństwa, powszechnie stosowanych w przemyśle. W ofercie zna­leźć można elektromagnetycz­ne oraz pneumatyczne blokady bezpieczeństwa, służące m.in. ograniczeniu dostępu ludzi do stref niebezpiecznych.

Prawo i normy

52
Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle 4.0

Rozwiązania Przemysłu 4.0, tak jak i inne poddane digitalizacji obszary działalności człowieka, są narażone na groźne cybe­rataki. Jako przykład może po­służyć atak przy wykorzystaniu socjotechnik na system stero­wania przemysłowego huty stali w Niemczech w 2014 r., który doprowadził do zniszczenia in­stalacji oraz wybuchu rurocią­gu w pobliżu miasta Erzincan w Turcji. Był on spowodowa­ny włamaniem do sieci kamer monitorujących, a następnie przedostaniem się do sieci we­wnętrznej nadzorującej pracę rurociągu i skutkował dzienny­mi stratami w wysokości 5 mln dolarów. To tylko jeden z do­wodów na to, że przemysłowe systemy sterowania wciąż mają podstawowe braki w aspekcie cyberbezpieczeństwa, przez co znacząco odbiegają od sys­temów IT i stwarzają ryzyko katastrof oraz ogromnych strat materialnych.

Rynek

54
Rozproszone systemy automatyki

Zaawansowane układy insta­lacji elektrycznych w sposób optymalny pod względem kosz­tów łączą w konstrukcji maszyn czy systemów wszystkie czuj­niki i elementy wykonawcze ze sterownikiem lub rozwiąza­niem usług sieciowych.

56
zenon Software Platform – narzędzie zaawansowane technologicznie

Platforma Programowa zenon, której producentem jest firma COPA-DATA, pomaga utrzy­mać tempo w świecie techno­logii podążającej coraz szyb­ciej w kierunku digitalizacji. Platforma wykorzystywana m.in. w branży produkcyjnej i energetycznej zapewnia auto­matyzację procesu nadzoru, a także monitorowanie i opty­malizację maszyn, urządzeń i zasilania.

Wydarzenia

60
Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w opracowaniach Festo

W pierwszych dniach grudnia 2019 r. w Barcelonie odbyła się 18. Międzynarodowa Konferen­cja Prasowa Festo. Przedsta­wiciele prasy z całej Europy poznali kierunki rozwoju firmy w obszarze cyfrowej transfor­macji Przemysłu 4.0. Ponadto uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić Centrum Do­skonałości Druku 3D i Cyfrowe­go Wytwarzania firmy Hewlett Packard, z którym Festo pod­jęło współpracę.

65
Jubileuszowa edycja targów SPS

Branża automatyki, mimo na­piętej sytuacji gospodarczej, pod koniec ubiegłego roku ponownie przyciągnęła do Norymbergi wielu wystawców i specjalistów. Goście 30. edy­cji targów SPS, zorganizowa­nej w dniach 26–28 listopada 2019 r., szczególnie podkreślali wysoki poziom innowacyjności oraz mnogość praktycznych rozwiązań zaprezentowanych na targach.

66
Cyfryzacja w przemyśle. Międzynarodowa konferencja @ZBRUI

Eksperci z branży paliwowej, gazowej, chemicznej i energe­tycznej oraz przedstawiciele firm z tych sektorów przemysłu spotkali się w dniach 8–9 stycz­nia 2020 r. w warszawskim ho­telu Double Tree by HILTON na Międzynarodowej Konferen­cji „@ZBRUI – Cyfrowe zbior­niki, rurociągi, instalacje prze­mysłowe”. W ciągu dwóch dni przedstawiono wiele tematów związanych z Przemysłem 4.0 i cyfrową transformacją, która dokonuje się obecnie w tych branżach.

68
Norymberska platforma targowa

Specjalistyczne targi organi­zowane przez niemiecką spół­kę targową NürnbergMesse są doceniane przez polskich eksporterów. W Warszawie 27 listopada 2019 r. odbyła się konferencja prasowa Targów Norymberskich, podczas której przybliżono szczegóły norym­berskiej targowej oferty.

70
Targowe show w Düsseldorfie. Nowa koncepcja targów wire & Tube

10 grudnia 2019 r. w Warsza­wie Spółka A.S. Messe Consul­ting, która jest Przedstawicie­lem Messe Düsseldorf GmbH w Polsce zorganizowała spo­tkanie prasowe poświęcone Międzynarodowym Targom Kabli i Drutu – wire 2020 oraz Międzynarodowym Targom Rur – Tube 2020. Oba wyda­rzenia odbędą się w niemiec­kim Düsseldorfie w terminie 30.03–03.04.2020 r. Podczas spotkania Friedrich Kehrer, Global Portfolio Director Metals and Flow Technologies Messe Düsseldorf GmbH, przybliżył projekty targowe Wire & Tube 2020, podzielił się informacjami z branży i omówił działalność niemieckiej spółki.

72
Biblioteka

73
Współpraca

Ludzie

74
Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii