Number 6/2018

Cyberbezpieczeństwo

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Specjalizacja i zaufanie budują sukces

Dlaczego warto stawiać na rozwiązania ściśle wyspecjalizowane? Jak wykorzystać możliwości inteligentnych napędów? Co może sprawić, że zużywana energia nie będzie bezpowrotnie tracona? Jaka powinna być rola Polski w realizowaniu założeń czwartej rewolucji przemysłowej w skali europejskiej i światowej? Rozmawiamy z Jakubem Czaplińskim, dyrektorem działu Danfoss Drives w Danfoss Poland.

Temat numeru

30
Cyberbezpieczeństwo w przemyśle

Rok 2017 okazał się, jak do tej pory, najgorszym rokiem pod względem liczby cybernetycz­nych ataków na systemy prze­mysłowe. Jak podaje raport przygotowany przez zespół specjalistów z firmy Kaspersky Lab – Kaspersky Lab Indu­strial Control Systems Cyber Emergency Response Team (Kaspersky Lab ICS CERT), w 2017 r. zidentyfikowano 322 poważne luki w systemach automatyki wykorzystywanych w infrastrukturze przemysłowej.

38
Cyberbezpieczeństwo przemysłowych sieci Ethernet. Standard IEC 62443

Liczba urządzeń, które wyko­rzystują we współczesnych systemach automatyki stan­dard komunikacji Ethernet ro­śnie bardzo szybko. W efekcie przybywa także urządzeń włą­czanych do sieci, zwiększa się ich wielkość oraz ilość prze­syłanych danych. Z uwagi na rozwijający się Internet Rzeczy oraz Przemysł 4.0 można spo­dziewać się, że proces przy­bierze w najbliższej przyszłości jeszcze na sile.

41
Jak chronić sieci przemysłowe przed cyberatakami?. Raport CyberX, ASTOR 2017

Media coraz częściej informują o próbach ataków na sieci prze­mysłowe. Motywy napastników są różne – od zamiaru popełnie­nia przestępstwa, przez wywo­łanie zakłóceń operacyjnych, aż po spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i środo­wiska. Jednocześnie eksperci branżowi od lat powtarzają, że sieci przemysłowe są podatne na zagrożenia. Brakuje im wielu wbudowanych mechanizmów ochrony, które są oczywiste w sieciach IT, takich jak zautoma­tyzowane aktualizacje i kilku­stopniowe mechanizmy uwie­rzytelniania. Do niedawna nie dysponowaliśmy wystarczającą ilością danych, które umożliwia­łyby obiektywną ocenę ryzyka.

Przegląd sprzętu i aparatury

48
Pomiary bezkontaktowe

Nowoczesne systemy auto­matyki i sterowania, a także szereg czynności związanych z diagnostyką nie obejdą się bez zaawansowanych syste­mów pozwalających na wyko­nywanie pomiarów bezdoty­kowo. Na uwagę zasługuje co najmniej kilka rozwiązań w od­niesieniu do różnych wielkości fizycznych.

54
Rozwiązania dla automatyki w ofercie Stemmer Imaging

Firma Stemmer Imaging, czo­łowy europejski dostawca kom­ponentów do aplikacji wizyjnych coraz mocniej zaznacza swoją obecność na rynku automaty­ki. Coraz większą popularność zdobywają zarówno inteligent­ne kamery, jak i wielokamerowe systemy wizyjne z intuicyjnym oprogramowaniem do analizy obrazu.

Prawo i Normy

56
Zawód rzecznika patentowego

Zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego określa ustawa z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. Zgodnie z nią zawód rzecznika patentowego polega na świad­czeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej, tj. w sprawach związanych z uzy­skiwaniem, zachowywaniem, wykonywaniem oraz docho­dzeniem praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności wynalazków, wzorów użytko­wych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów sca­lonych, znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych, a także w spra­wach związanych ze zwalcza­niem nieuczciwej konkurencji.

Rynek

59
Zimmer Group z nagrodą Red Dot

Od otrzymania czterech nagród IF Design Award minęło zaled­wie kilka tygodni, a firma Zimmer Group ponownie została wyróż­niona renomowaną nagrodą – Red Dot Product Design Award. Wy-bitne jury Red Dot Design Award aż sześciokrotnie odzna­czyło Zimmer Group cenionym znakiem jakości – w kategorii urządzeń przemysłowych, ma­szyn i automatyki.

60
Wibroizolator czy stopa? Jak dobrać odpowiednie posadowienie maszyny

Praktycznie każde urządze­nie stacjonarne ma określony rodzaj posadowienia. Jego głównym zadaniem jest prze­noszenie obciążeń statycznych i dynamicznych generowanych podczas pracy maszyny oraz zapewnienie poprawnych wa­runków pracy, takich jak stabil­ność, wypoziomowanie, tłumie­nie drgań.

62
Chwytak ORG firmy SCHUNK. Najwyższe wymagania w indywidualnych zastosowaniach

ORG firmy SCHUNK to chwy­tak zaprojektowany do nieza­wodnego i automatycznego chwytania i montażu O-ringów. Urządzenie z sześcioma pal­cami jest pierwszym na świe­cie chwytakiem, który pasuje do pierścieni uszczelniających typu O-ring o przekroju kwadra­towym oraz innych pierścieni do wałów i otworów przeloto­wych.

64
Cyfrowe innowacje z trybopolimerami firmy igus

Światowy popyt na rozwiązania polimerowe do aplikacji rucho­mych – motion plastics – nie maleje. W 2017 r. firma igus zwiększyła sprzedaż o 17%, do 690 mln euro. Jednocześnie dokonano znacznych inwesty­cji w innowacyjność produktów, rozbudowę możliwości dostaw i digitalizację. Koloński dostawca będzie kontynuował tę strategię w 2018 r., aby jego klienci mogli budować przewagę konkuren­cyjną w skali globalnej.

Aplikacje

66
Roboty KUKA w fabryce Fanar. Wzór modelowej robotyzacji

Spółka Fanar jest jednym z naj­większych dostawców narzę­dzi do gwintowania w Polsce i Europie. Produkty tej marki są również doskonale rozpo­znawalne na innych kontynen­tach. Realizacja dynamiczne­go rozwoju i ambitnych planów nie byłaby zapewne możliwa, gdyby nie sukcesywne wpro­wadzanie na linii produkcyjnej licznych robotów. Jak ich wdro­żenie wpłynęło na produktyw­ność zakładu? Czy robotyzacja jest zjawiskiem zagrażającym utrwalonej strukturze zatrud­nienia? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w arty­kule.

Wydarzenia

69
Prowadzenie energii w ruchu. Wizyta w zakładzie produkcyjnym igus

Niemiecka firma igus jest lide­rem m.in. w produkcji e-prowad­ników i polimerowych łożysk śliz-gowych. Centrala znajduje się w Kolonii, a firma ma oddziały w 35 krajach świata. W kwiet­niu 2018 r. polski oddział igus zaprosił wiodących klientów oraz przedstawicieli mediów do zakładu produkcyjnego w Kolo­nii. Podczas pobytu uczestnicy mieli okazję dokładniej poznać historię firmy, pogłębić wiedzę na temat wybranych produktów z jej bogatej oferty, wziąć udział w warsztatach oraz zwiedzić zakład produkcyjny.

72
Cyfrowa epoka obrabiarek. 31. edycja targów BI-MU

Październikowe targi BI-MU będą spotkaniem popytu i po­daży Przemysłu 4.0 oraz areną dialogu między producentami maszyn i twórcami technologii łączności. Już teraz można mó­wić o wielkim sukcesie – na pół roku przed rozpoczęciem im­prezy udział zgłosiło ponad 700 wystawców, wśród któ­rych aż 18% stanowią targowi debiutanci.

75
Przemysł 4.0 tematem wiodącym spotkania Asseco Product Review

Rozwój Przemysłu 4.0 i sys­temów ERP oraz ekspansja Asseco były głównymi te­matami trzeciego spotkania Grupy Asseco, które odbyło się w dniach 19–20 kwietnia 2018 r. w Bratysławie. W trak­cie dwudniowej konferencji po­ruszono wiele interesujących zagadnień związanych z nowy­mi trendami i wyzwaniami, jakie czekają w najbliższych latach różne branże.

 

78
Cyfrowa produkcja w rękach kobotów

11 i 12 kwietnia 2018 r. w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP odbyła się konferencja pod hasłem „Roboty współpracujące – Przemysł 4.0”, zorganizowana przy współpracy z firmą Elmark Automatyka. Uczestnicy mogli przyjrzeć się praktycznym zastosowaniom robotów Universal Robots, a także poznać możliwości finansowania inwestycji w innowacyjne technologie oraz ulgi podatkowe, które ułatwiają ich wdrożenie.  

82
Cyfrowa transformacja przemysłu. Targi Hannover Messe i CeMAT 2018

Największe światowe targi przemysłowe Hannover Messe, które odbyły się w dniach 23–27 kwietnia 2018 r., w tym roku po raz pierwszy zostały zorganizowane jednocześnie z drugą targową imprezą – targami intralogistyki i zarządzania łańcuchem dostaw CeMAT. Hasło tegorocznej imprezy brzmiało „Zintegrowany przemysł – połącz i współpracuj”, a krajem partnerskim Hannover Messe był Meksyk. W niemieckim Hanowerze pojawiło się 5800 wystawców z 75 krajów.

89
Biblioteka

91
Przemysł 4.0

121
Współpraca

Ludzie

122
Krzysztof Pietrzak, Area Sales Manager Faulhaber Polska