Number 6/2018

Cyberbezpieczeństwo

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15.00 zł

  • Wersja PDF

    15.00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24

Dlaczego warto stawiać na rozwiązania ściśle wyspecjalizowane? Jak wykorzystać możliwości inteligentnych napędów? Co może sprawić, że zużywana energia nie będzie bezpowrotnie tracona? Jaka powinna być rola Polski w realizowaniu założeń czwartej rewolucji przemysłowej w skali europejskiej i światowej? Rozmawiamy z Jakubem Czaplińskim, dyrektorem działu Danfoss Drives w Danfoss Poland.

More

Temat numeru

30

Rok 2017 okazał się, jak do tej pory, najgorszym rokiem pod względem liczby cybernetycz­nych ataków na systemy prze­mysłowe. Jak podaje raport przygotowany przez zespół specjalistów z firmy Kaspersky Lab – Kaspersky Lab Indu­strial Control Systems Cyber Emergency Response Team (Kaspersky Lab ICS CERT), w 2017 r. zidentyfikowano 322 poważne luki w systemach automatyki wykorzystywanych w infrastrukturze przemysłowej.

More

38

Liczba urządzeń, które wyko­rzystują we współczesnych systemach automatyki stan­dard komunikacji Ethernet ro­śnie bardzo szybko. W efekcie przybywa także urządzeń włą­czanych do sieci, zwiększa się ich wielkość oraz ilość prze­syłanych danych. Z uwagi na rozwijający się Internet Rzeczy oraz Przemysł 4.0 można spo­dziewać się, że proces przy­bierze w najbliższej przyszłości jeszcze na sile.

More

41

Media coraz częściej informują o próbach ataków na sieci prze­mysłowe. Motywy napastników są różne – od zamiaru popełnie­nia przestępstwa, przez wywo­łanie zakłóceń operacyjnych, aż po spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i środo­wiska. Jednocześnie eksperci branżowi od lat powtarzają, że sieci przemysłowe są podatne na zagrożenia. Brakuje im wielu wbudowanych mechanizmów ochrony, które są oczywiste w sieciach IT, takich jak zautoma­tyzowane aktualizacje i kilku­stopniowe mechanizmy uwie­rzytelniania. Do niedawna nie dysponowaliśmy wystarczającą ilością danych, które umożliwia­łyby obiektywną ocenę ryzyka.

More

Przegląd sprzętu i aparatury

48

Nowoczesne systemy auto­matyki i sterowania, a także szereg czynności związanych z diagnostyką nie obejdą się bez zaawansowanych syste­mów pozwalających na wyko­nywanie pomiarów bezdoty­kowo. Na uwagę zasługuje co najmniej kilka rozwiązań w od­niesieniu do różnych wielkości fizycznych.

More

54

Firma Stemmer Imaging, czo­łowy europejski dostawca kom­ponentów do aplikacji wizyjnych coraz mocniej zaznacza swoją obecność na rynku automaty­ki. Coraz większą popularność zdobywają zarówno inteligent­ne kamery, jak i wielokamerowe systemy wizyjne z intuicyjnym oprogramowaniem do analizy obrazu.

More

Prawo i Normy

56

Zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego określa ustawa z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. Zgodnie z nią zawód rzecznika patentowego polega na świad­czeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej, tj. w sprawach związanych z uzy­skiwaniem, zachowywaniem, wykonywaniem oraz docho­dzeniem praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności wynalazków, wzorów użytko­wych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów sca­lonych, znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych, a także w spra­wach związanych ze zwalcza­niem nieuczciwej konkurencji.

More

Rynek

59

Od otrzymania czterech nagród IF Design Award minęło zaled­wie kilka tygodni, a firma Zimmer Group ponownie została wyróż­niona renomowaną nagrodą – Red Dot Product Design Award. Wy-bitne jury Red Dot Design Award aż sześciokrotnie odzna­czyło Zimmer Group cenionym znakiem jakości – w kategorii urządzeń przemysłowych, ma­szyn i automatyki.

More

60

Praktycznie każde urządze­nie stacjonarne ma określony rodzaj posadowienia. Jego głównym zadaniem jest prze­noszenie obciążeń statycznych i dynamicznych generowanych podczas pracy maszyny oraz zapewnienie poprawnych wa­runków pracy, takich jak stabil­ność, wypoziomowanie, tłumie­nie drgań.

More

62

ORG firmy SCHUNK to chwy­tak zaprojektowany do nieza­wodnego i automatycznego chwytania i montażu O-ringów. Urządzenie z sześcioma pal­cami jest pierwszym na świe­cie chwytakiem, który pasuje do pierścieni uszczelniających typu O-ring o przekroju kwadra­towym oraz innych pierścieni do wałów i otworów przeloto­wych.

More

64
Cyfrowe innowacje z trybopolimerami firmy igus

Światowy popyt na rozwiązania polimerowe do aplikacji rucho­mych – motion plastics – nie maleje. W 2017 r. firma igus zwiększyła sprzedaż o 17%, do 690 mln euro. Jednocześnie dokonano znacznych inwesty­cji w innowacyjność produktów, rozbudowę możliwości dostaw i digitalizację. Koloński dostawca będzie kontynuował tę strategię w 2018 r., aby jego klienci mogli budować przewagę konkuren­cyjną w skali globalnej.

Aplikacje

66

Spółka Fanar jest jednym z naj­większych dostawców narzę­dzi do gwintowania w Polsce i Europie. Produkty tej marki są również doskonale rozpo­znawalne na innych kontynen­tach. Realizacja dynamiczne­go rozwoju i ambitnych planów nie byłaby zapewne możliwa, gdyby nie sukcesywne wpro­wadzanie na linii produkcyjnej licznych robotów. Jak ich wdro­żenie wpłynęło na produktyw­ność zakładu? Czy robotyzacja jest zjawiskiem zagrażającym utrwalonej strukturze zatrud­nienia? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w arty­kule.

More

Wydarzenia

69
Prowadzenie energii w ruchu. Wizyta w zakładzie produkcyjnym igus

Niemiecka firma igus jest lide­rem m.in. w produkcji e-prowad­ników i polimerowych łożysk śliz-gowych. Centrala znajduje się w Kolonii, a firma ma oddziały w 35 krajach świata. W kwiet­niu 2018 r. polski oddział igus zaprosił wiodących klientów oraz przedstawicieli mediów do zakładu produkcyjnego w Kolo­nii. Podczas pobytu uczestnicy mieli okazję dokładniej poznać historię firmy, pogłębić wiedzę na temat wybranych produktów z jej bogatej oferty, wziąć udział w warsztatach oraz zwiedzić zakład produkcyjny.

72
Cyfrowa epoka obrabiarek. 31. edycja targów BI-MU

Październikowe targi BI-MU będą spotkaniem popytu i po­daży Przemysłu 4.0 oraz areną dialogu między producentami maszyn i twórcami technologii łączności. Już teraz można mó­wić o wielkim sukcesie – na pół roku przed rozpoczęciem im­prezy udział zgłosiło ponad 700 wystawców, wśród któ­rych aż 18% stanowią targowi debiutanci.

75
Przemysł 4.0 tematem wiodącym spotkania Asseco Product Review

Rozwój Przemysłu 4.0 i sys­temów ERP oraz ekspansja Asseco były głównymi te­matami trzeciego spotkania Grupy Asseco, które odbyło się w dniach 19–20 kwietnia 2018 r. w Bratysławie. W trak­cie dwudniowej konferencji po­ruszono wiele interesujących zagadnień związanych z nowy­mi trendami i wyzwaniami, jakie czekają w najbliższych latach różne branże.

 

78
Cyfrowa produkcja w rękach kobotów

11 i 12 kwietnia 2018 r. w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP odbyła się konferencja pod hasłem „Roboty współpracujące – Przemysł 4.0”, zorganizowana przy współpracy z firmą Elmark Automatyka. Uczestnicy mogli przyjrzeć się praktycznym zastosowaniom robotów Universal Robots, a także poznać możliwości finansowania inwestycji w innowacyjne technologie oraz ulgi podatkowe, które ułatwiają ich wdrożenie.  

82
Cyfrowa transformacja przemysłu. Targi Hannover Messe i CeMAT 2018

Największe światowe targi przemysłowe Hannover Messe, które odbyły się w dniach 23–27 kwietnia 2018 r., w tym roku po raz pierwszy zostały zorganizowane jednocześnie z drugą targową imprezą – targami intralogistyki i zarządzania łańcuchem dostaw CeMAT. Hasło tegorocznej imprezy brzmiało „Zintegrowany przemysł – połącz i współpracuj”, a krajem partnerskim Hannover Messe był Meksyk. W niemieckim Hanowerze pojawiło się 5800 wystawców z 75 krajów.

89
Biblioteka

91
Przemysł 4.0

121
Współpraca

Ludzie

122
Krzysztof Pietrzak, Area Sales Manager Faulhaber Polska