DriveAcademy SEW-Eurodrive / Szkolenie: Inżynier Menadżerem - Odkryj swój potencjał menadżerski z Insight Discovery

Wymagania wstępne dla uczestników

Wypełnienie kwestionariusza on-line

Cel kursu:

Czasem awans /ze stanowiska specjalisty na stanowisko menadżerskie/ staje się źródłem kłopotów wynikających z braku umiejętności zarządzania ludźmi, firma traci wybitnego specjalistę, a zyskuje zestresowanego menadżera. Udział w szkoleniu Inżynier menadżerem – odkryj swój potencjał menadżerski z Insights Discovery™ pozwoli określić źródła autorytetu niezbędne do efektywnego pełnienia roli menadżera, zapewni podstawową wiedzę niezbędną do zarządzania ludźmi oraz wyposaży w umiejętności miękkie, które zapewnią szybką i efektywną adaptację do pełnienia funkcji menadżerskich. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma raport preferencji indywidualnych,
w którym zawarte są konkretne wskazówki rozwojowe pomagające w pełnieniu roli menadżerskiej.

Czas trwania:
1 dzień - 8 godzin lekcyjnych

Program szkolenia:

Być menadżerem, a więc być kim? - rola i zadania kierownika zespołu
Rola i zadania kierownika zespołu
Różnice między specjalistą, a menadżerem
Czynniki budujące autorytet menadżera
Odkrywanie indywidualnych źródeł autorytetu:Mocne strony w pełnieniu funkcji menadżerskich
Słabe strony w pełnieniu funkcji menadżerskich
Wyjątkowe źródła autorytetu w roli menadżera
Sposób komunikacji budujący efektywne relacje z pracownikami i zwierzchnikami
Sposób komunikacji utrudniający efektywne relacje z pracownikami i zwierzchnikami
Wskazówki rozwojowe dla pełnego wykorzystania potencjału menadżerskiego
Przełamywanie barier i blokad utrudniających efektywne pełnienie funkcji menadżerskich Identyfikacja ograniczających przekonań
Przeformułowanie ograniczających przekonań
Sformułowanie planu rozwoju do wdrożenia po szkoleniu

W trakcie kursu uczestnicy:

Poznają swój typ psychologiczny oraz jego konsekwencje dla pełnienia funkcji menadżerskch
Poznają czynniki budujące autorytet menadżera
Zrozumieją różnice między specjalistą a menadżerem
Nabędą umiejętność budowania efektywnych relacji z podwładnymi i zwierzchnikami
Nabędą umiejętność komunikacji wzmacniającej autorytet menadżera

Metody szkoleniowe:

Profil preferencji indywidualnych Insights Discovery™/ Burza mózgów / Dyskusja moderowana / Odgrywanie ról / Film / Akwarium / Gry zespołowe / Praca indywidualna

Adresaci szkolenia:

Kadra menadżerska / Osoby zarządzające zespołami / Inżynierowie / Właściciele firm / Specjaliści

 Warunki uczestnictwa:

- Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
- W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia przed datą rozpoczęcia szkolenia zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w pełnej wysokości. Możliwe jest zgłoszenie innego uczestnika w zastępstwie.

W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma SEW–EURODRIVE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia

Rezerwacja:

Rezerwacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wysłanego drogą elektroniczną na adres szkolenia@sew-eurodrive.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Techniczno-Szkoleniowym  SEW-Eurodrive.

Dział Techniczno-Szkoleniowy

tel. +32 32 32 615

tel. +48 608 811 700

szkolenia@sew-eurodrive.pl

Centrum Techniczno-Szkoleniowe 

SEW-EURODRIVE

DTC Drive Technology Center

ul. Strzelecka 66, 43-109 Tychy

tel. +48 32 32 32 610

www.sew-szkolenia.pl