Numer 6/2015

Zrobotyzowane technologie wytwarzania

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    10,00 zł

  • Wersja PDF

    10,00 zł

8
Z branży

14
Produkty

Rozmowa

20

O 50-letniej historii Przemysłowe­go Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, patencie na sukces w świecie przemysłu, a także związkach nauki z biznesem, z dr. inż. Janem Jabłkow­skim, dyrektorem Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP rozmawia Urszula Chojnacka.

Więcej

Technika

26

Do najczęściej robotyzowanych technologii wytwarzania należą procesy łączenia i cięcia, jed­nak do najbardziej złożonych systemów wytwarzania zalicza­ją się zrobotyzowane systemy montażowe. Wiele wymogów niesie ze sobą również roboty­zacja obsługi maszyn. Artykuł przybliża szczegóły robotyzacji wymienionych procesów.

Więcej

34

Przywykliśmy już do powszech­nie niemal stosowanych w róż­nych gałęziach przemysłu robotów przemysłowych. Ro­botyzacja jednak, jak każda zmiana w przedsiębiorstwie produkcyjnym, ma swoje oczy­wiste bariery, tak technologicz­ne czy organizacyjne, jak i eko­nomiczne.

Więcej

40

O robotach współpracujących z człowiekiem, rozwiązaniach technologicznych i zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem rozmawiamy z Enrico Krog Iversenem, prezesem firmy Universal Robots.

Więcej

42

Współczesny przemysł stawia niesamowicie wysokie wyma­gania wszystkim dostawcom. Szczególnie wyśrubowane są oczekiwania wobec firm, które dostarczają rozwiązania z zakresu robotyki. Jednym z częstych rozwiązań stoso­wanych na liniach produkcyj­nych są roboty przemysłowe, które zdobywają coraz więk­szą popularność w polskich fa­brykach. Jednocześnie z roku na rok rosną wymagania wo­bec nich, ponieważ każdy chce produkować więcej, mniejszym kosztem i w krótszym czasie. Dlatego nieodłącznym elemen­tem robotów stają się dodatki, które mają im zastępować ludzkie zmysły, pozwalając w ten sposób na wykorzystanie 100 proc. ich możliwości.

Więcej

45

Szybki manipulator z funkcjonal­nością robota do swobodnego przemieszczania w przestrzeni 3D zapewnia precyzyjne pozy­cjonowanie przy jednoczesnej bardzo dużej dynamice ruchu, umożliwiającej uzyskanie do 150 cykli roboczych na minutę. W połączeniu z bardzo sztywną strukturą kinematyczną piramidy i systemem sterowania ze spe­cjalizowanym sterownikiem ro­botów, manipulator gwarantuje wysoką dokładność pozycjono­wania dynamicznego i statycz­nego. Manipulator EXPT jest idealny dla zadań pick&place, sortowania i paletyzacji oraz aplikacji nakładania kleju, sma­ru, farby itp.

Więcej

48

Coraz większy nacisk na zakłady produkcyjne branży metalowej sprawia, że automatyzacja bazująca na wykorzystaniu robotów staje się nieodzowna. Wymagania stawiane niezawodnemu systemowi robotycznemu do spawania są bardzo różne i stanowią nie lada wyzwanie pod względem kompleksowości.

Więcej

51

W centrum szkoleniowym firmy Stäubli Robotics do demonstracji szerokiego potencjału zastosowań robotów wykorzystywane są moduły sieciowe z portami IO-Link i czujnikami IO-Link firmy Balluff. Interfejs IO-Link umożliwia łatwe łączenie nawet bardzo złożonych aplikacji do poziomu sterownika przy użyciu standardowego przewodu, wbudowanego w tym przypadku w robota. Umożliwia on również szybkie wdrożenie układu, a w razie potrzeby natychmiastowe wprowadzanie zmian.

Więcej

54

Szybko zmieniające się procesy produkcyjne oraz ciągły wzrost wydajności linii produkcyjnych, w połączeniu z dużą zmiennością wytwarzanego asortymentu, stawiają coraz większe wymagania systemom sortowania, pakowania i paletyzacji produktów. Chwytak z napędem serwoelektrycznym LEG 760 firmy SCHUNK to optymalne rozwiązanie w systemach paletyzacji i pakowania.

Więcej

56

178 132 – tyle robotów prze­mysłowych wdrożono na świe­cie w 2013 r., osiągając tym samym rekordowy, trzykrotnie wyższy niż 20 lat temu, wy­nik w historii robotyki – wyni­ka z raportu World Robotics 2014 opracowanego przez IFR Statistical Department. Pozwala to zauważyć, że ro­boty przemysłowe są coraz częściej używane w przed­siębiorstwach produkcyjnych, co z pewnością usprawnia produkcję i podnosi bezpie­czeństwo w zakładach. Jest to szczególnie ważne w miejscach, w których zachodzą takie procesy, jak np. spawa­nie czy zgrzewanie punktowe. Roboty przemysłowe produko­wane przez Comau Robotics, oprócz wymienionych wyżej aplikacji, znajdą swoje miejsce także w wielu innych zastosowaniach.

Więcej

59

Automatyzacja takich proce­sów, jak lutowanie czy nakła­danie kleju lub pasty zwiększa wydajność procesów produk­cyjnych i przekłada się na więk­sze dochody przedsiębiorstwa. Firma WObit proponuje syste­my mechatroniczne dostoso­wane do wymagań aplikacji, a także roboty przemysłowe, do kompleksowej realizacji zło­żonych zadań.

Więcej

Przegląd sprzętu i aparatury

60

O jakości połączeń spawanych decydują: przygotowanie łączonych detali, ustawienie procesu i prowadzenie palnika. W stanowiskach zrobotyzowanych trajektoria ruchu palnika jest ustalana na etapie programowania robota. W wielu przypadkach, szczególnie przy łączeniu elementów konstrukcji o znacznych gabarytach, trajektoria ta musi być modyfikowana przy kolejnej zmianie detali spawanych, jak też w trakcie procesu. Dostępne rozwiązania, bazujące na różnych typach systemów sensorycznych, umożliwiają zmianę trajektorii robota w trakcie spawania, czyli w trybie on-line, w zależności od zmian położenia i geometrii detali i palnika.

Więcej

Prawo i normy

68

W perspektywie najbliższych kilku lat zdecydowana większość urządzeń, którymi posługujemy się na co dzień, ma być na stałe podłączona do sieci. Raport OECD na temat internetu rzeczy szacuje, że w 2020 r. na stałe do sieci może być przyłączonych 500 miliardów różnych urządzeń, w tym 50 miliardów urządzeń mobilnych. Z jakimi wyzwaniami prawnymi wiąże się tak dynamiczne zwiększenie obecności internetu w naszym życiu?

Więcej

71

Pracodawca odpowiadający za zakład produkcyjny jest zobowiązany przepisami prawa do zapewnienia ochrony przed zagrożeniami związanymi z narażeniem pracowników na hałas. Hałasem określamy każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy, albo szkodliwy dla zdrowia pracownika, lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy.

Więcej

74

W poprzednim artykule przybli­żona została procedura zatwier­dzania norm oraz ich aktualiza­cji. Teraz, zgodnie z obietnicą, przejdziemy do sukcesywnego przybliżania obecnie obowiązu­jących aktów normatywnych dla obszaru automatyki i robotyki, z uwzględnieniem najnowszych prac prowadzonych na polu nor­malizacji. Zaczynamy od bez­pieczeństwa użytkowania oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Więcej

Rynek

76

Początek stosowania urzą­dzeń M2M sięga roku 1971, kiedy to Theodore G. Paraskevakos opracował urządzenie po­trafiące odczytać numer telefonu dzwoniącego. Znacząco ułatwi­ło to komunikację między urzą­dzeniami łączącymi się w ten sposób, a metoda ta była zaląż­kiem stworzenia usługi Caller ID. Pierwsze technologie komu­nikacji komórkowej miały małą przepustowość w porównaniu z połączeniami przewodowymi, a opóźnienia były czasami więk­sze niż kilka sekund. Nowe stan­dardy komunikacyjne, takie jak HSPA, uatrakcyjniły możliwość stosowania modemów komórko­wych, ale nowa technologia LTE to prawdziwy przełom w komu­nikacji komórkowej.

Więcej

78

Pod nazwą Blue e+ Rittal wpro­wadza na rynek całkowicie nową generację klimatyzato­rów – to milowy krok w kwestii ekonomiczności. Poza znacznie wyższą efektywnością energe­tyczną w porównaniu z do­tychczasowymi rozwiązaniami urządzenia zaskakują także ela­stycznością, bezpieczeństwem i obsługą. Dostawca systemów szaf sterowniczych ponownie podkreśla swoje aspiracje do bycia liderem technologii klima­tyzacji systemowej.

Więcej

81

Higieniczne zawiasy nierdzew­ne serii GN 139.5 z wbudowa­nym wyłącznikiem bezpieczeń­stwa to nowa propozycja firmy Elesa+Ganter. Są one odpo­wiedzią na potrzeby rynku ma­szyn spożywczych i farmaceu­tycznych oraz ich restrykcyjne wymagania związane z higieną i bezpieczeństwem urządzeń.

Więcej

82

Ugruntowaną przez lata pozycję na rynku dostawców nowocze­snych rozwiązań automatyki Beckhoff zawdzięcza nowator­skiej technologii PC-based. Bę­dąc pionierem w zakresie tego typu systemów, firma wyznaczy­ła jednocześnie trend na rynku, znajdując licznych naśladowców. Potwierdza to słuszność obra­nego szereg lat temu kierunku i jednocześnie zmusza do podej­mowania nowych wyzwań, aby wciąż być o kilka kroków przed konkurencją. Obecnie w ofercie Beckhoff jest wiele produktów potwierdzających, że wciąż jest to główny obszar jej specjaliza­cji, a zakres aplikacji, w których można wykorzystać te urządze­nia jest praktycznie nieograni­czony.

Więcej

85

Ruchy obrotowe w maszynach mogą być problematyczne, szczególnie w przypadku pracy wężów i przewodów w jednym systemie. Aby chronić i bezpiecznie prowadzić przewody oraz węże, igus rozszerzył asortyment systemów zasilania ruchów obrotowych o twister band w wersji „heavy duty”. Nowy twisterband HD jest jeszcze bardziej wytrzymały, kompaktowy i zoptymalizowany do ruchów obrotowych.

Więcej

86

Technologia produkcji płasz­czowych czujników tempera­tury, wdrożona i opanowana przez firmę Guenther już kilka­naście lat temu, stanowi jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie sposobów produk­cji tych elementów.

Więcej

88

Kolejna edycja targów w Ha­nowerze przeszła do historii. Firma steute prezentowała wiele nowości, z czego znacz­na część to urządzenia w wy­konaniu przeciwwybuchowym. Co niezwykle ważne, do sprze­daży wprowadzone zostały urządzenia bezprzewodowe w wykonaniu Ex, z zaimple­mentowaną technologią radio­wą sWave.

Więcej

90

Artykuł został poświęcony po­równaniu pracy silnika syn­chronicznego EURA EVPM z silnikiem indukcyjnym asyn­chronicznym pod kątem pobo­ru mocy.

Więcej

Wydarzenia

94

Firma Festo obchodziła w dniach 23–24 kwietnia 25-lecie działalności w Polsce. Uroczystości odbywały się w Centrum Nauki Kopernik oraz na Zamku Królewskim w Warszawie.

Więcej

96
Make in India: relacja z Hannover Messe 2015

Tegoroczne targi Hannover Mes­se potwierdziły to, co jest coraz bardziej widoczne w ostatnich latach: automatyzacja w coraz szerszym zakresie wykorzystuje rozwiązania z dziedziny IT. Znaj­duje to odzwierciedlenie także w profilu wystawców, z których wielu wywodzi się obecnie z grona informatycznych potęg. Na targach nie mogło też za­braknąć bogatej reprezentacji rozwiązań robotycznych oraz polskich akcentów.

100
AUTOMOTIVE 2015: nauka i biznes w jednej parze

Cyfryzacja i optymalizacja pro­dukcji – to temat przewodni konferencji naukowo-technicz­nej skierowanej do branży au­tomotive, zorganizowanej przez Związek Pracodawców Moto­ryzacji i Artykułów Przemysło­wych, członka Konfederacji Lewiatan oraz firmę Siemens.

101
Bezpieczna praca i eksploatacja urządzeń

Firma Movida zorganizowała w Warszawie w dniach 12–14 maja warsztaty pod hasłem „Bezpieczna or­ganizacja pracy i eksploatacji urządzeń elektroener­getycznych”.

102
Biblioteka

104
Współpraca

Ludzie

106
Tomasz Michalski, Pepperl+Fuchs