Numer 4/2024

Przemysł 4.0

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    19,99 zł

  • Wersja PDF

    19,99 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Innowacje, rozwój, zaangażowanie. 15 lat Pepperl+Fuchs na polskim rynku

Z okazji jubileuszu działalności firmy Pepperl+Fuchs na polskim rynku rozmawiamy z Tomaszem Michalskim, dyrektorem sprzedaży i marketingu, o rozwoju firmy, sukcesach i dostępnych rozwiązaniach.

Temat numeru

28
Współczesne oblicze Przemysłu 4.0

Koncepcja i realizacja sposobów wdrożenia nowoczesnych technologii wciąż ewoluują. Obecnie pod pojęciem Przemysłu 4.0 nie kryją się tylko i wyłącznie cyfryzacja i automatyzacja procesów wytwórczych, jak było to pierwotnie rozumiane w chwili wprowadzenia tej koncepcji w życie w 2011 r., ale również cyfrowe sterowanie procesami, coraz częściej za pomocą sztucznej inteligencji. Przyjrzyjmy się zatem, w jakim momencie cyfrowej transformacji przemysłu obecnie się znajdujemy i w którą stronę podążać będą cyfrowe procesy przemysłowe.

34
Przyszłość produkcji pod znakiem cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju

Transformacja, w obliczu której stoi branża produkcyjna, stwarza nowe zagrożenia i wyzwania. Należą do nich nadmierne koszty energii i zasobów pierwotnych, problemy z łańcuchem dostaw, inflacja i zwiększone koszty finansowe. Jednocześnie dwa megatrendy – cyfryzacja i zrównoważony rozwój – przekształcają krajobraz biznesowy producentów. W efekcie wiele małych i średnich firm produkcyjnych stanie przed koniecznością wdrożenia nowych modeli biznesowych i warunków produkcji.

35
AVEVA PI System w polskiej dystrybucji ASTOR

ASTOR, czołowy dostawca inteligentnych technologii dla przemysłu, wprowadził do dys­trybucji AVEVA PI System, zna­ny wcześniej jako OSIsoft PI System. Ta nowość w ofer­cie krakowskiej firmy umożliwi klientom stosowanie najbardziej zaawansowanych rozwiązań zarządzania danymi procesowy­mi. To kolejny, wyższy poziom w cyfrowej transformacji fabryk i zakładów produkcyjnych.

36
ZiMo – elastyczna komórka robota

ZiMo to doskonałe rozwiązanie do niedrogiej i nieskomplikowanej automatyzacji procesów dla małych, średnich i zmiennych linii produkcyjnych. Elastyczna komórka robota Zimmer Group ułatwia pierwsze kroki w automatyzacji dzięki szybkiemu uruchomieniu i intuicyjnej obsłudze. ZiMo zapewnia wsparcie tam, gdzie potrzebna jest pomocna dłoń – w montażu, zadaniach pick & place czy szkoleniach. Firma oferuje bogaty wybór różnego wyposażenia, dzięki czemu można

38
Chmurowe przetwarzanie danych zwiększa potencjał produkcji

Dziś technologia rozwija się bardzo szybko, dlatego sys­temy sterowania muszą do­starczać więcej niż tylko pod­stawowe dane. Nie wystarczy kontrola urządzeń i maszyn. Inżynierowie firmy Turck opra­cowali metodę efektywnego i precyzyjnego przetwarzania danych procesowych.

Przegląd sprzętu i aparatury

40
Sterowniki programowalne

Sterowniki programowalne sta­nowią podstawowe komponen­ty systemów sterowania w au­tomatyce przemysłowej. Mimo rozwoju i popularyzacji bardziej zaawansowanych urządzeń, czyli komputerów przemysło­wych, pozycja sterowników programowalnych wydaje się być niezagrożona, a one same wciąż ewoluują i dostosowują się do postępu technologicz­nego, np. przez zwiększanie wydajności. Dzięki swojej ela­styczności sterowniki progra­mowalne znajdują szerokie zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, a także w automatyce budynkowej, energetyce i transporcie.

46
Sterowniki programowalne w zastosowaniach Przemysłu 4.0

Czy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej sterowniki PLC wciąż stanowią główny trzon systemów automatyki? Przeni­kanie się świata IT z warstwą OT sprawia, że czołowi produ­cenci sterowników prześciga­ją się w dostarczaniu nowych rozwiązań w zakresie sterowa­nia i nie tylko. Co w takim razie sprawia, że sterownik progra­mowalny może być „mózgiem” instalacji zgodnych z obecnymi trendami?

50
PACSystems CPL410 – kontroler i komputer w jednym

Każdy proces produkcyjny, aby był realizowany efektyw­nie, musi korzystać z danych, które pozwalają na jego opty­malizację. Wymaga to zaan­gażowania zespołów składają­cych się z automatyków, którzy rozumieją proces produkcyjny oraz informatyków, którzy zin­tegrują systemy, aby dostar­czyć do nich dane właściwe z punktu widzenia produkcji. Budowanie takich systemów wymaga stosowania wielu ele­mentów, łączących urządzenia warstwy produkcyjnej z urzą­dzeniami pozwalającymi na zbieranie danych, ich analitykę oraz przetwarzanie. Ten trend został zauważony już wiele lat temu przez jednego z kluczo­wych dostawców automatyki.

Aplikacje

52
Proces produkcji paliw syntetycznych pod kontrolą czujników VEGA

Globalne trendy w zakresie ograniczania emisji CO2 w sek­torze transportu wymagają poszukiwania nowych rozwią­zań. Jednym z nich są paliwa syntetyczne – biowęglowodory wytwarzane z odnawialnych źró­deł energii, całkowicie neutralne dla środowiska. Firma Ekobenz produkuje je w swoim zakładzie w Bogumiłowie, gdzie wykorzy­stuje zaawansowane technolo­gie i instalację o wysokim stopniu automatyzacji. Duży nacisk kła­dzie na ciągłą kontrolę i analizę jakości procesu. Czujniki VEGA doskonale spełniły te wymaga­nia i monitorują poziom oraz rozdział faz w procesie produkcji paliw syntetycznych.

55
Case study firmy BSK-TECH. Elementy Elesa+Ganter w urządzeniu do nakładania kleju na ekstrudowany gumowy profil

Branża motoryzacyjna dynamicznie się zmienia, przez co wymusza na producentach samochodów wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Prężny rozwój tego sektora nie byłby możliwy, gdyby nie specjalistyczne urządzenia, które produkują części oraz podzespoły.

Rynek

58
Ergonomiczne drukarki usprawniają produkcję

W dzisiejszym świecie, na­stawionym na coraz bardziej zautomatyzowaną produkcję, zastosowanie najnowszych technologii i urządzeń – takich, jak drukarki Brother – to inwe­stycja, która zwraca się z na­wiązką w krótkim czasie.

Prawo i normy

60
Sieci 5G private i ich wykorzystanie

Pierwszy kompleksowy akt prawny UE regulujący stosowanie systemów AI

Kiedy dyskutujemy na temat prawnego regulowania stosowania systemów AI, możemy czasem usłyszeć od osób, które nie są prawnikami pytanie zadane z dozą ironii: I co, będziecie aresztować komputery? Krótka odpowiedź na to pytanie, sformułowana w stylu dowcipów o Radiu Erewan, brzmi: „Wszystko się zgadza, oprócz trzech drobnych szczegółów – nie komputery, tylko ludzi, nie aresztować tylko chronić, i nie wsadzać do więzienia, lecz nakładać kary pieniężne na niektórych uczestników rynku”. Podchodząc do tej tematyki nieco poważniej, po kilku latach analiz na poziomie decyzyjnym UE zaobserwowano, że społeczne obawy związane z wykorzystywaniem systemów AI okazały się na tyle poważne, aby skutkowało to podjęciem prac nad prawnymi ramami użytkowania AI.

66
Biblioteka

64
Współpraca

Ludzie

66
Piotr Adamczyk, dyrektor Działu Rozwoju Sprzedaży w Linii Biznesowej Automatyzacja, ASTOR