Numer 3/2016

Czujniki do zadań specjalnych

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    10,00 zł

  • Wersja PDF

    10,00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24

O dobrej współpracy polsko­-austriackiej, która przekłada się na wspólny sukces oraz o ergono­mii i niezależności jako podstawach filozofii tworzenia oprogramowania optymalizującego procesy produk­cyjne rozmawia z nami Urszula Bizoń-Żaba, dyrektor operacyjny COPA-DATA Polska Sp. z o.o. oraz Alexander Punzenberger, współ­właściciel firmy COPA-DATA oraz prezes zarządu w COPA-DATA CEE/MEE i COPA-DATA Polska.

Więcej

Technika

30

Trudno wyobrazić sobie sterowanie maszynami czy liniami technologicznymi bez szeregu czujników. Bez nich nie byłoby możliwe wykrywanie obecności obiektów, prowadzenie pomiarów temperatury, wilgotności, ciśnienia, naprężeń, określanie na bieżąco pozycji, położenia i cech obrabianych przedmiotów czy prowadzenie bezpośredniej kontroli nad pracą urządzeń i przebiegiem procesów technologicznych.

Więcej

38

Czujnik SPAU do pomiaru, monitorowania i wykrywania ciśnienia utrzymuje jego po­ziom pod stałą kontrolą, umoż­liwiając zwiększenie wydajno­ści i niezawodności procesu, a także szybsze uruchomienie systemu.

Więcej

40

Przewodność cieplna na pozio­mie osłony z metalu, wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na ścieranie, całko­wita szczelność oraz niespoty­kana żywotność przy mediach agresywnych, aż do tempera­tury 1800 °C. Czy to możliwe? Tak, to właśnie EKatech.

Więcej

42

Środowisko rafinerii stanowi ogromne wyzwanie dla przyrzą­dów pomiarowych. Problemy wynikają nie tylko z trudnych warunków, w których sprzęt jest użytkowany, ale również ze stale rosnących wymagań w zakresie bezpieczeństwa, opłacalności i jakości produk­tów. Elastyczna termopara wie­lopunktowa jest odpowiedzią na ten trend i staje się standar­dem dla różnorodnych pomia­rów temperatury w rafineriach.

Więcej

45
Głowice optyczne BOH zamiast światłowodów

Trend w miniaturyzacji zaowo­cował przed laty stworzeniem czujników światłowodowych, które umożliwiły detekcję nie­wielkich elementów w ograni­czonych przestrzeniach. Ob­szar tego typu rozwiązań stale się rozwija, a co chwilę pojawia­ją się premiery nowych czujni­ków światłowodowych. Ostat­nio jednak dzięki głowicom optycznym BOH firmy Balluff miniaturowa sensoryka wsko­czyła na zupełnie nowy poziom.

46

Seria R100 obejmuje wszyst­kie tryby detekcji czujników fo­toelektrycznych w identycznej obudowie: od bariery optycz­nej, poprzez czujnik dyfuzyjny, do pomiaru odległości. Nieza­leżnie od wymaganego trybu detekcji, wymiary obudowy, po­łączenie i instalacja pozostają identyczne dla całej serii.

Więcej

48

Firma El-Cab, znany producent wiązek kablowych prowadzący działalność handlową w zakre­sie sprzedaży komponentów do pojazdów użytkowych oraz ich wyposażania, stawia na roz­wój portfolio produktów.

Więcej

51
Pomiar wibracji w oparciu o platformę ARM

Na podstawie wibracji i dźwię­ku można wiele dowiedzieć się na temat kondycji poszczegól­nych komponentów obrotowych w maszynie, np. łożysk. Istnieje nawet oddzielna dziedzina zaj­mująca się badaniem stanu ma­szyn na podstawie drgań różnej częstotliwości – wibroakustyka. Jednak bez specjalistycznych kart pomiarowych trudno do­kładnie zmierzyć te wartości.

Przegląd sprzętu i aparatury

52

Systemy pneumatyczne od­grywają niezwykle istotną rolę w automatyce. Obecnie trudno wyobrazić sobie bez nich zau­tomatyzowane procesy pro­dukcyjne w przemyśle. Dzięki elementom pneumatycznym możliwe staje się sterowanie energią sprężonego czynnika roboczego (najczęściej po­wietrza), zamiana tej energii na pracę mechaniczną oraz wywoływanie określonych re­akcji urządzeń wykonawczych danego systemu.

Więcej

60

Firma Parker wprowadziła na rynek nowe wersje po­pularnych zestawów przy­gotowania powietrza Global FRL (filtr, reduktor i naolejacz w jednym module). W szcze­gólności są to moduły z in­tegralnym gwintem serii P31 z przyłączami ¼˝ oraz P32 z przyłączami ¼˝ do ½˝.

Więcej

62
Nowe zawory Moduflex

Firma Parker Hannifin przedsta­wiła odbiorcom nową, bezkon­kurencyjną ofertę rozbudowa­nej serii zaworów systemowych Moduflex, zaprojektowanych z myślą o spełnieniu wszystkich wymagań aplikacyjnych.

AUTOMATICON 2016

64

78

To, co dzisiaj jest przedstawia­ne pod szyldem Industry 4.0, od niemal 10 lat jest po­wszechną praktyką stosowaną w zakładach produkcyjnych B&R. Inteligentna fabryka w mieście Eggelsberg w Górnej Austrii od 2006 r. jest w pełni skomunikowana w sieci i cały czas unowocześniana.

Więcej

81

Złącza przemysłowe muszą być wytrzymałe i niezawodne, dla­tego większość producentów używa obudów metalowych. Korzystną alternatywą jest se­ria Han-Eco firmy HARTING, która zdążyła już ugruntować swoją pozycję na rynku. Obu­dowy wtyczek i gniazd Han-Eco wykonane są z tworzywa wzmocnionego włóknem szkla­nym, dzięki czemu są bardzo odporne na oddziaływanie czynników środowiskowych.

Więcej

82

Firma igus, specjalista w dzie­dzinie polimerów do ruchu, ge­neruje 100 mln euro przychodu ze sprzedaży kabli i inwestuje w innowacje, niezawodność oraz globalną podaż.

Więcej

84

Produkowany przez firmę z ponad 40-letnim doświadczeniem i bogatą historią innowacji Racer3 to mocny, bardzo szybki, 6-osiowy robot przegubowy o udźwigu 3 kg i zasięgu 600 mm. Ten najnowszy model Comau Robotics, zbudowany z niezwykle wytrzymałego aluminium, jest nadzwyczaj lekki i można go z łatwością montować na podestach, ścianach, sufitach czy podstawach nachylonych. Pod względem szybkości robot ten zajmuje najwyższe miejsce w swojej klasie.

Więcej

86
Mechatroniczne systemy SCHUNK

Mechatronika to dziedzina, w której SCHUNK ma szeroką gamę własnych produktów. Dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia w pneumatyce z pionierskimi sukcesami w mechatronice firma oferuje skuteczne, wydajne i niezawodne rozwiązania dla niemal każdego zadania. Trzy słowa, które najlepiej charakteryzują unikalny, wysokiej jakości system modułowy SCHUNK to: alternatywa, inteligencja i elastyczność. 

88

Grupa Technologiczna HARTING stale rozwija technologię łącze­niową i niezmiennie wyznacza standardy rynkowe wśród złą­czy przemysłowych. Najnowszy produkt – 4-portowy, niezarzą­dzalny switch w formie złącza o nazwie Han-Modular Mini Switch – zapewnia dodatko­wą elastyczność w procesach przemysłowych i otwiera nowe możliwości w zastosowaniach złączy.

Więcej

89

Efektywne stosowanie auto­matyki wymaga bardzo dużej wiedzy. Firmą, która za pod­stawowy cel swojego istnienia przyjęła świadczenie pomocy we wdrażaniu automatyki, jest Skamer-ACM.

Więcej

90

JUMO LOGOSCREEN 600, najnowszy rejestrator ekra­nowy, łączy w sobie wielo­letnie doświadczenie firmy w dziedzinie rejestracji da­nych pomiarowych z nowa­torską koncepcją sterowania i wizualizacji. Dzięki zastosowa­niu intuicyjnego interfejsu opar­tego na ikonach graficznych w większości przypadków za­ledwie trzy „gesty dotykowe” pozwalają wyświetlić żądane dane procesowe.

Więcej

91

Firma MICROSYS obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Jej głównym produktem jest system PROMOTIC SCADA – obiektowe narzędzie programowe do wytwarzania aplikacji wizualizujących, monitorujących i sterujących procesami technologicznymi, stosowanych w różnych branżach przemysłu.

Więcej

93

Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na implementację najnowocześniejszych narzędzi i metod w procesach produkcyj­nych, do których z pewnością można zaliczyć roboty przemy­słowe. Dobierając odpowiednie rozwiązanie do swojej aplikacji, powinno się zwrócić uwagę nie tylko na parametry mechanicz­ne, ale również na sposób ste­rowania oraz środowisko pro­gramistyczne.

Więcej

94

Oferta przekaźników czasowych firmy Relpol SA została poszerzona o trzy nowe wykonania jednofunkcyjnych przekaźników czasowych przeznaczonych do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia oraz prostych systemach i układach automatyki. 

Więcej

Prawo i Normy

96

W dziedzinie automatyki i ro­botyki daje się wyróżnić kilka grup norm dotyczących kompa­tybilności elektromagnetycznej. Są to normy ogólne – związa­ne z określonymi środowiskami użytkowania czy grupami wyro­bów – precyzujące wymagania dotyczące obszaru pomiarów i sterowania, a także wybra­nych układów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego. Wśród tych grup wyróżnia się również normy szczegółowe dotyczące wybranego wyposa­żenia do sterowania oraz bez­pieczeństwa funkcjonalnego.

Więcej

Rynek

100

Mówi się, że z rodziną nie robi się interesów, lecz firma Aesculap Chifa od 70 lat pokazuje, że niestraszne jej żadne przesądy. Polski producent narzędzi medycznych, dzięki szczególnej dbałości o jakość swoich produktów, uplasował się na pozycji światowego lidera w dostarczaniu szerokiej gamy artykułów szpitalnych. O rozwoju firmy Aesculap Chifa, zakładzie w Nowym Tomyślu i produkcji z Tomaszem Onyśkowem, kierownikiem produkcji Combitrans oraz Magdaleną Dernogą-Kwiatkowską, specjalistką ds. Public Relations i Corporate Social Responsibility rozmawiała Paulina Misterska.

Więcej

104

Jednym z najnowszych rozwią­zań napędowych Danfoss Dri­ves jest przetwornica częstotli­wości przeznaczona dla aplikacji sterowania windami, schodami oraz chodnikami ruchomymi.

Więcej

107

Projektanci systemów automa­tyki przemysłowej stają przed coraz większymi oczekiwaniami ze strony odbiorców. W swoich projektach muszą uwzględnić wszystkie zapisy specyfikacji klienta, złożony proces testowa­nia i weryfikacji oraz zgodność z normami, co często obarczone jest presją czasu. Jak więc spro­stać stawianym wymaganiom?

Więcej

108

Ostatnie dwa lata dział Wire­less firmy steute poświęcił na intensywne prace nad urządze­niami bezprzewodowymi, wy­korzystującymi autorski proto­kół transmisji radiowej sWave 868/915 MHz. Z jednej strony miało to na celu dalszy rozwój i doskonalenie istniejących pro­duktów, a z drugiej umożliwie­nie łatwej integracji czujników i łączników radiowych w kor­poracyjnych systemach infor­matycznych, wspomagających służby utrzymania ruchu i pro­cesy zarządzania produkcją, zgodnie z koncepcją Przemy­słu 4.0.

Więcej

110

Centralizacja i decentralizacja napędów jest bardzo interesu­jącym zagadnieniem. Problem ten jest klasycznym tematem badawczym w ramach me­chatroniki, w szczególności w technice napędowej. Temat powraca też w kontekście nie­ustającego i nierozstrzygnię­tego wciąż sporu o przewa­dze jednego rozwiązania nad drugim.

Więcej

112

Elektromechaniczne urządze­nia ryglujące osłonę są spraw­dzonymi podzespołami bez­pieczeństwa stosowanymi w osłonach blokujących w ma­szynie w strefach zagrożeń. Te tradycyjne urządzenia bez­pieczeństwa są wciąż popular­nym i często stosowanym urzą­dzeniem sprzężonym z osłoną do ochrony przed dostępem do stref zagrożeń i do stref procesowych (ochrona przed przerwaniem procesu) w ma­szynach i instalacjach.

Więcej

116
Bezpieczne układy sterowania. Przykład pieca przemysłowego

W czasie coraz szybszego po­stępu technologicznego i dą­żenia do pełnej automatyzacji procesów przemysłowych nie możemy zapomnieć o jednym z najważniejszych czynników związanych z układami stero­wania – zapewnieniu bezpie­czeństwa.

Wydarzenia

122
Koncepcje Przemysłu 4.0 w wykonaniu Festo

W 14. edycji Międzynarodo­wej Konferencji Prasowej or­ganizowanej przez Centralę Festo uczestniczyło ponad 60 dziennikarzy, którzy przyje­chali do Niemiec z 18 krajów, w tym m.in. z Chin i Kanady. Tym razem konferencja odbyła się w nowym zakładzie techno­logicznym Festo, który znajduje się w Scharnhausen, w pobliżu Stuttgartu.

126
Produkcja w wydaniu ultranowoczesnym. Z wizytą w firmie HARTING

25 stycznia na zaproszenie firmy HARTING do niemieckiego Espelkamp zjechali reprezentanci prasy branżowej z całej Europy. Wizyta była nie tylko okazją do spotkania z przedstawicielami firmy oraz rozmów na temat zintegrowanych rozwiązań dla przemysłu, ale również do przyjrzenia się z bliska, jak przebiega produkcja złączy przemysłowych i innych komponentów automatyki w należącej do HARTINGA inteligentnej fabryce, tzw.Smart Factory, a także zapoznania się z zasadami działania Centrum Jakości i Technologii HQT. 

130
Zintegrowany przemysł – poznaj rozwiązania

Targi Hannover Messe 2016 odbędą się w niemieckim Hanowerze w dniach 25-29 kwietnia 2016 r. Trzy miesiące przed tym wydarzeniem, 27 stycznia 2016 r., w hanowerskim Centrum Wystawienniczym odbyło się spotkanie organizatorów i reprezentantów 40 czołowych wystawców z przedstawicielami światowej prasy. Podczas spotkania dziennikarze zapoznali się z wybranymi nowościami, które będą zaprezentowane w kwietniu na targach. 

136
Magazyn Przyszłości. Z wizytą w Centrum Techniki Magazynowej Promag

4 lutego 2016 r. gościliśmy w Poznaniu w Centrum Tech­niki Magazynowej Promag na pokazie pod hasłem Maga­zyn Przyszłości. Magazyn Przy­szłości to największa w Polsce multimedialna ekspozycja urzą­dzeń techniki magazynowej.

138
Dołącz do najlepszych. Targi wire 2016 i Tube 2016 zapraszają

A.S. Messe Consulting, przed­stawicielstwo targów Messe Düsseldorf GmbH, zorganizo­wało w Warszawie 19 stycz­nia 2016 r. spotkanie prasowe poświęcone tegorocznym tar­gom wire&Tube. Gospodarzem spotkania był dyrektor targów Friedrich Kehrer, który przed­stawił najciekawsze informacje dotyczące tegorocznej edycji targów oraz nowości z branży.

140
Trendy w przemyśle budowy maszyn. Targi FMB 2016

Targi FMB skupiają konstrukto­rów tworzących produkty i za­opatrzeniowców i prezentują całe spektrum komponentów dostawców przemysłu budowy maszyn i urządzeń, wraz z po­wiązanymi usługami i liderami na rynku technologii napędów, sterowania, montażu i obsługi.

142
Biblioteka

143
Współpraca

Ludzie

146
Łukasz Szymczak, Elmark Automatyka