Numer 9/2023

Elektromobilność

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Optymalizacja procesów – podstawa do zachowania konkurencyjności

O najważniejszych inwestycjach firmy Emerson w Polsce, projektach realizowanych w warszawskim centrum R&D oraz czynnikach, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności rodzimego przemysłu mówi Tomasz Kosik, dyrektor generalny i członek zarządu firmy Emerson.

Temat numeru

28
Od akumulatora do stacji ładowania. Elektromobilność w praktyce

Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, pod koniec kwietnia 2023 r. w Polsce zarejestrowanych było 73 695 samochodów elektrycznych, z czego w pełni elektrycznych pojazdów typu BEV (battery electric vehicles) 37 027, a hybryd typu plug-in (PHEV, plug-in hybrid electric vehicles) – 36 668. Liczba sa­mochodów dostawczych i cię­żarowych z napędem elektrycz­nym wynosiła 3924, z czego pojazdy BEV stanowiły ponad 99 %. Stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec kwietnia liczyła 17 097 sztuk.

40
Elektromobilna optymalizacja

Elektromobilność rewolucjoni­zuje przemysł motoryzacyjny, stając się nie tylko znaczącą alternatywą dla tradycyjnych po­jazdów spalinowych, ale także motorem postępu w dziedzinie technologii i ekologii. Nowo­czesne rozwiązania systemo­we i produktowe odgrywają kluczową rolę w usprawnianiu procesu tworzenia ogniw bate­rii, które stanowią serce napędu samochodów elektrycznych.

43
HARTING – rozwiązania e-Mobility

HARTING uważa konsekwent­ną rozbudowę infrastruktury ładowania za kluczowy czyn­nik sukcesu elektromobilno­ści: szybkie i płynne, wolne od zakłóceń ładowanie, a także gęsta sieć punktów ładowania to podstawowe warunki udanej transformacji mobilności.

44
Inteligentne ładowanie pojazdów elektrycznych. Stacje ładujące typu Wallbox, AC SMART EV Weidmüller

Liczba pojazdów elektrycz­nych dynamicznie rośnie, a ponadto coraz więcej osób rozważa zakup samochodu elektrycznego. Według aktu­alnych prognoz firmy Statista udział pojazdów elektrycznych wyniesie w 2025 r. 11,1 %, a do 2030 r. aż 24,4 %. Będzie to wymagało szybkiej rozbudo­wy infrastruktury ładowania. W tym celu potrzebne będą niezawodne i wydajne sta­cje ładowania, które mogłyby zaspokoić wszystkie potrzeby użytkowników, a jednocze­śnie oferować elastyczność, pozwoli sprostać wymaganiom przyszłości. Poza ładowaniem, powinny także obsługiwać dodatkowe funkcje.

Przegląd sprzętu i aparatury

46
Technika łączeniowa

Dzięki technice łączeniowej możliwe jest przesyłanie sygna­łów, danych i energii pomiędzy poszczególnymi elementami i komponentami automatyki. Elementy łączeniowe pełnią rolę spajającą, a od ich nieza­wodności jest uzależniona pra­widłowa praca danego układu automatyki.

56
Wszystko dla (odnawialnej) energii. Złącza HARTING ograniczają emisję CO2

Transformacja energetycz­na idzie pełną parą i obejmu­je wszystkie gałęzie i sektory przemysłu. Unia Europejska postawiła sobie za cel bycie światowym pionierem w wal­ce ze zmianami klimatycznymi i osiągnięcie neutralności kli­matycznej do połowy stulecia. Cele w zakresie redukcji emisji CO2 zostaną osiągnięte wtedy, gdy nie tylko dostawcy energii, ale także sektory przemysłowe znacząco przyczynią się do ich realizacji. Wyzwania stojące przed firmami, również spoza sektorów energochłonnych, są ogromne: ze względu na rosną­ce koszty energii coraz więcej producentów szuka nowych możliwości i przygląda się swoim procesom pod kątem wydajności.

Rynek

60
Koła i zestawy kołowe RE.F1. Pochłaniające wibracje i zapewniające cichą pracę

Koła i zestawy kołowe są nie­odłącznym elementem wypo­sażenia maszyn i urządzeń, umożliwiającym transporto­wanie ciężkich i nieporęcz­nych przedmiotów z jednego miejsca do drugiego. Dzięki nim wiele procesów przemy­słowych jest mniej czasochłon­nych i bardziej wydajnych.

62
Rozwiązania Zimmer Group dla przemysłu farmaceutycznego, laboratoriów i technologii medycznej

Grupa Zimmer jest jednym z wiodących światowych pro­ducentów w technice mani­pulacji i amortyzacji liniowej, procesowej i narzędziowej oraz technologii maszyn dla wszystkich gałęzi przemysłu. Dzięki indywidualnym rozwią­zaniom jest ważnym partnerem dla znanych firm z branży far­maceutycznej i technologii me­dycznej. Zgodnie ze sloganem „The know-how factory” Grupa Zimmer to symbol innowacji „Made in Germany” od 1980 r.

Prawo i normy

64
Projekt Aktu o sztucznej inteligencji. Najważniejsze założenia w świetle stanowiska Parlamentu Europejskiego

Sztuczna inteligencja i rozwiązania na niej oparte mają aktualnie wpływ na każdy aspekt życia człowieka – począwszy od rekomendacji filmów czy seriali, przez edukację i transport, po ochronę zdrowia i bezpieczeństwo. Nie dziwi więc, że wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji może rodzić obawy i wątpliwości z perspektywy prawa.

67
Wzór użytkowy. Mniejszy brat wynalazku

Do ochrony rozwiązań technicznych na gruncie prawnym prawo własności przemysłowej przewiduje różne rodzaje praw: Patent na wynalazek i prawo ochronne na wzór użytkowy chronią aspekty techniczne. Zewnętrzną postać produktu czy opakowania – ich wygląd – chroni prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Patent na wynalazek chroni zasadę działania (rozwiązanie problemu) – w uproszczeniu można powiedzieć, że odpowiada na pytanie: „jak coś działa?” Wzór użytkowy dotyczy budowy urządzenia – tu można zadać pytanie: „jak coś jest zbudowane?” Z kolei wzór przemysłowy odpowiada na pytanie: „jak coś wygląda?” Wszystkie trzy prawa mogą chronić jeden produkt na trzech różnych płaszczyznach; każde odpowiednio do swojego charakteru. W takiej sytuacji dochodzi do kumulacji środków ochrony w odniesieniu do jednego produktu.

70
Elektromobilność w Polsce. Stan faktyczny i konieczne zmiany

Pakiety klimatyczne Unii Europejskiej uwzględniają walkę ze skutkami globalnego ocieplenia w sektorze transportu. Zapewnieniu zrównoważonej gospodarki oraz poprawie ochrony środowiska sprzyjają technologie proekologiczne i zapewniające redukcję emisji spalin, do czego przyczynia się m.in. elektromobilność.

72
Biblioteka

73
Współpraca