Numer 11/2019

Transport technologiczny

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

22

O barierach hamujących wdrażanie nowych technologii w obszarze transportu technologicznego, skutecznych sposobach ich przełamywania, potencjale rozwojowym mobilnych rozwiązań oraz korzyściach z zastosowań systemów AUTONOMY@WORK i VERSABOT 500 mówi Mateusz Wiśniowski, CTO Robotics Expert i współzałożyciel spółki VersaBox, odpowiedzialny za technologię systemu VersaBox oraz jego wdrożenia.

Więcej

Temat numeru

26

Zgodnie z definicją na trans­port technologiczny składają się urządzenia pozwalające na przemieszczanie dóbr w cza­sie realizacji procesu techno­logicznego wytwarzania lub magazynowania. Nowoczesne rozwiązania tego typu są wspo­magane urządzeniami automa­tyki oraz oprogramowaniem in­formatycznym.

Więcej

33

W języku angielskim pojęcie automatyzacji oznacza zarów­no proces, jak i technologię. Proces to zautomatyzowane procesy produkcji, z kolei tech­nologia to automatyzowanie tych procesów. Właśnie w tak kompleksowy sposób do au­tomatyzacji podchodzi firma SEW-Eurodrive.

Więcej

36

Znaczenie chwytaków ma­gnetycznych wyraźnie wzrosło wraz z automatyzacją załadun­ku i rozładunku w obrabiarkach oraz przenoszenia surowców ferromagnetycznych. Zapew­niają one bowiem dużą gęstość mocy i wydajność energetycz­ną przy bardzo dogodnym kon­turze zewnętrznym.

Więcej

38

Przemysł 4.0 i perspektywa automatyzacji wszystkich procesów jest sposobem rozwoju i podniesienia wydajności przedsiębiorstwa. Obserwuje się stały wzrost sprzedaży robotów przemysłowych oraz rosnące zainteresowanie robotami współpracującymi. Roboty zaczynają pełnić rolę współpracowników, których potencjał wykorzystywany jest przez ludzi. Procesy stają się tańsze i bardziej efektywne, a produkty czy usługi lepiej wykonane, niż zrobiłby to człowiek. Kooperacja ludzi z robotami rozwija przedsiębiorstwa, otwiera nowe szanse, wpływa na wzrost poziomu wiedzy. W obliczu zachodzących zmian od pracownika wymaga się świadomości i umiejętności, ale jego praca jest też wyjątkowo cenna.

Więcej

Przegląd sprzętu i aparatury

42

Cechami charakteryzującymi wydajny i efektywny proces produkcyjny jest wysoka ja­kość oraz powtarzalność. Ich osiągnięcie jest możliwe dzięki regularnym kontrolom różnego rodzaju parametrów. Parametry te są wyznacznikami prawidło­wego funkcjonowania danego procesu technologicznego.

Więcej

50

Wysoka dokładność, powta­rzalność i bezpieczeństwo, legalizacja zgodnie z prawem w Polsce i łatwe stosowanie w szybkim, automatycznym wydawaniu cieczy ‒ oto naj­ważniejsze z wartościowych cech, które mają instalacje pomiarowe Endress+Hauser do automatycznej obsługi cystern drogowych i kolejo­wych. W odróżnieniu od wagi najazdowej zapewniają one wysoką przepustowość wyda­wania lub przyjmowania towa­rów oraz bezobsługowe rozli­czenia finansowo-księgowe. Zgodność z ISO 9001 gwaran­tuje wysoką jakość produktów i usług Endress+Hauser.

Więcej

52

Sprężone powietrze jest wyko­rzystywane w wielu procesach przemysłowych, w których ko­nieczna jest jego stała kontrola. Odpowiednio prowadzony mo­nitoring pozwala uniknąć wielu poważnych usterek, a także zwiększyć wydajność produkcji. Dziś jest to możliwe nawet przy użyciu jednego czujnika.

Więcej

54

Czujniki optoelektroniczne są obecnie jednym z najpopular­niejszych rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej. Ko­rzysta z nich wiele przedsię­biorstw – głównie ze względu na fakt, że wspomagają two­rzenie wielu różnych aplikacji. W przeciwieństwie do czujni­ków zbliżeniowych, których bu­dowa oparta jest na technologii indukcyjnej bądź pojemnościo­wej, czujniki optoelektroniczne mają bardzo duży zakres wy­krywania – stąd ich rosnąca popularność.

Więcej

58

Zgrzewanie w podczerwieni jest relatywnie nową techniką sto­sowaną do montażu elementów z tworzyw sztucznych. Firma Yanfeng Automotive Interiors, czołowy światowy dostawca paneli przyrządów i systemów kokpitu, paneli drzwiowych, konsoli podłogowych i konsoli sufitowych, wdrożyła niedawno tę technikę w swoim zakładzie w Louisville (w stanie Kentucky w USA) do łączenia części krat­ki odszraniacza pojazdu Ford Escape. Kamery termowizyjne FLIR monitorują cały proces i pozwalają zapewnić wysoką jakość i powtarzalność spoin w podczerwieni.

Więcej

Prawo i normy

62

Patent to tytuł ochronny przy­znawany na wynalazki przez Urząd Patentowy RP, dający uprawnionemu z patentu pra­wo do wyłącznego korzystania z wynalazku na terytorium Rze­czypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo wła­sności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., uprawniony z patentu na wynalazek może uzyskać patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które ma cechy wynalazku, a nie może być stosowane sa­moistnie. Taki patent nazywany jest patentem dodatkowym i jest udzielany do patentu głównego.

Więcej

64

Agile jest popularnym od kilku lat sposobem prowadzenia projektów, wywodzącym się z branży informatycznej. Po raz pierwszy został zdefiniowany w Manifeście Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania (Manifesto for Agile Software Development) przygotowanym przez 17 osób ze środowiska informatycznego podczas pobytu na nartach w Utah w 2001 r.

Więcej

Rynek

66

Firma Elesa+Ganter Polska wprowadziła nową serię po­kręteł sterujących MBR, które dzięki ponadczasowemu desi­gnowi oraz dostępnym warian­tom wykonania uzupełniają do­tychczasową ofertę w tej grupie produktowej.

Więcej

67

Firma Elesa+Ganter uzupełniła grupę dociskaczy o dociski pneu­matyczne serii GN 875 i GN 876. Nowe elementy stanowią roz­szerzenie linii produktów prze­znaczonych do oprzyrządowania pneumatycznego stosowanego w maszynach i urządzeniach.

Więcej

68

Od kilku lat obserwujemy bar­dzo dynamiczny wzrost zain­teresowania robotami współ­pracującymi. Jak szacuje Międzynarodowa Federacja Robotyki IFR, segment robo­tów kolaboracyjnych będzie należał do najszybciej rozwi­jających się w całej branży ro­botów. Dynamika wzrostu tego sektora w najbliższej dekadzie ma być ponad trzykrotnie więk­sza niż całego rynku robotów i do 2025 r. koboty mają sta­nowić ponad 30% sprzedaży wszystkich dostarczonych ro­botów przemysłowych.

Więcej

71
Nowy wymiar mocy. Płaski bezszczotkowy serwomotor DC

Wiele aplikacji – np. w robo­tyce, protezach, automaty­ce laboratoryjnej, technologii medycznej czy wyposażeniu kabin samolotowych – wy­maga jak najkrótszych silni­ków z wirnikiem zewnętrznym o dużym momencie, ze wzglę­du na ograniczoną przestrzeń instalacji. Bezszczotkowy ser­womotor DC serii BXT firmy FAULHABER podniósł po­przeczkę w tym segmencie rynku. Silniki BXT wyznaczają nowe standardy, zapewniając znacznie większe momenty ob­rotowe niż było to dotychczas możliwe w tej klasie napędów.

72

Firma igus rozbudowała usługę druku 3D, wprowadzając meto­dę formowania wtryskowego za pomocą drukowanych narzędzi do szybkiej produkcji bezobsłu­gowych części specjalnych.

Więcej

73

Tempo rozwoju techniki w ostat­nim dziesięcioleciu zapiera dech w piersiach. Od urządzeń mobilnych, Big Data, sztucznej inteligencji (SI) i Internetu Rze­czy, po robotykę, blockchain, druk 3D i widzenie maszynowe, przemysł przebojem wkroczył w erę transformacji. Strate­giczne planowanie przyjęcia i wykorzystania niektórych lub wszystkich tych technologii bę­dzie miało kluczowe znaczenie dla przemysłu wytwórczego. Dlatego firmy, które mogą szyb­ko przekształcić swoje fabryki w inteligentne centra automa­tyki, odniosą długoterminowe korzyści z tych inwestycji.

Więcej

74

Firma Murrelektronik rozbudo­wała portfolio o produkty, które ułatwiają zdecentralizowaną instalację i doskonale spraw­dzają się w integracji urządzeń IO-Link.

Więcej

76

Ostatnie ataki ransomware na amerykańskie firmy chemicz­ne Hexion i Momntive czy Norsk­-Hydro – globalnego producenta aluminiowych odlewów dla prze­mysłu samochodowego – po­kazują, jak trudna i złożona jest ochrona zintegrowanych syste­mów automatyki OT i IT przed atakiem cybernetycznym.

Więcej

78

Naturalnym trendem w dziedzi­nie automatyki przemysłowej jest wprowadzanie na rynek kompleksowej oferty urządzeń sterujących jednego produ­centa. Firmy starają się jedno­cześnie ułatwić użytkownikom implementację swoich rozwią­zań przez tworzenie progra­mów do konfiguracji poszcze­gólnych aparatów. Najczęściej są to oddzielne programy, które służą tylko i wyłącznie do usta­wiania oraz wysterowania jed­nego urządzenia. Unitronics, idąc o krok dalej, wprowadził uniwersalny software, który pozwala zaprogramować PLC, HMI oraz falownik w jednej aplikacji. Umożliwia to korzy­stanie z jednej bazy danych (w przypadku programowania PLC oraz HMI) oraz prostej i przyjemnej konfiguracji całego falownika.

Więcej

79

Samodzielnie funkcjonująca wcześniej marka NovoNox, pod nową nazwą NOVOnox hygie­nic, została w ubiegłym roku w całości wcielona do przed­siębiorstwa HEINRICH KIPP WERK. Dzięki temu przedsię­biorstwo mogło poszerzyć do­tychczasowy asortyment o dział wyrobów ze stali nierdzewnej, a klienci NovoNox zyskali do­stęp do rozbudowanej sieci logistycznej i serwisowej, którą dysponuje firma KIPP.

Więcej

Wydarzenia

80
Technologie i innowacje dla przemysłu przyszłości

61. edycja Międzynarodowych Targów Maszynowych MSV w Brnie w Czechach zgroma­dziła na terenach ekspozy­cyjnych spółki Veletrhy Brno ponad 1600 wystawców z kil­kudziesięciu krajów świata. Równolegle z targami MSV odbyły się dwie imprezy: Mię­dzynarodowe Targi Transportu i Logistyki dla sektora transportu oraz Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska ENVITECH, na któ­rych prezentowano ekologiczne rozwiązania dla przemysłu. Za­równo liczny udział wystawców, jak i odwiedzających targowe ekspozycje, którzy przybyli z raju i z zagranicy potwierdza mocną pozycję targów w Euro­pie Środkowo-Wschodniej.

86
Energia niezbędna do sukcesu. 32. edycja targów Energetab

Nowoczesne urządzenia, aparatura i technologie dla przemysłu energetycznego – to stały element jesieni w Bielsku-Białej. Nie inaczej było w tym roku. W dniach 17–19 września 2019 r. u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego odbyła się 32. edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich Energetab.

92
Implementacja fabryki 4.0 w polskich realiach

 Debaty, dyskusje, spotkania przy round tables i wszechobec­ny temat ultrainnowacyjnej pro­dukcji – tak przebiegał jesienny kongres Forum Nowoczesnej Produkcji IndustryTech, zor­ganizowany przez firmę MMC Polska w warszawskim hotelu Arche w dniach 23–24 wrze­śnia 2019 r.

95
Sto lat SEP

Pierwszego dnia 32. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB, 17 września 2019 r., Bielsko-Bialski Oddział SEP zorganizował okolicznościową konferencję związaną z obchodzonym w tym roku 100-leciem Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

96
Biblioteka

97
Współpraca

Ludzie

99
Dinesh Musalekar, prezes spółki Lumel