Numer 9/2019

Automatyka w branży transportu szynowego

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Wieloobszarowa automatyzacja. Rynek dyktuje strategię

Najważniejsze korzyści z automatyzacji transportu szynowego, mocne i słabe jej obszary, przyszłość rozwiązań kompleksowych oraz potencjał i wyzwania zwią­zane z ich rozwojem – o tym i nie tylko mówi Piotr Glinka, prezes spółki Turck Polska.

Temat numeru

28
Automatyka w branży kolejowej

Nowoczesne pojazdy szynowe oraz urządzenia im towarzyszą­ce nie obejdą się bez zaawan­sowanych systemów automa­tyki i sterowania. Rozwiązania w tym zakresie dotyczą zarów­no samych pojazdów, jak i infrastruktury sterującej oraz zasilającej.

36
Wiek cyfrowy w kolejnictwie. Digitalizacja i standaryzacja technologii sygnalizacji

Opracowanie europejskiej mo­dułowej technologii systemów sterowania kolejowego wraz z uniwersalnym protokołem bezpiecznej komunikacji to cel, jaki postawiło przed sobą kon­sorcjum EULYNX, grupa 12 eu­ropejskich przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą kolejową. Na targach Innotrans 2018 zostały zaprezentowane techniczne możliwości wynika­jące z tej koncepcji, bazującej na budowie modularnego sys­temu sterowania rozjazdami połączonymi protokołem Ra­STA z blokadą liniową regulu­jącą ruch na szlaku. Pracę kon­sorcjum wspiera firma Pilz, a jej system sterowania PSS 4000-R został wykorzystany w aplikacji jako sterownik obiektowy.

38
Tachografy kolejowe

Tachograf kolejowy jest urzą­dzeniem wykorzystywanym do monitorowania i rejestrowa­nia parametrów związanych z pracą pojazdów szynowych. Najnowsze modele tachogra­fów umożliwiają sterowanie urządzeniami peryferyjnymi pociągu, np. blokowanie drzwi po przekroczeniu zadanej pręd­kości, monitorowanie czujno­ści maszynisty (tzw. czuwak), wyzwalanie alarmu po przekro­czeniu maksymalnej tempera­tury silnika itp.

45
Złącze HAN 1A

Han 1A to kompaktowe, solid­ne i uniwersalne złącze prosto­kątne do transmisji na wszyst­kich poziomach Przemysłu 4.0 (dane, sygnały, zasilanie). Użyt­kownicy mogą je stosować w celu stworzenia wszelkich niezbędnych interfejsów, np. dla małych i średnich napędów.

Przegląd sprzętu i aparatury

46
Monitoring systemów automatyki

W nowoczesnym, konkuren­cyjnym pod względem jako­ści przedsiębiorstwie, praca maszyn, gniazd produkcyj­nych, urządzeń wspomaga­jących produkcję, czy całych linii produkcyjnych musi być monitorowana w czasie rze­czywistym. Co więcej, zbiera­ne dane powinny być przy tym wiarygodne, gdyż ewentualne błędy mogą prowadzić nie tyl­ko do powstawania braków, ale zatrzymania całej produkcji.

52
Efektywna komunikacja od urządzeń brzegowych aż do chmury

Zdalne systemy sterowania od lat rozwijają się w różnych gałęziach przemysłu. Idea Internetu Rzeczy pokazuje, iż kierunek rozwoju sieci przemysłowych to łączenie ich przez sieć globalną, w celu stałej kontroli i zbierania danych pomiarowych. Obecnie dostępne są innowacyjne narzędzia i infrastruktura, które razem tworzą synergiczne połączenie, łatwiejsze do wdrożenia niż kiedykolwiek wcześniej.

56
Panele webowe z obsługą HTML5. Alternatywa dla komputerów przemysłowych

Jak na panelu operatorskim można przedstawić wizualiza­cję? Jednym z uniwersalnych sposobów, który dodatkowo umożliwia działanie na innych panelach lub urządzeniach, jest stworzenie wizualizacji webowej, czyli takiej, która jest przedstawiana za pośrednic­twem przeglądarki internetowej. Wizualizacja działa na serwe­rze web, ale może być ogląda­na na dowolnym urządzeniu, które ma dostęp do Internetu i może otworzyć przeglądarkę internetową.

Prawo i normy

58
Strategie rozwoju sztucznej inteligencji na świecie

Wyścig w rozwijaniu sztucz­nej inteligencji jest nazywa­ny współczesnym wyścigiem kosmicznym. Coraz więcej państw na świecie zaczyna przyjmować szczegółowe stra­tegie mające na celu promowa­nie badań nad SI i jej wdrażanie w różnych sektorach gospodarki.

60
Cyfrowy łańcuch dostaw okiem prawnika

Cyfrowe łańcuchy dostaw (digital supply chains) są kluczowym elementem Przemysłu 4.0. Od tradycyjnych różnią się tym, iż umożliwiają zbieranie, integrowanie, interpretowanie i wykorzystywanie wysokiej jakości danych w czasie rzeczywistym. Cel ten jest osiągany przy zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych, takich jak rozpoznawanie obrazów, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe oraz coraz bardziej popularna technologia blockchain.

Rynek

62
Nowa generacja modułów obrotowych i wahliwych

Niezależnie od tego czy w grę wchodzą duże obciążenia, czy krótkie cykle – od modułów obrotowych i wahliwych stale wymaga się zapewnienia lep­szej wydajności przenoszenia i montażu. W ostatnich latach firma SCHUNK, będąca liderem kompetencji w dziedzinie syste­mów chwytakowych i technolo­gii mocowań, systematycznie rozbudowywała modułowe wa­rianty elementów obrotowych, opracowując wyjątkowo dyna­miczne, inteligentne i adapto­walne komponenty.

65
Inteligentna prowadnica zapewnia kontrolę zużycia łożysk

Celem inżynierów igus było umożliwienie wykrywania zu­życia wkładek w systemach liniowych na wczesnym eta­pie. Stało się to możliwe dzięki opracowanej przez nich no­wej, inteligentnej prowadnicy liniowej. Inteligentny czujnik we wkładkach łożyskowych mierzy zużycie wkładki ślizgo­wej i generuje alarm o osią­gnięciu limitu określonego indywidualnie dla aplikacji. Zwiększa to niezawodność oraz pozwala na zaplanowanie konserwacji z wyprzedzeniem i uniknięcie nieoczekiwanej awarii systemu.

66
Monitorowanie wymienników ciepła obniża koszty produkcji

Deon Rae, szef Centrum Do­skonałości IIoT w koncernie paliwowym Chevron w jed­nym z wywiadów stwierdził, że „w całym koncernie jest zainstalowanych ponad 5000 wymienników ciepła i dzięki po­znaniu stanu tych urządzeń bę­dziemy mogli zapobiegać nie­planowanym przestojom oraz ograniczać liczbę zaplanowa­nych napraw, co może w ciągu roku przynieść miliony dolarów oszczędności”. Tę wypowiedź potwierdzają statystyki, któ­re umieszczają nieprawidło­wą pracę wymienników ciepła na czele przyczyn nieplanowa­nych spowolnień produkcji lub przestojów.

69
Klucz zwiększa bezpieczeństwo. Pokrętła z kluczem firmy KIPP

Uchwyty i przyciski KIPP słu­żą do ręcznego mocowania i zaciskania. Są stosowane np. w budowie maszyn, na­rzędzi, instalacji i urządze­niach kontrolujących oraz me­dycznych. Uchwyty z kluczem zyskują przewagę nad innymi podobnymi rozwiązaniami, zwłaszcza w obszarach istot­nych dla bezpieczeństwa – za­pobiegają nieuprawnionemu zwolnieniu oprawki lub połą­czenia. Portfolio firmy KIPP w tym zakresie zostało ostatnio rozbudowane.

70
Przemysłowe switche Ethernet dla aplikacji IIoT

Budowa i wymagania stawia­ne systemom komunikacyj­nym dla automatyki przemy­słowej zasadniczo różnią się od tych stawianych sieciom teleinformatycznym. W auto­matyce najważniejszymi kry­teriami są stabilność, ciągłość działania i integralność.

Aplikacje

72
Osobisty napój? To już możliwe dzięki elastycznej produkcji z ACOPOStrak

Internet i handel w sieci zmie­niły zachowania konsumentów. Szczególnie młodzi ludzie z po­kolenia epoki cyfrowej zdecydo­wanie wolą ofertę uwzględnia­jącą indywidualne preferencje od anonimowości masowej pro­dukcji. Aby sprostać rosnące­mu zapotrzebowaniu na sper­sonalizowane produkty, firma Krones opracowała „Bottling on Demand” – studium koncep­cyjne linii rozlewniczych opar­tych na systemie transportu ACOPOStrak autorstwa B&R.

Wydarzenia

76
Polski pionier Przemysłu 4.0. Trzy dekady marki WIŚNIOWSKI

Z okazji 30-lecia nowosądec­ka firma WIŚNIOWSKI, znana w branży budowlanej jako do­stawca bram, ogrodzeń, drzwi i okien, 31 lipca 2019 r. zapro­siła przedstawicieli mediów do zwiedzenia fabryki i zapo­znania się z procesem produkcji. Produkcja w firmie realizowana jest w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością. Zaproszeni z okazji jubileuszu goście uczestniczyli również w uroczystej gali, która odby­ła się w Heron Live Hotel nad Jeziorem Rożnowskim. Za­równo firma WIŚNIOWSKI, jak i hotel należą do Andrzeja Wiśniowskiego.

81
Biblioteka

Przemysł 4.0

89
Słownik pojęć

Współczesna robotyka

85
Innowacyjne projekty

Wyzwania Edukacji 4.0 w teorii i praktyce

108
Współpraca

Ludzie

110
Rafał Tutaj, szef działu robotów, Elmark Automatyka