Numer 11/2023

Jak udoskonalić procesy logistyki

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
KIPP Polska wdraża ideę Przemysłu 4.0

O zasadach organizacji produkcji i logistyki firmy KIPP w Polsce, ewolucji systemów pozycjonujących i mocujących oraz plusach udziału w wydarzeniach targowych mówi Przemysław Słaby, dyrektor KIPP Polska.

Temat numeru

26
Jak udoskonalić procesy intralogistyki

Intralogistyka to nie tylko, jak mogłoby się wydawać, transport surowców czy produktów i dedykowane mu urządzenia, ale pojęcie to obejmuje cały szereg procesów planowania i automatyzacji transportu, przepływów magazynowych czy zarządzania zapasami. Nowoczesna, zautomatyzowana logistyka ma na celu optymalizację wszystkich tych procesów.

32
Harmonia działania

Intralogistyka przyszłości jest cicha i praktycznie niezauważalna. Pojazdy sterowane automatycznie suną po hali fabrycznej, z najwyższą precyzją obsługując stacje dokowania – a wszystko to dzieje się niemal bezgłośnie. Gdyby nie hałas pracujących maszyn, można byłoby usłyszeć, jak serca dostawców usług intralogistycznych biją szybciej z radości.

34
Możliwość automatyzacji transportu wewnętrznego z MOBOT TRANSPORTER T15

Jedną z metod usprawnienia systemu transportu wewnętrz­nego jest częściowa lub cał­kowita automatyzacja. Auto­matyczne wózki transportowe typu AMR, takie jak roboty mobilne MOBOT produkowa­ne przez polską firmę WObit, mogą w pełni samodzielnie po­ruszać się w swoim obszarze roboczym, przewożąc rozma­ite ładunki i sprawnie omijając pojawiające się na ich drodze przeszkody. Z najnowszym ro­botem z oferty WObit możliwo­ści robotyzacji procesów stały się jeszcze bogatsze.

Przegląd sprzętu i aparatury

38
Oprogramowanie przemysłowe

Oprogramowania przemysłowe znajdują coraz szerszą rzeszę odbiorców. W dobie Przemysłu 4.0 stają się nierozłącznym elementem automatyzacji procesów produkcyjnych. Aby sprostać wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości nowoczesne Przedsiębiorstwa implementują rozwiązania informatyczne dedykowane przemysłowi.

Rynek

44
Więcej niż HF: nowe urządzenia do odczytu/zapisu RFID

Firma Pepperl+Fuchs wpro­wadziła do swojej oferty dwa urządzenia do odczytu/zapisu RFID o wysokiej częstotliwo­ści. Nowe produkty łączą zale­ty technologii RFID o wysokiej częstotliwości z unikalnym za­sięgiem wykrywania. Te zalety wraz z zestawem dodatkowych funkcji zapewniają maksymalną elastyczność zastosowań i nie­zawodność procesów.

46
Oprogramowanie klasy MES w dobie cyfryzacji przemysłu

Systemy MES (Manufacturing Execution Systems) nabiera­ją znaczenia w nowoczesnym przemyśle, spełniając kluczo­wą rolę w zarządzaniu i moni­torowaniu procesów produkcyj­nych. W dobie Internetu Rzeczy (IoT) i Przemysłu 4.0 zapotrze­bowanie na takie systemy ro­śnie, a technologie takie jak Big Data stają się kluczowymi na­rzędziami wspierającymi te roz­wiązania. W tym kontekście OmniMES firmy MultiProjekt wyznacza nowe standardy.

48
Pracownia Badań i Certyfikacji EMC na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

W obecnych czasach coraz częściej korzystamy z różno­rodnych urządzeń elektronicz­nych i elektrycznych – od tele­wizorów, przez smartfony, po sprzęt domowy i systemy uży­wane w energetyce czy teleko­munikacji. Każde z nich bazuje na wykorzystaniu pól elektro­magnetycznych. Ale czy kie­dykolwiek zastanawiamy się, czy te urządzenia nie wchodzą ze sobą w konflikt i wzajemnie się nie zakłócają albo jak są chronione przed wpływem ze­wnętrznych pól elektromagne­tycznych? To kluczowe pyta­nia, na które odpowiedzi szuka pracownia zlokalizowana na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne­go (ZUT) w Szczecinie.

Wydarzenia

51
ANEXPO 2024 – spotkanie dla branży automatyki przemysłowej

Targi branży automatyki prze­mysłowej z roku na rok cieszą się coraz większym zaintere­sowaniem dystrybutorów, inte­gratorów, specjalistów działów utrzymania ruchu oraz inżynie­rów z całego świata.

52
W kierunku energetycznej transformacji. 36. edycja targów Energetab

W Bielsku-Białej po raz 36. odbyły się Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie Energetab. Przez trzy dni – od 12 do 14 września 2023 r. – tereny ZIAD były miejscem spotkań przedstawicieli bran­ży energetyki i elektrotechniki – producentów, dystrybutorów, twórców nowoczesnych techno­logii z ich użytkownikami – któ­rzy licznie przybyli, aby uczest­niczyć w tym wydarzeniu.

57
Elastyczna produkcja a roboty mobilne

8 i 9 listopada 2023 r. w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii we Wrześni Omron zorgani­zował wydarzenie Flexible Ma­nufacturing Roadshow. Impreza jest organizowana cyklicznie w różnych krajach Europy.

58
100-lecie firmy Phoenix Contact

12 października 2023 r. w Łodzi firma Phoenix Contact świętowała wspólnie z partnerami oraz wieloletnimi pracownikami jubileusz 100-lecia działalności.

60
Nowoczesne technologie i potrzeby biznesowe w jednym miejscu

Od 24 do 26 października 2023 r. centrum Ptak Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzy­nie stało się po raz kolejny platformą prezentacji różnych rozwiązań technologicznych i rozmów przedstawicieli świa­ta przemysłu. Wśród przedsta­wianych rozwiązań znalazła się m.in. szeroka gama kom­ponentów do zautomatyzowa­nej produkcji, robotów, a także obrabiarek i systemów produk­cyjnych do cięcia i formowania. Polscy i zagraniczni wystawcy reprezentowali wiele gałęzi przemysłu, w tym kolejnictwo, obróbkę metali, lakiernictwo, metalurgię czy spawalnictwo.

Prawo i normy

64
Krok w stronę cyfrowej rewolucji. Zagrożenia i możliwości upowszechnienia sieci 5G w Polsce

18 października 2023 r. był historycznym dniem dla pol­skiego rynku telekomunika­cji. Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zakończyła się aukcja częstotliwości 5G. Każ­dy z czterech najważniejszych polskich operatorów (Polkom­tel, P4, Orange i T-Mobile) zdo­był blok o szerokości 100 MHz, przynosząc budżetowi państwa ponad 1,9 mld złotych. Decyzje rezerwacyjne zostaną wydane w grudniu, a operatorzy będą mieli 14 dni na dokonanie płat­ności i uzyskanie pozwolenia radiowego.

68
Biblioteka

70
Współpraca