Numer 4/2019

Pomiar wielkości nieelektrycznych

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24

O jasnych i ciemnych stronach rewolucji technologicznej, ewolucji interakcji człowiek–maszyna, zmianach, jakie warto uwzględnić przy wprowadzaniu digita­lizacji do procesów produkcyjnych i innych aspektach przemysłowej transformacji rozmawiamy z Piotrem Kozuniem, Plantweb Sales & Marketing Managerem w firmie Emerson Process Management.

Więcej

Temat numeru

28

Do prawidłowego działania zautomatyzowanych syste­mów w przemyśle konieczne jest kontrolowanie różnego rodzaju wielkości fizycznych. Pomiary tych wielkości mają na celu dostarczanie infor­macji do sterownika na temat aktualnej sytuacji w poszcze­gólnych elementach systemu. Ten z kolei może odpowied­nio reagować na zachodzące zmiany i sterować elementami wykonawczymi w taki sposób, aby kontrolowany przez niego proces był możliwie najbardziej efektywny.

Więcej

36

W analizie gazu SF6 najważniej­szy jest pomiar wilgotności, któ­ry pozwala określić zawartość pary wodnej w komorze ga­zowej. Zanieczyszczenia typu wilgoć czy powietrze są skład­nikami reakcji podczas gasze­nia łuków i przełączania. Obec­ność zanieczyszczeń w gazie jest spowodowana przez nie­prawidłowe używanie sprzętu serwisowego lub niewystarcza­jący sprzęt do obsługi. Istnieją jednak również inne przyczyny, np. niekompletne opróżnienie komory gazowej po transpo­rcie, nieodpowiednie napełnie­nie zbiornika gazu, przenikanie gazu przez materiały, z których została wykonana komora, czy nieszczelności.

Więcej

Przegląd sprzętu i aparatury

38

W wielu aplikacjach automaty­ki przemysłowej, do sterowa­nia ruchem części elementów wykonawczych niezbędna jest precyzyjna informacja o ich położeniu. Do jej wyznaczania używane są liniowe i kątowe przetworniki położenia, które przekształcają ruch mecha­niczny na sygnał elektryczny lub sygnał cyfrowy, który wy­korzystywany jest w procesach sterowania.

Więcej

44

Pomiar za pomocą bezkontak­towych, indukcyjnych czujników liniowego położenia był dotych­czas ograniczony do krótkich odległości. Dzięki rozbudowa­niu serii LI firmy Turck obecnie jest możliwe dokonywanie po­miarów na długości nawet 2 m.

Więcej

46

Enkodery to urządzenia, bez których nowoczesny przemysł właściwie by nie istniał. To dzię­ki nim możliwy jest dokładny pomiar istotnych odległości, co wpływa na sprawność au­tomatyzacji procesów produk­cyjnych.

Więcej

49

Wykorzystanie Internetu oraz wewnętrznych sieci przemysło­wych przynosi nam coraz wię­cej korzyści. Najpopularniejsze sieci, takie jak Ethernet, stają się skutecznym narzędziem w rękach administratora, któ­ry w jednym miejscu może sprawować pełną kontrolę nad wszystkimi procesami zacho­dzącymi w fabryce.

Więcej

Prawo i normy

50

W polskim prawodawstwie przepisy ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Prze­mysłowej wyłączają co do zasa­dy programy komputerowe jako takie z grona patentowalnych wynalazków. Jednak w wielu krajach, zarówno w prawodaw­stwie, jak i w praktyce urzędów patentowych, przewiduje się ochronę patentową rozwiązań wspomaganych programem do maszyn cyfrowych.

Więcej

Wydarzenia

53
Złota piątka

Za nami jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów Automaticon. Nieodłącznym elementem wydarzenia, które w tym roku świętowało 25-lecie istnienia, jest wręczenie Złotych Medali, przyznawanych innowacyjnym rozwiązaniom.

Rynek

54

Chwytak SCHUNK Co-act EGL-C o długim skoku to kamień mi­lowy na drodze do osiągnięcia kompleksowej współpracy czło­wieka z robotem. Jako pierwszy na świecie chwytak o długim skoku zapewnia siłę chwytania do 450 N w połączeniu z długim – 42,5 cm – skokiem na palec. Ten inteligentny chwytak na­daje się do przenoszenia de­tali o masie do 2,25 kg i może być wykorzystywany w różnych zastosowaniach. Dodatkowo do czasu wprowadzenia po­dzespołów na rynek pod koniec 2019 r. DGUV wyda certyfikat potwierdzający możliwość ich stosowania w obszarach obej­mujących współpracę człowieka z robotem.

Więcej

56

We wszystkich gałęziach przemysłu ciężkiego zadaniem suwnic jest podnoszenie sprzętu oraz towarów w ramach produkcji lub transportu. Dążenie do poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracy oznacza, że dźwigi i suwnice w coraz większym stopniu przyczyniają się do poprawy standardów w przemyśle ciężkim.

Więcej

58

W automatyce przemysłowej można spotkać kilka mecha­nizmów tworzenia redundant­nych połączeń między krytycz­nymi węzłami sieci Ethernet. Najbardziej popularne są pro­tokoły RSTP (802.1w) i MSTP (802.1s), stosowane powszech­nie od 2001 r. Niestety protokoły STP potrzebują od kilku sekund do kilku minut na przywrócenie komunikacji. W wielu aplika­cjach przemysłowych tak długi czas rekonfiguracji sieci jest nie­dopuszczalny, ponieważ utrata połączenia ze sterownikiem PLC może spowodować niewłaściwie wysterowanie układów I/O. Aby zastosowanie sieci Ethernet było w takich przypadkach możliwe, część producentów przemysło­wych przełączników do sieci Ethernet opracowało własne protokoły redundancji, w więk­szości bazujące na tworzeniu redundantnego pierścienia.

Więcej

60

Gama kolorystyczna elementów ELECOLORS firmy Elesa+Ganter, na którą do tej pory składały się kolory  pomarańczowy, szary, żółty, niebieski, czerwony i czarny, została rozszerzona o kolor zielony (RAL 6017).

Więcej

61

Uchwyty funkcyjne GN 422 i przełączniki GN 3310 to nowe produkty wprowadzone na ry­nek przez firmę Elesa+Ganter.

Więcej

62

Precyzyjny pomiar napięcia za pomocą miniaturowego kom­putera zwykle nie jest możliwy bez dodatkowych akcesoriów. Firma Measurement Compu­ting, producent profesjonalnych kart pomiarowych, opracowa­ła pierwszy precyzyjny moduł pomiarowy przeznaczony dla Raspberry Pi.

Więcej

64
Biblioteka

65
Współpraca

Ludzie

66
Bogusław Krasuski, Sales Manager Channel & Panel, Omron Electronics