Numer 10/2015

Zarządzanie utrzymaniem ruchu w produkcji

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    10,00 zł

  • Wersja PDF

    10,00 zł

Z branży6

Produkty12

Rozmowa

Dziś liczy się możliwość integracji urządzeń – rozmowa z Pawłem Naglikiem, dyrektorem zarządzającym Kubler Sp. z o.o.20

O rosnącym popycie na enkodery z interfejsami sieciowymi, roli integra­cji i kontroli urządzeń, a także coraz większym zainteresowaniu wspar­ciem posprzedażowym z Pawłem Naglikiem, dy­rektorem zarządzającym Kubler Sp. z o.o. rozma­wia Urszula Chojnacka.

Więcej

Technika

Systemy informatyczne w służbie produkcji24

Trudno dziś wyobrazić sobie dużą czy nawet średniej wielko­ści firmę działającą bez wspar­cia systemów informatycznych. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych jednym z naj­popularniejszych i najczęściej wdrażanych systemów jest ERP (ang. Enterprise Resour­ce Planning), który w perspek­tywie krótkofalowej przekłada się na usprawnienie produkcji, zaś w długofalowej może po­móc w budowie przewagi kon­kurencyjnej.

Więcej

Wybór systemu SCADA – czym się kierować?32

Obsługa operatorska nowo­czesnej linii produkcyjnej była­by praktycznie niemożliwa bez interfejsu służącego do stero­wania. System SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) sprawdza się jako system kontroli maszyn/linii technologicznych – zamiast aplikacji HMI lub jako nadrzęd­ny system wizualizacji.

Więcej

Jak dobrać wizualizację na miarę potrzeb?38

Rozważając wybór technologii do wizualizacji danych należy w pierwszej kolejności zasta­nowić się, czy efektem pożą­danym przez użytkownika po­winien być prosty system HMI (Human Machine Interface) czy rozbudowany i rozwojowy system SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

Więcej

ASIX MOBILE – monitoring i sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych40

Rosnące wymagania wzglę­dem współczesnych systemów sterowania odnośnie optymali­zacji produkcji i potrzeba mini­malizacji strat spowodowanych przestojami rodzą konieczność błyskawicznego informowania operatorów i specjalistów służb utrzymania ruchu o zakłóce­niach występujących w pracy urządzeń oraz dostarczania im pełnej diagnostyki ułatwiają­cej szybkie usuwanie usterek. Odpowiedzią na to wyzwanie jest Asix Mobile – moduł pro­gramowy umożliwiający nadzór i sterowanie procesami prze­mysłowymi z poziomu tabletów i smartfonów.

Więcej

Przegląd sprzętu i aparatury

Kluczowy element współczesnych napędów. Przegląd przemienników częstotliwości44

Aplikacje napędowe wymaga­jące dużej dynamiki regulacji prędkości i utrzymania wyso­kiego momentu determinowały niegdyś jednoznacznie zasto­sowanie układów z silnikami prądu stałego. Rozwój tech­nik sterowania, a szczególnie upowszechnienie układów mikroprocesorowych, umożli­wił zastąpienie ich prostszymi i tańszymi w eksploatacji silni­kami asynchronicznymi stero­wanymi za pomocą przemien­ników częstotliwości.

Więcej

Wszechstronne i ekonomiczne – przemienniki częstotliwości LENZE serii SMV 57

Najważniejsze wyzwania, jakie stawia przyszłość, są związane z obniżaniem kosztów produk­cji, oszczędnością czasu oraz ze wzrostem niezawodności. Obecny proces produkcji ma­szyn wymaga szybkiego pro­jektowania i jeszcze szybszego uruchamiania. Takie wyzwania postawiła sobie firma Lenze, tworząc serię przemienników SMV.

Więcej

Przemienniki częstotliwości firmy Parker Hannifin59

Firma Parker, specjalizująca się w technologii sterowania i napędu, proponuje przemien­niki częstotliwości dedykowane różnorodnym zastosowaniom, wśród których na uwagę zasłu­gują ekonomiczne, kompakto­we falowniki AC10 czy seria AC30 z możliwością rozbudo­wanej komunikacji.

Więcej

Prawo i Normy

Bezpieczeństwo funkcjonalne – cz. III. Normy do PLC i układów sterowania maszynami61

Pojęcie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojawiło się w pracach normalizacyjnych Podkomitetu 65A IEC w 1985 r. w Montrealu. Było to związane z potrzebą znormalizowania wymagań dotyczących programowalnego sprzętu i jego oprogramowania stosowanego w technice zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zabezpieczania obiektów. Techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego są nierozerwalnie związane ze stosowaniem elektroniki programowalnej, której nie daje się w pełni sprawdzić tradycyjnymi technikami pomiarowymi i badawczymi ze względu na zbyt wielką mnogość stanów, które mogą przyjmować.

Więcej

Rynek

Bezkontaktowe blokady bezpieczeństwa AZM 20064

Bezkontaktowe blokady bezpieczeństwa AZM 200 firmy Schmersal zostały zaprezentowane po raz pierwszy kilka lat temu, a mimo to nadal uznawane są za produkt innowacyjny i wciąż budzą zainteresowanie nowych klientów. Dzieje się tak za sprawą cech, które odróżniają AZM 200 od blokad o elektromechanicznej zasadzie działania.

Więcej

Modernizacja sterowania bez przestojów – wdrożenie w firmie CHT/BEZEMA66

Przedsiębiorstwa nie mogą so­bie pozwolić na dłuższe przesto­je w produkcji podczas moder­nizacji technologii. W takim przypadku stopniowa migracja do nowych rozwiązań jest po­żądanym rozwiązaniem. Dzięki stopniowo wprowadzanym zmia­nom można zwiększyć dostęp­ność systemów i jednocześnie uniknąć długotrwałych przesto­jów. Przykładem dobrze zorga­nizowanej modernizacji i zmiany na nowocześniejszy system ste­rownia jest projekt migracji zre­alizowany u producenta specja­listycznych substancji chemicz­nych – w firmie CHT/BEZEMA

Więcej

Niezawodne procesy dzięki serii MS. Zespoły przygotowania sprężonego powietrza FESTO68

Seria MS ustala nowe standar­dy w zakresie rozszerzonego bezpieczeństwa, dostępności urządzeń i efektywnego wyko­rzystania energii. Dzięki wielu dostępnym funkcjom możliwa jest prosta integracja stosowa­nych rozwiązań.

Niezawodność od pokoleń – mikroprzełączniki Honeywell70

W dzisiejszym świecie nie wyobrażamy sobie życia bez prądu elektrycznego. Każdego dnia do produkcji wdrażane są nowe urządzenia, wykorzystujące rozmaite układy przetwarzające sygnały elektryczne. Umożliwia to rozwijająca się od prawie 200 lat technologia, przez niektórych nazywana czwartą rewolucją przemysłową. W ostatnich dziesięcioleciach zaowocowała ona stworzeniem komponentów, które znacznie usprawniły przesył sygnałów i danych.

Więcej

Projekt GREEN ECONOMY– optymalny dobór napędów72

Więcej niż 80 proc. wpływu na środowisko mają decyzje podejmowane już na etapie projektowania produktów, a ponad 10 proc. – ich właściwe użytkowanie. Mając to na uwadze, Unia Europejska wprowadza rozporządzenia dotyczące wymogów ekoprojektów dla różnych grup urządzeń. W 2015 r. weszły w życie kolejne, dotyczące silników elektrycznych i wentylatorów.

Więcej

Najnowszy trend w robotyce – czujniki siły i momentów obrotowych74

Wzrost udziału robotów w pro­cesach produkcyjnych połą­czony ze wzrostem komplika­cji procesów technologicznych wykonywanych przez roboty wymusza rozwój oprzyrządo­wania umożliwiający realizację postawionych zadań.

Więcej

Extendery USB I KVM – co to właściwie jest?75

Zdalny dostęp do urządzeń z interfejsem USB, np. magazynujących, od pewnego czasu jest wy­magany w aplikacjach przemysłowych. To samo dotyczy dostępu do komputerów znacznie odda­lonych od miejsca, w którym chcielibyśmy mieć do nich dostęp.

Więcej

Niezawodny przeładunek materiałów70

Niezawodny przeładunek ma­teriałów jest niezbędny w przy­padku każdego systemu transportowego – od centrów logistycznych po magazyny i porty lotnicze. Towary muszą być szybko i dokładnie dystry­buowane do określonego miej­sca przeznaczenia. W całym procesie kluczową rolę odgry­wa bezpieczeństwo i wydaj­ność.

Więcej

Wydarzenia

EUROPEAN ROVER CHALLENGE zakończony82

W tegorocznej edycji European Rover Challenge – odbywają­cych się w Polsce zawodów ła­zików marsjańskich dla studen­tów – rywalizowały 24 drużyny z całego świata, m.in. Stanów Zjednoczonych, Australii, Turcji, Bangladeszu, Egiptu czy Indii.

Więcej

Targi ENERGETAB 2015: energetyka i automatyka w centrum wydarzeń 78

28. edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów Biel­skich za nami. Energetab 2015 zgromadził ponad 730 wystaw­ców z 17 krajów Europy oraz Azji, którzy przedstawili najno­wocześniejsze rozwiązania dla energetyki. Wśród nich pojawiło się wielu przedstawicieli świata automatyki.

Więcej

Biblioteka83

Współpraca84

Ludzie

Witold Czmich, ASTOR Sp. z o.o.86