Numer 1-2/2019

Bezpieczna produkcja

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

23

O szybko rosnącym poziomie wiedzy odbiorców w zakresie bezpieczeństwa maszyn, wyzwaniach w obszarze automatyki budynkowej, najnowszych projek­tach i inwestycjach firmy, a także kluczowych odbiorcach i filarach działalności rozmawiamy z Januszem Komeckim, wiceprezesem firmy INSTOM.

Więcej

Temat numeru

26

Nadrzędną kwestią, którą na­leży poddać wnikliwej analizie podczas projektowania syste­mów automatyki i robotyki, jest temat bezpieczeństwa. Zada­niem producentów i integra­torów automatyki jest dbałość o zachowanie wszelkich norm związanych z bezpieczeń­stwem, tak aby do minimum ograniczyć zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi mających styczność z wdrażanymi przez nich systemami zautomatyzo­wanymi.

Więcej

33

Kurtyny świetlne to wygodne i popularnie stosowane roz­wiązania. Niewielkie wymiary, wysoka jakość i maksymalny poziom bezpieczeństwa to cechy, dzięki którym kurtyny bez­pieczeństwa SLC4 sprawdzą się w wielu aplikacjach prze­mysłowych.

Więcej

34

W obecnych czasach nikogo już nie dziwi fakt, że na liniach produkcyjnych pracują roboty. Jednym z  istotnych warunków miejsca pracy jest bezpieczeństwo człowieka. Jest to warunek, na który ze szczególną troską zwracają uwagę integratorzy, projektując stanowiska zrobotyzowane. Starają się w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo dla otoczenia w czasie pracy stanowiska zrobotyzowanego.

Więcej

36

W efekcie współpracy firmy Balluff i SIM powstał układ kontroli. Rozwiązanie to wpisuje się w standardy Przemysłu 4.0 dzięki inteligentnemu łączeniu standardowych komponentów, zastosowaniu nowoczesnych metod transferu danych i sieci wysokich prędkości oraz wykorzystaniu technologii zabezpie­czeń i sterowania opartych na interfejsie IO-Link. Rozwiązanie Safety over IO-Link firmy Bal­luff pozwoliło na wzbogacenie istniejącego systemu o rozwią­zanie, które – oprócz niezwy­kle łatwej instalacji – umożliwia bardzo sprawną modernizację dotychczasowych systemów bezpieczeństwa. To pierwszy na świecie system bezpie­czeństwa oparty na interfejsie IO-Link bazujący na protokole PROFIsafe.

Więcej

40

Szeroki wachlarz urządzeń do bezpiecznej ewaluacji oferowanych przez Grupę Schmersal zapewnia dopasowane do aplikacji, ekonomiczne rozwiązania oraz poprawę efektywności produkcji.

Więcej

44

Jedną z najważniejszych za­let robotów współpracujących firmy Universal Robots jest intuicyjny interfejs graficzny, upraszczający proces tworze­nia algorytmu programu robota, testów aplikacji oraz – finalnie – czasu procesu wdrożenia gotowej aplikacji u klienta. Z tego względu producent wło­żył sporo wysiłku w stworzenie optymalnego oprogramowania, które będzie w stanie sprostać wspomnianym wymogom.

Więcej

Przegląd sprzętu i aparatury

50

Sygnalizacja świetlna, a co­raz częściej również dźwięko­wa stosowana w systemach i maszynach przemysłowych ma za zadanie w zrozumiały, jednoznaczny i widoczny spo­sób komunikować pracowni­kom stany robocze maszyn, a także, w sytuacjach zagro­żenia, awaryjnie ostrzegać obsługę o nieprawidłowym funkcjonowaniu urządzeń lub o grożącym pracownikom nie­bezpieczeństwie. Sygnalizacja może też służyć do wydawania prostych poleceń dotyczących działań związanych z funkcjo­nowaniem maszyn i urządzeń przemysłowych.

Więcej

Rynek

56

Szeroka gama modułowych złączy przemysłowych umoż­liwia elastyczne reagowanie w obszarze jednego systemu na wymagania nowych aplika­cji. Dodatkową zaletą jest to, że w obudowie złącza mogą być zintegrowane różne funkcje.

Więcej

58

Rozwój wytwarzania przyro­stowego niesie ze sobą impo­nujące korzyści ekonomiczne i spektakularne przemiany w branżach związanych z pro­jektowaniem i produkcją.

Więcej

60

Solidny i wysokowydajny moduł obrotowy SRM firmy SCHUNK wyznacza nowe standardy w zakresie gęstości mocy, trwałości, uruchamiania i kon­serwacji.

Więcej

Wydarzenia

62
Rynek potrzebuje innowacyjnych rozwiązań. Spotkania z robotyką

Konferencja „Innowacyjne roz­wiązania automatyzacji odpo­wiadające trendom rynkowym” odbyła się 14 listopada 2018 r. w siedzibie ABB w Warszawie. W całości została poświęcona różnym aspektom automatyza­cji – od projektu, przez dobór odpowiednich urządzeń i roz­wiązań, aż po kalkulacje opła­calności inwestycji i możliwości dofinansowania. Szczególny nacisk został położony na ro­botyzację, która jest ważnym elementem Przemysłu 4.0 i we­dług ekspertów staje się kluczo­wym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność przedsię­biorstw produkcyjnych.

66
HARTING inwestuje w Polsce. Otwarcie zakładu HCS koło Bydgoszczy

8 stycznia 2019 r. w Osielsku koło Bydgoszczy została otwar­ta fabryka Grupy Technologicz­nej HARTING. W zakładzie HCS (HARTING Customised Solutions) na ponad 500 m² po­wierzchni powstają zindywidu­alizowane, przygotowywane na zamówienie rozwiązania. Wytwarzane tu produkty – m.in. wiązki kablowe i systemy dys­trybucji energii – są przezna­czone przede wszystkim do wy­korzystania w budowie maszyn i urządzeń.

68
Biblioteka

69
Współpraca

Ludzie

70
Maciej Błach, właściciel, Conprod