Numer 3/2020

Bezpieczna strefa pracy

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Bezpieczeństwo wielowymiarowe

Jakich zmian koncepcyjnych wymaga budowanie oferty szkoleń w dobie wszech­obecnej cyfryzacji? Jak utrzymać równowagę w rozwijaniu produktów i usług? Jak wykorzystać możliwości, jakie daje Przemysł 4.0, nie tracąc z oczu zagrożeń z nim związanych? O tym rozmawiamy z Dariuszem Kowalskim, dyrektorem generalnym i członkiem zarządu firmy Pilz.

Temat numeru

28
Automatyzacja procesów produkcyjnych

Rozwój technologiczny kompo­nentów automatyki ma znaczny wpływ na ewolucję procesów produkcyjnych. Innowacyjne rozwiązania z zakresu automa­tyki są chętnie wykorzystywane w przemyśle, mogą przynosić zyski finansowe i wizerunko­we przedsiębiorstwu, które je wdraża na swoich liniach pro­dukcyjnych.

36
Samobieżne wózki 4.0

Samobieżne elektryczne wóz­ki firmy Krups Fördersysteme optymalizują pracę na torze montażowym i testowym w pro­dukcji akumulatorów niemiec­kiego producenta samochodów. Sterowniki Turck w obudowach o stopniu ochrony IP67 zapew­niają zdecentralizowane stero­wanie pracą poszczególnych modułów przenośnika.

40
Przełomowa diagnostyka predykcyjna Endress+Hauser

Mniejsza liczba przestojów oraz prawidłowe działanie in­stalacji technologicznej zależą od sprawności urządzeń. Apa­ratura kontrolno-pomiarowa odgrywa również bardzo ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeń­stwa i jakości produktów końco­wych. Niespodziewane awarie urządzeń wstrzymują produk­cję, a także narażają zakłady na poważne straty. Usterki moż­na jednak przewidzieć i w porę im zapobiec, korzystając z dia­gnostyki predykcyjnej.

42
Inteligentna optymalizacja zamiast inwestycji

Wiele firm jest sceptycznie nastawionych do cyfryzacji i niechętnie się na nią decyduje. Zimmer Group, jako pionier branży w zakresie chwytaków 4.0 i symulacji w czasie rzeczywistym, rozwiewa wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia. Firma oferuje obecnie klientom zintegrowane rozwiązania digitalZ, które wychodzą naprzeciw wymaganiom klienckich platform internetowych.

44
Rozwiązania MAXOLUTION firmy SEW-Eurodrive w zakresie automatyzacji

Oferowane przez firmę SEW-Eurodrive rozwiązania systemowe MAXOLUTION do automatyzacji fabryk oraz ma­szyn zawierają innowacyjne technologie. Oferujemy nasze wsparcie w zakresie wiedzy i doświadczenia już od etapu planowania aż po uruchomie­nie aplikacji. Już dziś możesz zacząć myśleć o procesach, które wydarzą się jutro.

46
Zwrot z inwestycji w robotyzację zakładu produkcyjnego

Ile trzeba czekać na zwrot z inwestycji w robotyzację? – to pytanie zadaje sobie coraz więcej właścicieli zakładów produkcyjnych. Od czasu, gdy na rynku dostępne są roboty współpracujące, robotyzacja stała się powszechna nie tylko w wielkich firmach z branży automotive, ale coraz częściej pojawia się w sektorze MŚP. W porównaniu do krajów Europy Zachodniej koszty pracy w Polsce są wciąż dość niskie, a wzrost wynagrodzeń oraz perspektywa znacznego podniesienia płacy minimalnej sprawiają, że robotyzacja zdaje się być coraz bardziej koniecznym rozwiązaniem.

49
5sAUTOMATE – napędzamy automatyzację

Firma 5sAUTOMATE powsta­ła w odpowiedzi na zapotrze­bowanie klientów. Jesteśmy preferowanym dystrybutorem Universal Robots – duńskiego producenta robotów współpra­cujących oraz wielu światowej klasy partnerów. Dzięki ich roz­wiązaniom oferujemy systemy out of the box oraz plug & play, pozwalające na szybką auto­matyzację procesów.

Przegląd sprzętu i aparatury

50
Roboty i manipulatory

Roboty przemysłowe stały się wiodącymi urządzeniami wielu linii technologicznych. Nic w tym dziwnego, bowiem dzięki nim zwiększa się bezpieczeństwo pracy oraz poprawiana jest wydajność produkcji przy osiąganej jednocześnie wysokiej jakości produktu. Z kolei manipulatory wspomagają procesy produkcyjne i logistyczne.

60
Oprogramowanie do manipulatorów. Skonfiguruj i zamów manipulator

Handling Guide Online umożliwia inżynierom zaprojektowanie gotowego do zainstalowania systemu manipulacji z Festo w rekordowo krótkim czasie, bez względu na to czy jest to system jednoosiowy, portal liniowy dwuwymiarowy, układ portalowy płaski czy portal trójwymiarowy. Narzędzie Handling Guide Online jest teraz dostępne wraz z plikami konfiguracyjnymi do napędów, co umożliwia zdecydowanie szybsze uruchomienie manipulatora.

62
Przekładnie falowe – ekonomiczne i lekkie dzięki trybopolimerom igus

Podczas Targów Hanowerskich 2020, na stanowisku targowym w hali 6, igus – specjalista motion plastics – zaprezentuje odwiedzającym nową generację elementów napędowych robo­link. Aby wygenerować dokładny ruch wzdłuż pięciu osi robota fir­ma igus opracowała nowe typy przekładni falowych w oparciu o technologię trybopolimerów. Dzięki zastosowaniu bezsma­rowych, wysokowydajnych po­limerów są one nie tylko wyjąt­kowo kompaktowe i lekkie, ale także wymagają bardzo niewie­lu czynności konserwacyjnych i mają wyjątkowo długą żywot­ność. Najnowsza generacja uzupełnia serię przekładni firmy igus i jest częścią stale rosną­cej oferty produktów dla ekono­micznej automatyzacji.

Automaticon

65
Przewodnik po targach

Prawo i normy

74
Korzystanie z danych pochodzących z procesów przemysłowych

Dane są często określane mianem paliwa XXI w. Procesy przemysłowe generują ich mi­liony, a ich umiejętne wykorzy­stanie to ogromne oszczędno­ści. Stworzenie odpowiednich ram dla korzystania z danych jest przedmiotem opublikowa­nej w lutym Europejskiej Stra­tegii dla Danych (A European Strategy for Data).

Rynek

76
Daj się znaleźć!. Seria VD i MD – elementy poddające się detekcji

Elementy maszyn pozwala­jące na łatwą detekcję przez systemy bezpieczeństwa są szczególnie cenione w branży spożywczej i farmaceutycz­nej. Specjalnie z myślą o tych sektorach firma Elesa+Ganter stworzyła dwie serie produk­tów, które są łatwo wykrywal­ne przez systemy wizyjne lub wykrywacze metali. Pozwala to na kompleksową ochronę pro­duktów spożywczych i farma­ceutycznych przed dostaniem się do nich części maszyn.

79
Kartka z historii. Przetworniki ciśnienia Emerson Rosemount mają księżycowy rodowód

W głębokiej ciemności szliśmy dwa kilometry przez mazowiec­ką, nieoświetloną wieś. Była ciepła noc i celem naszej dro­gi było jedyne gospodarstwo, w którym był czarno-biały telewi­zor. W domu, w pokoju rozświe­tlonym jaskrawym ekranem, gromadzili się ludzie. Mimo otwartych okien było duszno i wilgotno. W powietrzu wisiał nastrój wyjątkowości, ocze­kiwania i pewna podniosłość chwili. Trochę jak w świątyni. Wszyscy szeptem komentowali widziane elementy lądownika, wolne ruchy astronautów i nie­równą powierzchnię księżyca. To są moje wspomnienia z wa­kacji, z nocy 20 lipca 1969 r.

82
Mico Pro – idealny system monitorowania prądu

Mico Pro to innowacyjny sys­tem monitorowania prądu sta­łego o napięciu 24 V firmy Mur­relektronik. Modułowa budowa systemu umożliwia konfigura­cję idealnie dopasowaną do da­nego zastosowania, co przekła­da się na dodatkowe korzyści w postaci oszczędności miejsca w szafie sterowniczej. Opaten­towany mechanizm wyłączania zapewnia maksymalną dostęp­ność maszyny. Dodatkową za­letą jest koncepcja zintegro­wanego rozkładu potencjału. To znacznie ogranicza okablo­wanie szafy sterowniczej.

84
Roboty ramię w ramię z ludźmi, czyli przyjazna automatyzacja

Obawy, uprzedzenia, napięcie, a nawet wrogość – takie odczu­cia jeszcze kilka lat temu dość powszechnie towarzyszyły my­ślom o współpracy robotów i lu­dzi. Chociaż zdarzają się nadal, czas pokazał, że w dużej mierze były nieuzasadnione i robot jako pracownik może być przyjacie­lem człowieka i niezastąpionym wsparciem dla niego. Potwier­dza to raport „Inteligentna auto­matyzacja” firmy Deloitte, która w ubiegłym roku zaprosiła przed­stawicieli kadr kierowniczych do udziału w internetowym ba­daniu dotyczącym strategii inte­ligentnej automatyzacji oraz ich wpływu na pracowników.

Wydarzenia

87
Rozwiązania infrastrukturalne dla sieci IIoT. Firma HARTING obchodzi 75-lecie

Firma HARTING Technology Group zorganizowała w lu­tym 2020 r. w swojej siedzibie w niemieckim Espelkamp mię­dzynarodową konferencję pra­sową. Dziennikarze zapoznali się z najnowszymi rozwiąza­niami firmy oraz szczegółami ekspozycji przygotowywanej na zbliżające się targi Hanno­ver Messe, które odbędą się w kwietniu. Podczas targów HARTING będzie uroczyście świętował 75-lecie działalności.

90
Transformacja jest wszędzie – jej serce bije w Hanowerze

12 lutego 2020 r. w Hanowerze odbyło się spotkanie Hannover Messe Preview 2020, czyli zapowiedź największych świa­towych targów przemysłowych Hannover Messe. Podczas konferencji organizator targów Deutsche Messe AG przed­stawił przybyłym z całego świata około 150 dzienni­karzom branżowym tematy wiodące wydarzenia, które odbędzie się w stolicy kraju związkowego Dolna Saksonia w dniach 20–24 kwietnia, a około 40 zgromadzonych wystawców przybliżyło szcze­góły planowanych ekspozycji.

94
Biblioteka

96
Współpraca

Ludzie

98
Małgorzata Strzelbicka, CEO Kogifi Automation