Numer 10/2020

Zarządzanie produkcją i energią

Kup numer:

  • Wersja papierowa

    15,00 zł

  • Wersja PDF

    15,00 zł

8
Z branży

16
Produkty

Rozmowa

24
Zarządzanie energią – praca na kilku poziomach

Jak urzeczywistnić cyfrową transformację w zarządzaniu produkcją i energią? Dlaczego „mapa” zużycia energii nie wystarczy do usprawnienia zarządzania nią? Jakie wymierne efekty niesie ze sobą wdrażanie Smart Grid? Czy redukcja zapo­trzebowania na energię lub elastyczne przenoszenie poboru mocy na inną porę to pożądany towar, czy konieczność? O tych aspektach zarządzania energią mówi Mariusz Pacan, menedżer ds. projektów w firmie WAGO ELWAG.

Temat numeru

30
Zarządzanie produkcją i energią

Zarządzanie produkcją i energią w dobie założeń Przemysłu 4.0 sprowadza się do implementa­cji szeregu narzędzi z zakresu automatyki i informatyki, łącz­nie z technologiami mobilnymi. Wszystko to przekłada się na usprawnienie procesów tech­nologicznych, poprawę jakości produkcji oraz zastąpienie pra­cy człowieka.

40
Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie. Kolejna odsłona audytu energetycznego

Ustawa o efektywności energe­tycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. poz. 831) nakłada na fir­my zakwalifikowane jako duże przedsiębiorstwo (czyli takie, w którym liczba pracowników przekracza 250 osób lub które osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży przekraczający 50 mln euro) obowiązek bada­nia poziomu efektywności ener­getycznej przez cykliczne – co cztery lata – wykonanie audytu energetycznego. Na przełomie lat 2020/2021 czeka nas zatem kolejna odsłona takich badań, weryfikująca postęp w popra­wie efektywności energetycznej od poprzedniego audytu. Przy analizie wniosków z audytu wy­konanego w 2016 r. nasuwają się pytania, jak przeprowadzić kolejny, aby nie był on jedynie wypełnieniem obowiązku i ob­ciążeniem budżetu firmy.

44
Optymalizacja produkcji

W tym artykule nie będziemy instruować Państwa o metodach optymalizacji produkcji, wyborze ścieżki postępowania etc. Zaproponujemy skuteczne rozwiązania umożliwiające optymalne zarządzanie procesami i zasobami zakładu produkcyjnego, a także podpowiemy, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy realizacji tego celu.

48
Terminal IIoT firmy Weidmüller. Łatwa integracja z innymi systemami

Terminal IoT firmy Weidmüller umożliwia szybką i prostą insta­lację przemysłowych rozwiązań IoT oraz konfigurację i monito­rowanie danych za pośrednic­twem usług w chmurze.

52
Skuteczna optymalizacja zużycia energii

Firma ACS SYSTEMS od wie­lu lat projektuje i wdraża syste­my zarządzania energią. Jako wyłączny dystrybutor w Polsce rozwiązań niemieckiej firmy Janitza GmbH możemy zaofe­rować kompleksowe systemy zarządzania energią.

Przegląd sprzętu i aparatury

54
Czujniki optyczne i zbliżeniowe

Czujniki to podstawowe ele­menty automatyki, znajdujące zastosowanie w każdym zautomatyzowanym urządzeniu. Ich usystematyzowanie pozwala na wyłonienie różnych grup. W niniejszym przeglądzie zo­staną przedstawione dwie z nich – czujniki optyczne oraz czujniki zbliżeniowe. Stano­wią one ogromny udział wśród ogółu czujników dostępnych na rynku automatyki.

63
Czujniki Q4X. Wytrzymałość, niezawodność, precyzja

Q4X to oznaczenie zarezerwo­wane dla czujników laserowych cechujących się wyjątkową wytrzymałością i przeznaczonych do pracy w szczególnie trudnych warunkach przemysłowych.

Prawo i normy

64
Własność intelektualna. Zmiany w postępowaniu prawnym

Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje odrębne postępowanie w sprawach własności intelektualnej {dział IVg dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.288) zmieniającej kodeks postępowania cywilnego z dniem 1 lipca 2020 r.}.

Rynek

66
Trzpień ustalający GN 817.6 z czujnikiem pozycji

W ofercie Elesa+Ganter poja­wił się nowy trzpień ustalający z systemem monitorowania po­zycji. Seria GN 817.6 powstała w celu zapewnienia prostej inte­gracji z systemami automatyki. Integracja czujnika magnetycz­nego z trzpieniem ustalającym pozwala spojrzeć na ten prosty element konstrukcyjny w nowy sposób. Dzięki temu rozwiąza­niu można łatwo poprawić bez­pieczeństwo i ograniczyć koszty.

68
Zawsze UP TO DATE z firmą SEW-Eurodrive. Zwiększamy wartość Twojej inwestycji

Długofalowe innowacje to dla firmy SEW-Eurodrive nieustan­ne aktualizowanie techniki na­pędowej, by była up to date, czyli na bieżąco ze zmieniają­cymi się wymaganiami. W ten sposób zwiększamy korzyści we wszystkich aspektach utrzy­mania i optymalizacji produktów, co jest możliwe dzięki ciągłemu transferowi technologii z nasze­go Działu Rozwoju. Co więcej, robimy to systematycznie, często i bez dodatkowych kosztów, aby w ten sposób utrzymać, a nawet zwiększyć wartość in­westycji klientów.

70
System e-loop. E-prowadnik jako readychain

Przewody ważące tony mogą być prowadzone przez szyb­ko zamontowany e-prowadnik firmy igus. Konfekcjonowany i przetestowany system zasi­lania e-loop zwiększa bezpie­czeństwo i skraca czas dosta­wy oraz montażu. Bezpiecznie prowadzi przewody przy okre­ślonym promieniu gięcia i wytrzymuje wstrząsy oraz ude­rzenia.

Wydarzenia

72
Energetab 2020: przecieranie szlaków w nowej rzeczywistości targowej

Wraz z nastaniem późnego lata branża targowa złapała lekki oddech. Nie wiadomo na jak długo, zważywszy dynamiczny i niekorzystny rozwój sytuacji związanej z koronawirusem, ale pierwsi odważni przecierają już szlaki i próbują powoli odbudować pozycję branży. Jednym z nich jest ZIAD Bielsko-Biała, organizator targów Energetab, które odbyły się zgodnie z planem w dniach 15–17 września 2020 r. 

76
Biblioteka

77
Współpraca

Ludzie

78
Sławomir Bydoń, prezes Multiprojekt Automatyka